28.09.2004 08:30:52

Slabá kyselina i zásada - odvození pH var. B (přes OH-)
(klik na var.A - přes H3O+ )

O B E C N Ě (zde klik na kompletní odvození u octanu amonného)

Sůl slabé kyseliny a slabé zásad má obecný vzorec: BHA
Ve vodě je disociována na: BH+ a A-
Anion A- v první reakci vystupuje jako zásada: První reakce:
A- + H2OHA + OH-
Koncentraci iontů vzniklých disociací vody jsme zanedbali
Některé z OH- vzniklé v první reakci vstupují do reakce s kationtem BH+. Druhá reakce:
BH+ + OH- B + H2O
Disociační konstanta zásady B (odpovídá druhé reakci zprava!!):
    [BH+].[OH-]
KB(B) =
    [B]
Disociační konstanta pro zásadu A- (odpovídá první reakci):
    [HA].[OH-]
KB(A-) =
    [A-]
Všechny sloučeniny v obou reakcích jsou ve stavu rovnovážném. Upozorňuji, že rovnovážná koncentrace OH- v obou reakcích je totožná. V první reakci vzniklo OH- více, některé z OH- zanikly v reakci druhé. [OH-(rovnovážná)] =
= [OH-(vzniklá)] - [OH-(zaniklá)]
V první reakci vzniklo HA stejně jako OH-, pro HA se zároveň jedná o koncentraci rovnovážnou, neboť se v druhé reakci nevyskytuje a tudíž nemůže ubývat jako [OH-]. [OH-(vzniklá)]=
= [HA(vzniklá)] = [HA(rovnovážná)]
Disociační konstantu zásady A- lze tedy upravit:
    [OH-(vzniklá)].[OH-(rovnovážná)]
KB(A-) =
    [A-]
Z toho plyne, že koncentrace vzniklé OH- je:
    KB(A-).[A-]
[OH-(vzniklá)] =
    [OH-(rovnovážná)]
V druhé reakci vznikala B. Každá molekula B vznikla zánikem OH-, znamená, že koncentrace vzniklé HB se rovná koncentraci zaniklé OH-.B vzniklo tolik, až nastala její rovnovážná koncentrace: [B(vzniklá)] =[OH-(zaniklá)]
[B(vzniklá)] = [B(rovnovážná)]
[B(rovnovážná)] = [OH-(zaniklá)]
Disociační konstantu zásady B lze tedy upravit:
    [BH+].[OH-(rovnovážná)]
KB(B) =
    [OH-(zaniklá)]
Z toho plyne, že koncentrace zaniklé OH- je:
    [BH+].[OH-(rovnovážná)]
[OH-(zaniklá)] =
    KB(B)
Pro rovnovážnou koncentraci [OH-] jak již výše uvedeno platí:
[OH-(rovnovážná)] = [OH-(vzniklá)] - [OH-(zaniklá)]
Po dosazení pak:
    KB(A-) . [A-]   [BH+] . [OH-(rovnovážná)]
[OH-(rovnovážná)] =
-
    [OH-(rovnovážná)]   KB(B)
Po úpravě platí:
[OH-].[OH-].KB(B) = KB(A-).[A-].KB(B)- [BH+].[OH-].[OH-]
[OH-].[OH-]. ( KB(B) +[BH+] ) = KB(A-) . [A-] . KB(B)
[OH-] = (
KB(A-).[A-].KB(B)

KB(B) + [BH+]
) 1/2
Jelikož je disociační konstanta slabé zásady KB(B) mnohem menší , než koncentrace [BH+], můžeme ve jmenovateli zanedbat KB(B).
Jelikož se jedná o soli slabých kyselin a zásad, můžeme jejich disociaci zanedbat a učinit rovny koncentrace rovnovážné a analytické: [BH+] = cBH+
[A-] = cA-
Analytické koncentrace cBH+ a cA- si musí (jsou totožné s analytickou koncentrací jako celku, proto lze ve zlomku krátit::
[OH-] = (
KB(A-) . cA- . KB(B)

cBH+
) 1/2
[OH-] =(KB(A-) . KB(B))1/2
Po zlogaritmování : pOH = 1/2 (pKB(A-) + pKB(B))
Ovšem pK zásady A- není tabelováno a proto využijeme vztahu pro konjugovanou kyselinu (viz. iontový součin ): pKB(A-) + pKA(HA) = 14»»»
»»»
pKB(A-) = 14 - pKA(HA)
Navíc převedeme pOH na pH (viz. iontový součin ): pH + pOH = 14»»»
»»»
pOH = 14 - pH
Lze tedy psát: 14 - pH = 1/2 (14 - pKA(HA) + pKB(B))

Takže výsledek: pH = 14 - 1/2 (14 - pKA(HA) + pKB(B)) neboli:

pH = 7 + 1/2 (pKA(HA) - pKB(B))

!!! Výsledek není závislý na koncentraci roztoku!!!
Zde klik na kompletní odvození u octanu amonného

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku