28.09.2004 08:33:19

Octan amonný - odvození pH var. B (přes OH-)
(klik na obecné řešení , klik na var.A - přes H3 O+)

Octan amonný: CH3COONH4

Ve vodě je disociován na: NH4+ a CH3COO-
Anion CH3COO- v první reakci vystupuje jako zásada: První reakce:
CH3COO- + H2OCH3COOH + OH-
Koncentraci iontů vzniklých disociací vody jsme zanedbali
Některé z OH- vzniklé v první reakci vstupují do reakce s kationtem NH4+. Druhá reakce:
NH4+ + OH- NH3 + H2O
Disociační konstanta zásady NH3 (odpovídá druhé reakci zprava!!):
    [NH4+].[OH-]
KNH3 =
    [NH3]
Disociační konstanta pro zásadu CH3COO-(odpovídá první reakci):
    [CH3COOH].[OH-]
KCH3COO- =
    [CH3COO-]
Všechny sloučeniny v obou reakcích jsou ve stavu rovnovážném. Upozorňuji, že rovnovážná koncentrace OH- v obou reakcích je totožná. V první reakci vzniklo OH- více, některé z OH- zanikly v reakci druhé. [OH-(rovnovážná)] =
= [OH-(vzniklá)] - [OH-(zaniklá)]
V první reakci vzniklo CH3COOH stejně jako OH-, pro CH3COOH se zároveň jedná o koncentraci rovnovážnou, neboť se v druhé reakci nevyskytuje a tudíž nemůže ubývat jako [OH-]. [OH-(vzniklá)]=
= [CH3COOH(vzniklá)] =
= [CH3COOH(rovnovážná)]
Disociační konstantu zásady CH3COO- lze tedy upravit:
    [OH-(vzniklá)].[OH-(rovnovážná)]
KCH3COO- =
    [CH3COO-]
Z toho plyne, že koncentrace vzniklé OH- je:
    KCH3COO-.[CH3COO-]
[OH-(vzniklá)] =
    [OH-(rovnovážná)]
V druhé reakci vznikal NH3 . Každá molekula NH3 vznikla zánikem OH-, znamená, že koncentrace vzniklého NH3 se rovná koncentraci zaniklého OH-.NH3 vzniklo tolik, až nastala jeho rovnovážná koncentrace: [NH3 (vzniklá)] =[OH-(zaniklá)]
[NH3 (vzniklá)] = [NH3(rovnovážná)]
[NH3(rovnovážná)] = [OH-(zaniklá)]
Disociační konstantu zásady NH3 lze tedy upravit:
    [NH4+].[OH-(rovnovážná)]
KNH3 =
    [OH-(zaniklá)]
Z toho plyne, že koncentrace zaniklé OH- je:
    [NH4+].[OH-(rovnovážná)]
[OH-(zaniklá)] =
    KNH3
Pro rovnovážnou koncentraci [OH-] jak již výše uvedeno platí:
[OH-(rovnovážná)] = [OH-(vzniklá)] - [OH-(zaniklá)]
Po dosazení pak:
    KCH3COO- . [CH3COO-]   [NH4+] . [OH-(rovnovážná)]
[OH-(rovnovážná)] =
-
    [OH-(rovnovážná)]   KNH3
Po úpravě platí:
[OH-].[OH-]. KNH3 = KCH3COO-.[CH3COO-]. KNH3 - [NH4+].[OH-].[OH-]
[OH-].[OH-]. ( KNH3 + [NH4+] ) = KCH3COO-.[CH3COO-] . KNH3
[OH-] = (
KCH3COO- . [CH3COO-]. KNH3

KNH3 + [NH4+]
) 1/2
Jelikož je disociační konstanta slabé zásady KNH3 mnohem menší , než koncentrace [NH4+], můžeme ve jmenovateli zanedbat KNH3.
Jelikož se jedná o soli slabých kyselin a zásad, můžeme jejich disociaci zanedbat a učinit rovny koncentrace rovnovážné a analytické: [NH4+] = cNH4+
[CH3COO-] = cCH3COO-
Analytické koncentrace cNH4+ a cCH3COO- si musí (jsou totožné s analytickou koncentrací jako celku, proto lze ve zlomku krátit::
[OH-] = (
KCH3COO- . cCH3COO- . KNH3

cNH4+
) 1/2
[OH-] =(KCH3COO- . KNH3)1/2
Po zlogaritmování : pOH = 1/2 (pKCH3COO- + pKNH3)
Ovšem pK zásady CH3COO- není tabelováno a proto využijeme vztahu pro konjugovanou kyselinu (viz. iontový součin ): pKCH3COO- + pKCH3COOH = 14»»»
»»»
pKCH3COO- = 14 - pKCH3COOH
Navíc převedeme pOH na pH (viz. iontový součin ): pH + pOH = 14»»»
»»»
pOH = 14 - pH
Lze tedy psát: 14 - pH = 1/2 (14 - pKCH3COOH + pKNH3)

Takže výsledek: pH = 14 - 1/2 (14 - pKCH3COOH + pKNH3) neboli:

pH = 7 + 1/2 (pKCH3COOH - pKNH3)

porovnej s výsledkem odvození var. A
!!! Výsledek není závislý na koncentraci roztoku!!!
klik na obecné odvození , klik na příklad

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku