05.09.2004 18:15:34

Odvození pH u amfolytů var. A
hydrogensoli vícesytných kyselin a silných zásad
(klik na var.B částečně zneutralizované dvojsytné zásady )

O B E C N Ě

Kation silné zásady je ionizován a reakce se neúčastní
Hydrogensůl v první reakci vystupuje jako kyselina: První reakce:
HB- +H2OB-2 + H3O+
Koncenraci iontů vzniklých disociací vody jsme zanedbali
Některé z H3O+ vzniklé v první reakci vstupují do reakce s HB-. Druhá reakce:
HB- +H3O+H2B + H2O
První disociační konstanta pro dvojsytnou kyselinu H2B( odpovídá druhé reakci zprava!!):
    [HB-].[H3O+]
KA1(H2B) =
    [H2B]
Druhá disociační konstanta pro dvojsytnou kyselinu H2B( odpovídá první reakci):
    [B-2].[H3O+]
KA2(HB-) =
    [HB-]
Všechny sloučeniny v obou reakcích jsou ve stavu rovnovážném. Upozorňuji, že rovnovážná koncentrace H3O+ v obou reakcích je totožná. V první reakci vzniklo H3O+ více, některé z H3O+ zanikly v reakci druhé. [H3O+(rovnovážná)] =
= [H3O+(vzniklá)] - [H3O+(zaniklá)]
V první reakci vzniklo B-2 stejně jako H3O+, pro B-2 se zároveň jedná o koncentraci rovnovážnou, neboť se v druhé reakci nevyskytuje a tudíž nemůže ubývat jako [H3O+]. [H3O+(vzniklá)]=
= [B-2(vzniklá)] = [B-2(rovnovážná)]
Druhou disociační konstantu lze tedy upravit:
    [H3O+(vzniklá)].[H3O+(rovnovážná)]
KA2(HB-) =
    [HB-]
Z toho plyne, že koncentrace vzniklé H3O+ je:
    KA2(HB-).[HB-]
[H3O+(vzniklá)] =
    [H3O+(rovnovážná)]
V druhé reakci vznikala H2B. Každá molekula H2B vznikla zánikem H3O+, znamená, že koncentrace vzniklé H2B se rovná koncentraci zaniklé H3O+.H2B vzniklo tolik, až nastala rovnovážná koncentrace: [H2B(vzniklá)] =[H3O+(zaniklá)]
[H2B(vzniklá)] = [H2B(rovnovážná)]
[H2B(rovnovážná)] = [H3O+(zaniklá)]
První disociační konstantu lze tedy upravit:
    [HB-].[H3O+(rovnovážná)]
KA1(H2B) =
    [H3O+(zaniklá)]
Z toho plyne, že koncentrace zaniklé H3O+ je:
    [HB-].[H3O+(rovnovážná)]
[H3O+(zaniklá)] =
    KA1(H2B)
Pro rovnovážnou koncentraci [H3O+] jak již výše uvedeno platí:
[H3O+(rovnovážná)] = [H3O+(vzniklá)] - [H3O+(zaniklá)]
Po dosazení pak:
    KA2(HB-).[HB-]   [HB-].[H3O+(rovnovážná)]
[H3O+(rovnovážná)] =
-
    [H3O+(rovnovážná)]   KA1(H2B)
Po úpravě platí:
[H3O+].[H3O+].KA1(H2B) = KA2(HB-).[HB-].KA1(H2B)- [HB-].[H3O+].[H3O+]
[H3O+].[H3O+]. ( KA1(H2B) +[HB-] ) = KA2(HB-).[HB-].KA1(H2B)
[H3O+] = (
KA2(HB-).[HB-].KA1(H2B)

KA1(H2B) +[HB-]
) 1/2
Čím je kyselina slabší a tím pádem disociační konstanta KA1(H2B) menší a čím je koncentrace [HB-] větší, tím spíše můžeme ve jmenovateli zanedbat KA1(H2B).
Pak po úpravě platí:
[H3O+] = (
KA2(HB-).[HB-].KA1(H2B)

[HB-]
) 1/2
[H3O+] =(KA2(HB-).KA1(H2B))1/2

Zd e je po zlogaritmování výsledek:

pH =1/2 (pKA2(HB-) +pKA1(H2B))

!!!Všimněte si , že v něm nezávisí výsledek vůbec na koncentraci roztoku!!!
Nakolik je toto zjednodušení správné si můžete zkontrolovat při výpočtu pH roztoků různých koncentrací na amfolytech
a) od kyseliny slabé - uhličité b) od kyseliny téměř silné - siřičité c) od kyseliny silné - sírové
Zde klik na kompletní odvození u hydrogenuhličitanu,
Zde klik na kompletní odvození u hydrogefosforečnanu,
Zde klik na kompletní odvození u dihydrogenfosforečnanu

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku