Kliknutím k velkému fotu přímo na stránkách WebElements 04.12.2003 19:49:53
Reakce kyslíku - zadání rovnic
[zadání i s řešením][řešení]
[poloreakce O]
  Zadání rovnic
  Výroby kyslíku
01. Tepelným rozkladem oxidu olovičitého vzniká kyslík a oxid olovnatý
02. Tepelným rozkladem oxidu rtuťnatého vzniká kyslík a rtuť
03. Tepelným rozkladem oxidu stříbrného vzniká kyslík a stříbro
04. Tepelným rozkladem oxidu manganičitého vzniká kyslík a oxid manganatomanganitý
05. Tepelným rozkladem peroxidu barnatého vzniká kyslík a oxid barnatý
06. Tavením manganistanu draselného vzniká kyslík, manganan draselný a oxid manganičitý
07. Tavením dusičnanu draselného vzniká kyslík a dusitan draselný
08. Tavením chlorečnanu draselného za katalýzy oxidu manganičitého vzniká kyslík a chlorid draselný
09. Katalyzovaným rozkladem (manganistanem draselným, dvojchromanem draselným a oxidu manganičitého) peroxidu vodíku vzniká kyslík
10. Rozpouštěním oxidu manganičitého v kyselině sírové vzniká kyslík a síran manganatý
11. Rozpouštěním oxidu chromového v kyselině sírové vzniká kyslík a síran chromitý
12. a) Reakcí peroxidu vodíku s manganistanem v kyselém prostředí vzniká kyslík a manganatá sůl
b) Reakcí peroxidu vodíku s manganistanem draselným v prostředí kyseliny sírové vzniká kyslík a sírany manganatý a draselný
13. a) Reakcí peroxidu vodíku s dvojchromanem v kyselém prostředí vzniká kyslík a chromitá sůl
Reakcí peroxidu vodíku s dvojchromanem draselným v prostředí kyseliny sírové vzniká kyslík a sírany chromitý a draselný
14. a) Manganistan se ve vhodném prostředí mění na kyslík a manganan
b) Manganistan draselný se v prostředí hydroxidu draselného mění na kyslík a manganan draselný
c) Manganistan draselný se v prostředí hydroxidu sodného mění na kyslík a manganany draselný a sodný
15. a) Železitá sůl reaguje s peroxidem vodíku ve vhodném prostředí. Vzniká kyslík a železnatá sůl
b) Síran železitý reaguje s peroxidem vodíku v prostředí hydroxidu draselného. Vzniká kyslík a příslušné sírany.
16. a) Hexakyanoželezitan reaguje s peroxidem vodíku ve vhodném prostředí. Vzniká kyslík a hexakyanoželeznatan
b) Hexakyanoželezitan draselný reaguje s peroxidem vodíku v prostředí hydroxidu draselného. Vzniká kyslík a hexakyanoželeznatan draselný
c) Hexakyanoželezitan draselný reaguje s peroxidem vodíku v prostředí hydroxidu sodného. Vzniká kyslík a hexakyanoželeznatany draselný a sodný
17. a) Peroxid ve vodě disproporcionuje na kyslík a určité prostředí
b) Peroxid draselný ve vodě disproporcionuje na kyslík a hydroxid draselný
18. a) Hyperoxid ve vodě disproporcionuje na kyslík a určité prostředí
b) Hyperoxid sodný ve vodě disproporcionuje na kyslík a hydroxid sodný
19. a) Chlornan oxiduje peroxid vodíku na kyslík (dále vzniká chlorid)
b) Chlornan sodný oxiduje peroxid vodíku na kyslík (dále vzniká chlorid sodný)
c) Chlornan vápenatý oxiduje peroxid vodíku na kyslík (dále vzniká chlorid vápenatý)
d) Chlorové vápno oxiduje peroxid vodíku na kyslík (dále vznikají chlorid a hydroxid vápenatý)
20. a) Chlornan oxiduje peroxid na kyslík (dále vzniká chlorid a určité prostředí)
b) Chlornan sodný oxiduje peroxid sodný na kyslík (dále vznikají chlorid a hydroxid sodný )
c) Chlornan vápenatý oxiduje peroxid sodný na kyslík (dále vznikají chlorid vápenatý a hydroxid sodný)
d) Chlorové vápno oxiduje peroxid sodný na kyslík (dále vznikají chlorid vápenatý a hydroxidy vápenatý a sodný)
