25.03.2006 06:06:05
Ladenburgův, Dewarův a další vzorce benzenu

Nejednoznačnost Kekuléovy formulace aromatického kruhu se snažil odstranit Ladenburg (1869) prizmatickou formulací benzenu. Dewar (1867) nahradil tročlenné kruhy této formule dvěma dvojnýámi vazbami.
Albert Ladenburg (kliknutím k životopisu)Ladenburg dokázal, že všechny vazby C—H v benzenu jsou rovnocenné. Jím navržený vzorec tuto skutečnost sice částečně vystihoval, ale například vůbec nevystihoval rovinné uspořádání benzenu. Jeho vzorci odpovídá uhlovodík, který skutečně existuje, byl syntetizován roku 1973 a nazývá se prisman (tvoří se ve formě derivátů fotoizomerací terc. butylfluoracetylenu. Ty jsou ovšem tak energeticky bohaté, že snadno, mnohdy explozívně přechází v deriváty benzenu).
Ladenburgův benzen
Sir James Dewar - kliknutím k životopisu Dewarův vzorec nevystihuje nejen rovinné uspořádání benzenu, ale i jeho poměrně nasycený charakter. I v tomto případě však existuje uhlovodík tomuto vzorci odpovídající. Tento "Dewarův benzen" byl syntetizován roku 1963. Vzniká ozařováním nezenu ultrafialovým zářením o vlnové délce 160 až 210 nm. I on je však tak energeticky bohatý, že snadno, mnohdy explozívně přechází v benzen.
Dewarův benzen
bicyklo [2,2,0 hexa-2,5-dien]
Byly navrženy i jiné vzorce, žádný z nich nemá dnes příliš velký význam.

Henry Edward Armstrong

Lothar Meyer
Henry Edward Armstrong - kliknutím k životopisu Klikni k bližším informacín

[podstata aromacity] Názvosloví: [arény][arény zbytky][heteroaromatické] pods

[nahoru][reakční mechanismy][alkany][areny][organická chemie][go home]

Go home