10.11.2004 18:33:49
Octan amonný - odvození pH var. A (přes H3O+)
(klik na obecné řešení , klik na var.B - přes OH-)

Octan amonný: CH3COONH4

Ve vodě je disociován na: NH4+ a CH3COO-
Kation NH4+ v první reakci vystupuje jako kyselina: První reakce:
NH4+ + H2ONH3 + H3O+
Koncentraci iontů vzniklých disociací vody jsme zanedbali
Některé z H3O+ vzniklé v první reakci vstupují do reakce s aniontem CH3COO-. Druhá reakce:
CH3COO- + H3O+ CH3COOH + H2O
Disociační konstanta kyseliny CH3COOH (odpovídá druhé reakci zprava!!):
    [CH3COO-].[H3O+]
KCH3COOH =
    [CH3COOH]
Disociační konstanta pro kyselinu NH4+ (odpovídá první reakci):
    [NH3].[H3O+]
KNH4+ =
    [NH4+]
Všechny sloučeniny v obou reakcích jsou ve stavu rovnovážném. Upozorňuji, že rovnovážná koncentrace H3O+ v obou reakcích je totožná. V první reakci vzniklo H3O+ více, některé z H3O+ zanikly v reakci druhé. [H3O+(rovnovážná)] =
= [H3O+(vzniklá)] - [H3O+(zaniklá)]
V první reakci vzniklo NH3 stejně jako H3O+, pro NH3 se zároveň jedná o koncentraci rovnovážnou, neboť se v druhé reakci nevyskytuje a tudíž nemůže ubývat jako [H3O+]. [H3O+(vzniklá)]=
= [NH3(vzniklá)] = [NH3(rovnovážná)]
Disociační konstantu kyseliny NH4+ lze tedy upravit:
    [H3O+(vzniklá)].[H3O+(rovnovážná)]
KNH4+ =
    [NH4+]
Z toho plyne, že koncentrace vzniklé H3O+ je:
    KNH4+.[NH4+]
[H3O+(vzniklá)] =
    [H3O+(rovnovážná)]
V druhé reakci vznikala CH3COOH . Každá molekula CH3COOH vznikla zánikem H3O+, znamená, že koncentrace vzniklé CH3COOH se rovná koncentraci zaniklé H3O+.CH3COOH vzniklo tolik, až nastala její rovnovážná koncentrace: [CH3COOH (vzniklá)] =[H3O+(zaniklá)]
[CH3COOH (vzniklá)] = [CH3COOH(rovnovážná)]
[CH3COOH(rovnovážná)] = [H3O+(zaniklá)]
Disociační konstantu kyseliny CH3COOH lze tedy upravit:
    [CH3COO-].[H3O+(rovnovážná)]
KCH3COOH =
    [H3O+(zaniklá)]
Z toho plyne, že koncentrace zaniklé H3O+ je:
    [CH3COO-].[H3O+(rovnovážná)]
[H3O+(zaniklá)] =
    KCH3COOH
Pro rovnovážnou koncentraci [H3O+] jak již výše uvedeno platí:
[H3O+(rovnovážná)] = [H3O+(vzniklá)] - [H3O+(zaniklá)]
Po dosazení pak:
    KNH4+.[NH4+]   [CH3COO-].[H3O+(rovnovážná)]
[H3O+(rovnovážná)] =
-
    [H3O+(rovnovážná)]   KCH3COOH
Po úpravě platí:
[H3O+].[H3O+]. KCH3COOH = KNH4+.[NH4+].KCH3COOH - [CH3COO-].[H3O+].[H3O+]
[H3O+].[H3O+]. ( KCH3COOH + [CH3COO-] ) = KNH4+.[NH4+] . KCH3COOH
[H3O+] = (
KNH4+.[NH4+]. KCH3COOH

KCH3COOH + [CH3COO-]
) 1/2
Jelikož je disociační konstanta slabé kyseliny KCH3COOH mnohem menší , než koncentrace [CH3COO-], můžeme ve jmenovateli zanedbat KCH3COOH.
Jelikož se jedná o soli slabých kyselin a zásad, můžeme jejich disociaci zanedbat a učinit rovny koncentrace rovnovážné a analytické: [NH4+] = cNH4+
[CH3COO-] = cCH3COO-
Analytické koncentrace cNH4+ a cCH3COO- si musí (jsou totožné s analytickou koncentrací jako celku, proto lze ve zlomku krátit::
[H3O+] = (
KNH4+. cNH4+. KCH3COOH

cCH3COO-
) 1/2
[H3O+] =(KNH4+. KCH3COOH)1/2
Po zlogaritmování : pH = 1/2 (pKNH4+ + pKCH3COOH)
Ovšem pK kyseliny NH4+ není tabelováno a proto využijeme vztahu pro konjugovanou zásadu (viz. iontový součin ): pKNH4+ + pKNH3 = 14»»»
»»»
pKNH4+ = 14 - pKNH3

Takže výsledek: pH = 1/2 (14 - pKNH3 + pKCH3COOH) neboli:

pH = 7 + 1/2 (pKCH3COOH - pKNH3)

porovnej s výsledkem odvození var. B
!!! Výsledek není závislý na koncentraci roztoku!!!
klik na obecné odvození , klik na příklad

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné:
jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:
slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku