Arény
[názvosloví][reakční mechanismy][efekty][redoxní rovnice]
[pojem aromatický charakter][různé vzorce benzenů v historii]
Akta X
MC se jakožto nástupce Muldera v Aktech X neosvědčil, zato prý bude točit vlastni seriál. Akty MC, prý jsou ještě strašidelnější.

Názvosloví aromatických sloučenin Názvosloví odjinud
Zde je k dispozici ke stažení prográmek na procvičení názvosloví v A J Program - areny AJ 0,040MB
Arény, arény - zbytky, heteroaromatické
Hűckelovo pravidlo - určení o aromatičnosti
Reakční mechanismy aromatických sloučenin
SE substituce elektrofilní obecně [Shockwave: Se obecně Shockwave: obecně elektrofilní substituce ]
nitrace
Animace: nitrace Animace - nitrace benzenu
benzenu
nitrobenzenu
halogenace
chlorace benzenu
bromace benzenu
sulfonace benzenu
Friedel-Craftsova alkylace
Animace: benzen + ethylchlorid profesor Holger Schickor:  Friedel - Craftsova alkylace - benzen+ethylchlorid (uloženo přímo na těchto stránkách)
benzen + alkylchlorid
benzen + methylchlorid
benzen + ethylchlorid
Friedel-Craftsova acylace
Quick time: toluen + acetylchlorid Quick time - Friedel-Craftsova acylace toluenu s karbokationtem vzniklým reakcí acetylchloridu s chloridem hlinitým) (dle schématu v horní části jsou k dispozici 4 videa s různým typem modelů molekul)
benzen + acylchlorid
benzen + oxid uhelnatý + chlorovodík (Gatterman, Koch)
benzen + acetylchlorid
benzen + propionylchlorid
fenol + acetylchlorid
toluen + acylchlorid
kopulace diazoniové soli
Armstrongovo-Wynnovo pravidlo - sulfonace sulfonaftalenu
Elektrofilní aromatické substituce z VŠ (nitrace, sulfonace a kopulace) [html-odjinud] [pdf-zde]
Alkylace, izomerizace, oligomerace, hydratace z VŠ [html-odjinud] [pdf-zde]
Efekty - zde teorie - (u derivátů benzenu) - induktivní +I -I, mezomérní (konjugační) +M -M
+I : obecně, alkylbenzen , toluen
-I : obecně, fenylamonium,trialkylfenylamonium, dialkylfenylsulfonium
+M : N,N-dialkylanilin, N-alkylanilin ,anilin, fenol, thiofenol, chlorbenzen, brombenzen
-M : nitrobenzen, benzonitril ,benzaldehyd, fenylmethylsulfon, alkylester benzensulfonové kyseliny, benzensulfonová kyselina, kyselina benzoová, alkylester kyseliny benzoové,benzamid
Efekty (zde kliknout) (u derivátů naftalenu)
Vícenásobné efekty (výroby z benzenu): o-nitro-p-xylen,
3,5-dinitrotoluen, 3,5-dinitro-o-xylen
Redoxní rovnice arénů
Které sloučeniny a proč mají aromatický charakter, historie Ladenburgův a Dewarův vzorec benzenu

[nahoru][reakční mechanismy][alkany][organická chemie][go home]


ANORGANIC[názvosloví][strukturní vzorce][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][pravidla a pojmenované reakce]
[alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. N, S, P, As a B][polymery]
OBECCHEM[tabulka][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][lipidy][heterocyklické sloučeniny][bílkoviny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [historie][ slavní chemici][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][radiochemie][chemická kinetika][termochemie][molekulová fyzika]


Zpět na hlavní stránku