35/1965 Sb.
ZÁKON
ze dne 25. března 1965
o dílech literárních, vědeckých a uměleckých
(autorský zákon)


Změna: 89/1990 Sb.
Změna: 468/1991 Sb.
Změna: 318/1993 Sb.
Změna: 318/1993 Sb.
Změna: 237/1995 Sb.
Změna: 86/1996 Sb.
Změna: 191/1999 Sb.

 Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

ČÁST I
Právo autorské

§ 2

Dílo

(1) Předmětem autorského práva jsou díla literární, vědecká a umělecká, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora, zejména díla slovesná, divadelní, hudební, výtvarná včetně děl umění architektonického a děl umění užitého, díla filmová, fotografická a kartografická. Za předmět ochrany se považují i programy počítačů, pokud splňují pojmové znaky děl podle tohoto zákona; nestanoví-li tento zákon jinak, jsou chráněny jako díla literární.

§ 22

(1) Smlouvou o šíření díla uděluje autor právnické nebo fyzické osobě za odměnu svolení šířit své dílo; podmínky šíření díla mohou obsahovat i hromadné smlouvy.

Porušení autorského práva

§ 32

(1) Autor, jehož právo bylo porušeno, může se domáhat zejména toho, aby rušení jeho práva bylo zakázáno, následky porušení odstraněny a poskytnuto mu přiměřené zadostiučinění. Vznikla-li porušením práva závažná újma nemajetkové povahy, má autor právo na zadostiučinění v peněžité částce, pokud by se přiznání jiného zadostiučinění nejevilo postačujícím; výši peněžitého zadostiučinění určí soud, který přihlédne zejména k rozsahu vzniklé újmy, jakož i k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.

(2) Vznikla-li autorovi ohrožením nebo porušením jeho práv škoda, má právo na její náhradu podle občanského zákoníku.

 

Tak už se Zdeňku nezlob, zdraví Tě Michal


ANORGANIC[názvosloví][rovnice][chemie prvků]
ORGANIC[názvosloví][rovnice][reakční mechanismy][alkany][alkeny][alkiny][areny][hydroxysloučeniny][karbonylové sloučeniny][ kyseliny a jejich deriváty] [halogenderiváty][slouč. dusíku, síry, fosforu, arsenu a bóru][polymery]
OBECCHEM[tabulka][vzorce][programy]
MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic][roztoky]
BIOCHEM[sacharidy][heterocyklické sloučeniny][biocykly][přírodní látky]
ANALYTIC[spektra][pH][indikátory][činidla]
GEOCHEM[minerály][krystaly]
HISTORCHEM [objevitelé][ osobnosti][humor]
CHEMICKÁ FYZIKA A FYZIKÁLNÍ CHEMIE[orbitaly][atomové jádro][pH][elektrochemie][termochemie][molekulová fyzika]