21. Chlor reaguje s peroxidem vodíku. Vzniká kyslík a kyselina chlorovodíková
22. a) Bromnan oxiduje peroxid vodíku na kyslík
b) Bromnan sodný oxiduje peroxid vodíku na kyslík
23. Oxid stříbrný reaguje s peroxidem vodíku.. Vzniká kyslík a stříbro
  Výroby ozónu
24. a) Pevný dvojchroman draselný reaguje s koncentrovanou kyselinou sírovou za vzniku ozonu a síranů chromitého a draselného
b) Pevný dvojchroman draselný reaguje s koncentrovanou kyselinou sírovou za vzniku ozonu a kyslíku a síranů chromitého a draselného
25. a) Pevný manganistan draselný reaguje s koncentrovanou kyselinou sírovou za vzniku ozonu a síranů manganatého a draselného
b) Pevný manganistan draselný reaguje s koncentrovanou kyselinou sírovou za vzniku ozonu a kyslíku a síranů manganatého a draselného
26. a) Pevný manganistan draselný reaguje s koncentrovanou kyselinou sírovou za vzniku ozonu, oxidu manganičitého a síranu draselného
b) Pevný manganistan draselný reaguje s koncentrovanou kyselinou sírovou za vzniku ozonu a kyslíku a oxidu manganičitého a síranu draselného
27. a) Pevný manganistan draselný reaguje s koncentrovanou kyselinou sírovou za vzniku ozonu, hydrátu oxidu manganičitého a síranu draselného
b) Pevný manganistan draselný reaguje s koncentrovanou kyselinou sírovou za vzniku ozonu a kyslíku a hydrátu oxidu manganičitého a síranu draselného
  Výroby oxidů,peroxidů a hyperoxidů spalováním alkalických kovů
28. Spalováním lithia vzniká oxid lithný
29. Spalováním sodíku vzniká peroxid sodný
30. Spalováním draslíku vzniká hyperoxid draselný
31. Spalováním rubidia vzniká hyperoxid rubidný
  Oxidy
32. Lithium se slučuje s kyslíkem na oxid lithný
33. Síra se slučuje s kyslíkem na oxid siřičitý
34. Oxid kademnatý se redukuje uhlíkem na kadmium a dále vzniká oxid uhelnatý
35. Peroxid sodný synproporcionuje se sodíkem na oxid sodný
36. Síra reaguje s kyselinou dusičnou na oxidy siřičitý a dusičitý
37. Oxid wolframový je redukován vodíkem na oxid wolframičitý
38. Oxid železitý je redukován oxidem uhelnatým na oxid železnatý a sám se oxiduje na oxid uhličitý
39. Dvojchroman amonný se tepelně rozkládá na oxid chromitý a dusík (tzv. sopka)
40. Síran železitý se tepelně rozkládá na oxid železitý a oxid sírový
41. Při rozkladu dusičnanu amonného vzniká oxid dusný
42. Při rozkladu uhličitanu vápenatého vznikají oxidy vápenatý a uhličitý
43. Kyselina jodičná termicky dehydratuje na oxid jodičný
44. a)Kyselina chloristá je dehydratována oxidem fosforečným na oxid chloristý a kyselinu metafosforečnou
b)Kyselina chloristá je dehydratována oxidem fosforečným (dimerem) na oxid chloristý a kyselinu metafosforečnou
45. Chlorid wolframičitý hydrolyzuje na oxid wolframičitý a kyselinu chlorovodíkovou
46. Dusičnan bismutitý hydrolyzuje na oxid bismutitý a kyselinu dusičnou
47. Oxid chloričitý je redukován peroxidem vodíku na kyselinu chloritou (vzniká též kyslík)
48. Oxid chloričitý je redukován zinkovým prachem na chloritan zinečnatý
49. Oxid chloričitý je redukován uhlíkem a hydroxidy vápenatým a sodným na chloritan sodný (vzniká též uhličitan vápenatý)
50. Chlorid antimonitý hydrolyzuje na chlorid-oxid antimonitý a kyselinu chlorovodíkovou
  Oxidy zásadotvorné (pom.: tvoří kationty, netvoří kladný centrální atom aniontu. Př. Na - existují sodné soli, neexistují sodnany či kyselina sodná). Pokud reagují s vodou, tvoří hydroxidy. Reagují s kyselinami, nereagují se zásadami.
