05.09.2004 18:00:08

Slabá kyselina i zásada - odvození pH var. A (přes H3O+)
(klik na var.B - přes OH- )

O B E C N Ě (zde klik na kompletní odvození u octanu amonného)

Sůl slabé kyseliny a slabé zásad má obecný vzorec: BHA
Ve vodě je disociována na: BH+ a A-
Kation BH+ v první reakci vystupuje jako kyselina: První reakce:
BH+ + H2OB + H3O+
Koncentraci iontů vzniklých disociací vody jsme zanedbali
Některé z H3O+ vzniklé v první reakci vstupují do reakce s aniontem A-. Druhá reakce:
A- + H3O+ HA + H2O
Disociační konstanta kyseliny HA (odpovídá druhé reakci zprava!!):
    [A-].[H3O+]
KA(HA) =
    [HA]
Disociační konstanta pro kyselinu BH+ ( odpovídá první reakci):
    [B].[H3O+]
KA(BH+) =
    [BH+]
Všechny sloučeniny v obou reakcích jsou ve stavu rovnovážném. Upozorňuji, že rovnovážná koncentrace H3O+ v obou reakcích je totožná. V první reakci vzniklo H3O+ více, některé z H3O+ zanikly v reakci druhé. [H3O+(rovnovážná)] =
= [H3O+(vzniklá)] - [H3O+(zaniklá)]
V první reakci vzniklo B stejně jako H3O+, pro B se zároveň jedná o koncentraci rovnovážnou, neboť se v druhé reakci nevyskytuje a tudíž nemůže ubývat jako [H3O+]. [H3O+(vzniklá)]=
= [B(vzniklá)] = [B(rovnovážná)]
Disociační konstantu kyseliny BH+ lze tedy upravit:
    [H3O+(vzniklá)].[H3O+(rovnovážná)]
KA(BH+) =
    [BH+]
Z toho plyne, že koncentrace vzniklé H3O+ je:
    KA(BH+).[BH+]
[H3O+(vzniklá)] =
    [H3O+(rovnovážná)]
V druhé reakci vznikala HA. Každá molekula HA vznikla zánikem H3O+, znamená, že koncentrace vzniklé HA se rovná koncentraci zaniklé H3O+.HA vzniklo tolik, až nastala její rovnovážná koncentrace: [HA(vzniklá)] =[H3O+(zaniklá)]
[HA(vzniklá)] = [HA(rovnovážná)]
[HA(rovnovážná)] = [H3O+(zaniklá)]
Disociační konstantu kyseliny HA lze tedy upravit:
    [A-].[H3O+(rovnovážná)]
KA(HA) =
    [H3O+(zaniklá)]
Z toho plyne, že koncentrace zaniklé H3O+ je:
    [A-].[H3O+(rovnovážná)]
[H3O+(zaniklá)] =
    KA(HA)
Pro rovnovážnou koncentraci [H3O+] jak již výše uvedeno platí:
[H3O+(rovnovážná)] = [H3O+(vzniklá)] - [H3O+(zaniklá)]
Po dosazení pak:
    KA(BH+).[BH+]   [A-].[H3O+(rovnovážná)]
[H3O+(rovnovážná)] =
-
    [H3O+(rovnovážná)]   KA(HA)
Po úpravě platí:
[H3O+].[H3O+].KA(HA) = KA(BH+).[BH+].KA(HA)- [A-].[H3O+].[H3O+]
[H3O+].[H3O+]. ( KA(HA) +[A-] ) = KA(BH+).[BH+].KA(HA)
[H3O+] = (
KA(BH+).[BH+].KA(HA)

KA(HA) +[A-]
) 1/2
Jelikož je disociační konstanta slabé kyseliny KA(HA) mnohem menší , než koncentrace [A-], můžeme ve jmenovateli zanedbat KA(HA).
Jelikož se jedná o soli slabých kyselin a zásad, můžeme jejich disociaci zanedbat a učinit rovny koncentrace rovnovážné a analytické: [BH+] = cBH+
[A-] = cA-
Analytické koncentrace cBH+ a cA- si musí (jsou totožné s analytickou koncentrací jako celku, proto lze ve zlomku krátit::
[H3O+] = (
KA(BH+). cBH+. KA(HA)

cA-
) 1/2
[H3O+] =(KA(BH+). KA(HA))1/2
Po zlogaritmování : pH = 1/2 (pKA(BH+) + pKA(HA))
Ovšem pK kyseliny BH+ není tabelováno a proto využijeme vztahu pro konjugovanou zásadu (viz. iontový součin ): pKA(BH+) + pKB(B) = 14»»»
»»»
pKA(BH+) = 14 - pKB(B)

Takže výsledek: pH = 1/2 (14 - pKB(B) + pKA(HA)) neboli:

pH = 7 + 1/2 (pKA(HA) - pKB(B))

!!! Výsledek není závislý na koncentraci roztoku!!!
Zde klik na kompletní odvození u octanu amonného

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku