Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 04.12.2003 20:05:29
Reakce dusíku - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce N][minerály N][strukturní vzorce N][N v organické chemii]
  Zadání rovnic
[dusík][amoniak][oxidy][oxokyseliny][soli oxokyselin][halogenidy N]
Výroba dusíku
01. a) Dusík vzniká reakcí amonné soli s dusitanem
b) Dusík vzniká reakcí roztoků chloridu amonného s dusitanem sodným
02. a) Dusík vzniká reakcí kyseliny amidosírové s dusitanem (vzniká též kyselý síran)
b) Dusík vzniká reakcí kyseliny amidosírové s dusitanem sodným (vzniká též kyselý síran sodný)
03. Dusík vzniká tepelným rozkladem dusitanu amonného
04. Dusík vzniká tepelným rozkladem dvojchromanu amonného (tzv. sopka)
05. Dusík vzniká tepelným katalyzovaným (platinou) rozkladem amoniaku
06. Dusík vzniká oxidací amoniaku oxidem dusnatým
07. Dusík vzniká oxidací amoniaku bromem
08. Dusík spolu s mědí vzniká při redukčním působení amoniaku na oxid měďnatý za zvýšené teploty
09. Dusík vzniká oxidací amoniaku chlorem
10. Dusík spolu s niklem vzniká při redukčním působení amoniaku na oxid nikelnatý za zvýšené teploty
Sloučeniny s dusíkem v záporném oxidačním stavu
11. I. Amoniak se oxiduje kyslíkem na dusík
II. Amoniak se při katalyzovaném spalování oxiduje na oxid dusnatý
12. Amoniak se slučuje s chlorovodíkem na chlorid amonný
13. Při oxidačním působením amoniaku na draslík vzniká amid draselný
14. Amoniak se výrábí katalyzovaným syntézou z prvků
15. Amoniak se uvolňuje z amonných solí silnou netěkavou bází
b) Amoniak se uvolňuje z chloridu amonného hydroxidem sodným
16. Amoniak vzniká hydrolýzou nitridu lithného
17. Reakcí amoniaku s chloridem fosforitým vzniká nitrid fosforitý a chlorid amonný
18. I.Reakcí amoniaku s tetraaquaměďnatou solí vzniká tetraamminměďnatá sůl
II. Reakcí amonné soli s tetraaquaměďnatou solí vzniká mimo jiné tetraamminměďnatá sůl
III. a) Reakcí roztoku modré skalice (běžný zápis) s hydrogenfosforečnanem amonným vzniká mimo jiné síran tetraamminměďnatý
b) Reakcí roztoku modré skalice (přesný zápis) s hydrogenfosforečnanem amonným vzniká mimo jiné síran tetraamminměďnatý
19. I. Hydrazin se připravuje reakcí chlornanu alkalického kovu s amoniakem ve vodném roztoku za přítomnosti želatiny nebo klihu (vážou přítomné stopy těžkých kovů)
II. Oxidací amoniaku chlornanem alkalického kovu ve vodném roztoku vzniká dusík
20. Hydrazin působí redukčně na nikelnatou sůl v zásaditém prostředí za vzniku niklu i dusíku
21. Hydrazin je spalován kyslíkem na dusík
22. Hydrazin je oxidován chlorem na dusík
23. Azoimid vzniká opatrnou reakcí hydrazinu s kyselinou dusitou
24. Azid sodný vzniká reakcí oxidu dusného z roztaveným amidem sodným
25. Hydroxylamin vzniká redukcí dusitanu ve vhodném prostředí kyselým siřičitanem
26. Hydroxylamin vzniká redukcí kyseliny dusičné kyselým siřičitanem
27. Reakcí plynného amoniaku z roztaveným sodíkem vzniká amid sodný a vodík (obdobně i další alkalické kovy)
28. a) Amid hydrolyzuje na amoniak a vhodné prostředí
b) Amid sodný hydrolyzuje na amoniak a hydroxid sodný
29. Zahříváním amid strontnatý diproporcionuje na imid strontnatý a amoniak
30 Tetraamidozinečnatan draselný reaguje s dusičnanem amonným v kapalném amoniaku na amid zinečnatý, dusičnan draselný a amoniak
31. Nitrid vápenatý hydrolyzuje na amoniak a hydroxid vápenatý