51. Oxid sodný reaguje s vodou na hydroxid sodný
52. Oxid vápenatý reaguje s vodou na hydroxid vápenatý
53. Oxid hořečnatý reaguje s kyselinou orthofosforečnou na fosforečnan trihořečnatý
  Oxidy kyselinotvorné (pom.: netvoří kationty, tvoří kladný centrální atom aniontu. Př. S - neexistují sírové soli (neuvažujeme některé halogenidy), existují sírany či kyselina sírová). Pokud reagují s vodou, tvoří kyseliny. Reagují se zásadami, nereagují s kyselinami (neuvažujeme-li dehydrataci).
54. Oxid siřičitý reaguje s vodou na kyselinu siřičitou
55. Oxid siřičitý s hydroxidem sodným reaguje na siřičitan sodný
  Oxidy amfoterní (pom.: tvoří kationty i kladný centrální atom aniontu. Př. CrIII - existují i chromité soli i chromitany. S vodou nereagují, reagují i s kyselinami i se zásadami.
56. Oxid hlinitý reaguje s kyselinou chlorovodíkou na chlorid hlinitý
57. a) Oxid hlinitý reaguje s hydroxidem sodným na tetrahydroxohlinitan sodný
b) Oxid hlinitý reaguje s hydroxidem sodným na hlinitan sodný
  Peroxidy a peroxosloučeniny (rovnice při nichž nevzniká kyslík)
58. a) Tetrahydroxochromitan reaguje s peroxidem vodíku ve vhodném prostředí za vzniku chromanu
b) Tetrahydroxochromitan draselný reaguje s peroxidem vodíku v prostředí hydroxidu draselného za vzniku chromanu draselného
c) Tetrahydroxochromitan draselný reaguje s peroxidem vodíku v prostředí hydroxidu sodného za vzniku chromanů draselného a sodného
59. a) Železnatá sůl reaguje s peroxidem vodíku ve vhodném prostředí. Vzniká železitá sůl
b) Síran železnatý reaguje s peroxidem vodíku v prostředí kyseliny chlorovodíkové. Vznikají síran a chlorid železitý
c) Síran železnatý reaguje s peroxidem vodíku v prostředí kyseliny sírové. Vzniká síran železitý
60. a) Hexakyanoželeznatan reaguje s peroxidem vodíku ve vhodném prostředí. Vzniká hexakyanoželezitan
b) Hexakyanoželeznatan draselný reaguje s peroxidem vodíku v prostředí kyseliny chlorovodíkové. Vzniká hexakyanoželezitan draselný
61. a) Jodid reaguje s peroxidem vodíku ve vhodném prostředí. Vzniká jod
b) Jodid draselný reaguje s peroxidem vodíku v prostředí kyseliny sírové. Vzniká jod a síran draselný
62. a) Peroxodisíran reaguje s manganatou solí ve vhodném prostředí.Vzniká síran a hydrát oxidu manganičitého
b) Peroxodisíran draselný reaguje se síranem manganatým v prostředí hydroxidu draselného.Vznikají síran draselný a hydrát oxidu manganičitého
c) Peroxodisíran draselný reaguje s chloridem manganatým v prostředí hydroxidu vápenatého.Vznikají síran draselný a vápenatý, chlorid vápenatý a hydrát oxidu manganičitého
63. a) Peroxodisíran reaguje s manganatou solí ve vhodném prostředí za katalýzy stříbrnou solí. Vzniká síran a manganistan
b) Peroxodisíran draselný reaguje se síranem manganatým v prostředí hydroxidu draselného za katalýzy stříbrnou solí . Vznikají síran draselný a manganistan draselný
c) Peroxodisíran draselný reaguje s chloridem manganatým v prostředí hydroxidu vápenatého za katalýzy stříbrnou solí.
64. a) Dvojchroman reaguje s peroxidem vodíku ve vhodném prostředí. Vzniká oxid-diperoxid chromový
b) Dvojchroman draselný reaguje s peroxidem vodíku v prostředí kyseliny sírové. Vzniká oxid-diperoxid chromový
  [zadání i s řešením][řešení]

H Rovnice u jednotlivých prvků He
Li Be   B C N O F Ne
Na Mg   Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra Ac Rf Db Sg Bh Hs Mt
 
Lanthanoidy Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu  
Aktinoidy Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr  

[nahoru][poloreakce O][rovnice][chemie prvků][anorganická chemie][go home]