32. Nitrid hořečnatý vzniká syntézou prvků za běžné teploty
33. Nitrid hlinitý vzniká syntézou prvků za vysokých teplot
34. Nitrid vápenatý spolu s amoniakem vzniká disproporcionací imidu vápenatého
35. Nitrid chromitý vzniká reakcí chloridu chromitého s amoniakem
36. Nitrid rtuťnatý vzniká spolu s jodidem draselným a amoniakem reakcí jodidu rtuťnatého s amidem draselným
37. Reakcí hydrazinu se sodíkem vzniká hydrazid sodný spolu s vodíkem
38. a) Azid lze připravit zaváděním oxidu dusného do roztaveného amidu
b) Azid sodný lze připravit zaváděním oxidu dusného do roztaveného amidu sodného
Oxidy dusíku
39. Oxid dusný vzniká tepelným rozkladem dusičnanu amonného
40. Oxid dusný je redukován vodíkem na dusík
41. Oxid dusný je redukován amoniakem na dusík
42. Oxid dusnatý vzniká při katalyzovaném spalování amoniaku
43. Oxid dusnatý vzniká reakcí mědi se zředěnou kyselinou dusičnou (20%)
44. a) Oxid dusnatý vzniká redukcí dusitanu jodidem ve vhodném prostředí
b) Oxid dusnatý vzniká redukcí dusitanu sodného jodidem draselným v prostředí kyseliny sírové
45. Oxid dusnatý spolu s kyselinou dusičnou vzniká disproporcionací dusitanu sodného zředěnou kyselinou sírovou
46. Oxid dusitý vzniká při teplotách okolo -200C stechiometrickou reakcí mezi oxidy dusnatým a dusičitým
47. Oxid dusitý vzniká přídavkem vhodného množství kyslíku k oxidu dusnatému
48. Oxid dusitý vzniká za chladu kondenzací oxidů dusnatého a dusičitého
49. Oxid dusitý (není bezvodý) vzniká redukcí zředěné kyseliny dusičné pomocí oxidu arsenitého při teplotě 700C
50. Oxid dusitý s vodou přechází na kyselinu dusitou
51. Oxid dusitý v alkalické prostředí přechází na dusitan
52. Oxid dusičitý vzniká reakcí mědi s koncentrovanou kyselinou dusičnou
53. Oxid dusičitý vzniká oxidací oxidu dusnatého vzdušným kyslíkem
54. Oxid dusičitý vzniká termickým rozkladem trihydrátu dusičnanu měďnatého (oxidací vzniká kyslík)
55. Při snížené teplotě, příp. při vyšším tlaku oxid dusičitý dimeruje na dimer oxidu dusičitého (exotermní reakce)
56. Dimer oxidu dusičitého s vodou disproporcionuje na kyseliny dusitou a dusičnou
57. Dimer oxidu dusičitého se sodíkem reaguje na dusičnan sodný a oxid dusnatý
58. Oxid dusičitý je redukován vodíkem na oxid dusnatý
59. Oxid dusičitý je redukován vodíkem na oxid dusnatý
60. Oxid dusičitý je redukován oxidem uhelnatým na oxid dusnatý
61. Oxid dusičitý reaguje s chlorovodíkem na chlorid nitrosylu a chlor
62. a) Oxid dusičný se připravuje dehydratací kyseliny dusičné oxidem fosforečným
b) Oxid dusičný se připravuje dehydratací kyseliny dusičné dimerem oxidu fosforečného
63. Oxid dusičný se připravuje reakcí oxidu dusičitého s ozonem (vzniká též kyslík)
64. Oxid dusičný hydrolyzuje na kyselinu dusičnou
65. Oxid dusičný oxiduje sodík na dusičnan sodný (sám se redukuje na oxid dusičitý)
66. Oxid dusičný oxiduje jod na oxid jodičný (sám se redukuje na dusík)
67. Oxid dusičný reaguje s fluoridem sodným na dusičnan sodný a fluorid nitrylu
Oxokyseliny dusíku
68. Kyselina didusnou lze připravit reakcí kyseliny dusité s hydroxylaminem
69. Neutralizací kyseliny didusné hydroxidem sodným vzniká didusnan sodný
70. a) Vodný roztok kyseliny dusité lze připravit okyselením roztoku dusitanu
b) Vodný roztok kyseliny dusité lze připravit reakcí dusitanu barnatého s kyselinou sírovou
c) Vodný roztok kyseliny dusité lze připravit reakcí dusitanu stříbrného s kyselinou chlorovodíkovou
71. I) Kyselina dusičná vzniká rozpouštěním oxidu dusičitého ve vodě
II) Kyselina dusičná vzniká rozpouštěním dimeru oxidu dusičitého ve vodě
72. I) Kyselina dusičná vzniká rozpouštěním oxidu dusičitého ve vodě za spoluúčasti vzdušného kyslíku
II) Kyselina dusičná vzniká rozpouštěním dimeru oxidu dusičitého ve vodě za spoluúčasti vzdušného kyslíku
73. I) Reakcí koncentrované kyseliny dusičné s mědí vzniká oxid dusičitý a dusičnan měďnatý
II) Reakcí zředěné kyseliny dusičné (20%) s mědí vzniká oxid dusnatý a dusičnan měďnatý
74. I) Reakcí koncentrované kyseliny dusičné se rtutí vzniká oxid dusičitý a dusičnan rtuťnatý
II) Reakcí zředěné kyseliny dusičné (20%) se rtutí vzniká oxid dusnatý a dusičnan dirtuťný
75. I) Reakcí koncentrované kyseliny dusičné s olovem vzniká oxid dusičitý a dusičnan olovnatý
II) Reakcí zředěné kyseliny dusičné (20%) s olovem vzniká oxid dusnatý a dusičnan olovnatý
76. I) Reakcí koncentrované kyseliny dusičné se stříbrem vzniká oxid dusičitý a dusičnan olovnatý
II) Reakcí zředěné kyseliny dusičné (20%) se stříbrem vzniká oxid dusnatý a dusičnan olovnatý
77. I) Reakcí koncentrované kyseliny dusičné s cínem vzniká oxid dusičitý a dusičnan cínatý
II) Reakcí zředěné kyseliny dusičné (20%) s cínem vzniká oxid dusnatý a dusičnan cínatý
III) Reakcí hodně zředěné kyseliny dusičné s cínem vzniká hydroxylamin a dusičnan cínatý
IV) Reakcí hodně zředěné kyseliny dusičné s cínem vznikají dusičnany amonný a cínatý
78. I) Reakcí koncentrované kyseliny dusičné se zinkem vzniká oxid dusičitý a dusičnan zinečnatý
II) Reakcí zředěné kyseliny dusičné (20%) se zinkem vzniká oxid dusnatý a dusičnan zinečnatý
III) Reakcí hodně zředěné kyseliny dusičné se zinkem vzniká oxid dusný a dusičnan zinečnatý
IV) Reakcí hodně zředěné kyseliny dusičné se zinkem vznikají dusičnany amonný a zinečnatý
79. I) Reakcí koncentrované kyseliny dusičné s hořčíkem vzniká oxid dusičitý a dusičnan hořečnatý
II) Reakcí zředěné kyseliny dusičné (20%) s hořčíkem vzniká oxid dusnatý a dusičnan hořečnatý
III) Reakcí hodně zředěné kyseliny dusičné s hořčíkem vzniká oxid dusný a dusičnan hořečnatý
IV) Reakcí hodně zředěné kyseliny dusičné s hořčíkem vznikají dusičnany amonný a hořečnatý
V) Reakcí velmi, velmi hodně zředěné kyseliny dusičné s hořčíkem vzniká vodík a dusičnan hořečnatý
80. Kyselina dusičná oxiduje sulfid na síru a sama se redukuje na oxid dusičitý
Kyselina dusičná oxiduje sulfid sodný na síru a sama se redukuje na oxid dusičitý
81. Kyselina dusičná oxiduje železnatou sůl na sůl železitou a sama se redukuje na oxid dusnatý
Kyselina dusičná oxiduje síran železnatý na síran železitý a sama se redukuje na oxid dusnatý
82. Kyselina dusičná oxiduje jodid na jod a sama se redukuje na oxid dusičitý
Kyselina dusičná oxiduje jodid sodný na jod a sama se redukuje na oxid dusičitý
83. Reakcí oxidu měďnatého s kyselinou dusičnou vzniká dusičnan měďnatý
84. Reakcí hydroxidu měďnatého s kyselinou dusičnou vzniká dusičnan měďnatý
85. Reakcí uhličitanu měďnatého s kyselinou dusičnou vzniká dusičnan měďnatý a oxid uhličitý
86. Reakcí zlata s lučavkou královskou vzniká chlorid zlatitý a též oxid dusnatý
I. Zápis souhrnnou rovnicí
II. Systémem dvou rovnic (přes chlorid nitrosylu vzniklým reakcí kyselin chlorovodíkové a dusičné)
87. Reakcí zlata s lučavkou královskou (při přebytku HCl) vzniká kyselina tetrachlorozlatitá a též oxid dusnatý
I. Zápis souhrnnou rovnicí
II. Systémem dvou rovnic (přes chlorid nitrosylu vzniklým reakcí kyselin chlorovodíkové a dusičné)
88. Reakcí platiny s lučavkou královskou vzniká kyselina hexachloroplatičitá a též oxid dusnatý
I. Zápis souhrnnou rovnicí
II. Systémem dvou rovnic (přes chlorid nitrosylu vzniklým reakcí kyselin chlorovodíkové a dusičné)
Soli kyslíkatých kyselin
89. a) Didusnan vzniká redukcí vodných roztoků dusitanu sodíkovým amalgámem
b) Didusnan sodný vzniká redukcí vodných roztoků dusitanu sodného sodíkovým amalgámem
c) Didusnan stříbrný vzniká redukcí vodných roztoků dusitanu stříbrného sodíkovým amalgámem
90. a) Didusnan vzniká redukcí vodných roztoků dusitanu hořčíkovým amalgámem
b) Didusnan vápenatý vzniká redukcí vodných roztoků dusitanu vápenatého hořčíkovým amalgámem
91. Dusitan sodný vzniká rozpouštěním oxidu dusitého (směs oxidu dusnatého a dusičitého) v roztoku hydroxidu sodného
92. Dusitan amonný vzniká rozpouštěním oxidu dusitého (směs oxidu dusnatého a dusičitého) v roztoku čpavku
93. Dusitan stříbrný vzniká podvojnou výměnou v roztoku s dusitanem sodným a dusičnanem stříbrným
94. Dusitan sodný vzniká termickým rozkladem dusičnanu sodného
95. Dusitan sodný vzniká termickým rozkladem dusičnanu sodného s olovem
96. Dusitan stříbrný se tepelně rozkládá na stříbro a oxid dusičitý
97. Dusitan amonný se tepelně rozkládá na dusík
98. a) Dusitan je oxidován manganistanem v neutrálním prostředí.Vzniká dusičnan a hydrát oxidu manganičitého
b) Dusitan je oxidován manganistanem ve vhodném prostředí.Vzniká dusičnan a manganatá sůl
c) Dusitan je oxidován dichromanem ve vhodném prostředí.Vzniká dusičnan a chromitá sůl
99. Dusitan je redukován jodidem ve vhodném prostředí na oxid dusnatý
halogenidy dusíku
100 Chlorid dusitý hydrolyzuje na amoniak a kyselinu chlornou
101 I. Chlorid dusitý reaguje s chloritanem sodným na oxid chloričitý, chlorid a hydroxid sodný a amoniak
II. Chlorid dusitý reaguje s chloritanem sodným na oxid chloričitý, chlorid sodný a dusík
102 Řízenou fluorací amoniaku na kovové mědi vznikají fluoridy dusitý a amonný
103 Fluor derivát kyseliny dusičné (fluordusičnan) vzniká fluorací kyseliny dusičné (dále kyselina fluorovodíková)
104 Chlor derivát kyseliny dusičné (chlordusičnan) vzniká reakcí kyseliny dusičné s fluoridem chlorným (dále kyselina fluorovodíková)
105 Halogenid nitrosylu vzniká halogenací oxidu dusnatého
106 Fluorid nitrosylu vzniká reakcí oxidu dusnatého s fluoridem stříbrnatým
107 Chlorid nitrosylu vzniká (spolu s dusičnanem draselným) z dimeru oxidu dusičitého a chloridu draselného
108 I. Halogenid nitrosylu se ve vodě rozkládá na kyseliny dusičnou a dusitou. Dále vzniká oxid dusnatý a halogenvodík
II.Halogenid nitrosylu se v roztoku hydroxidu sodného rozkládá na dusičnan a dusitan sodný. Dále vzniká oxid dusnatý a halogenid sodný
109 Chlorid nitrylu vzniká reakcí kyseliny dusičné s kyselinou chlorosírovou
110 Chlorid nitrylu reaguje s amoniakem za vzniku chloraminu a dusitanu amonného
  [zadání i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][poloreakce N][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]