05.09.2004 18:09:57

Odvození pH u slabé vícesytné kyseliny

Zjednodušené odvození (kliknout na podrobné zde)

O B E C N Ě

Pro více - n-sytnou kyselinu HnB platí n - disociačních konstant
První disociační konstanta pro rovnici:
HnB + H2OHn-1B- + H3O+
    [Hn-1B-].[H3O+]
KA1 =
    [HnB ]
Druhá disociační konstanta pro rovnici:
Hn-1B- + H2OHn-2B-2 + H3O+
    [Hn-2B-2].[H3O+]
KA2 =
    [Hn-1B- ]
entá disociační konstanta pro rovnici:
H1B-(n-1) + H2OB-n + H3O+
    [B-n].[H3O+]
KAn =
    [H1B-(n-1) ]
Ovšem platí, že KA1 > KA2 >.......>KAn-1>Kn (rozdíly ve velikosti jsou velmi velké, několik řádů), z tohoto důvodu, lze zanedbat všechny disociační konstanty vyjma první a s ní počítat zcela obdobně jako v případě slabé jednosytné kyseliny
Takže uvažujeme, jak výše uvedeno, pouze první disociační konstantu :
    [Hn-1B-].[H3O+]
KA1 =
    [HnB ]
Je zřejmé, že disociací vznikl stejný počet molekul konjugované báze jako oxoniových kationtů, to znamená,že se jejich rovnovážné koncentrace rovnají: [H3O+] = [Hn-1B-]
V disociační konstantě konjugovanou bázi nahradíme oxoniovými kationty:
    [H3O+].[H3O+]
KA1 =
    [HnB]
Jelikož pouze malé množství molekul kyseliny disociovalo, je rovnovážná koncentrace kyseliny [HnB] jen o malinko menší (o ty disociované molekuly) než původní analytická koncentrace cHnB. Při zanedbání tohoto rozdílu, lze obě tyto koncentrace považovat za shodné (zde klik na řešení, kde se toto zjednodušení neprovádí): cHnB = [HnB]
Rovnovážnou koncentraci kyseliny nahradíme tedy koncentrací analytickou:
    [H3O+].[H3O+]
KA1 =
    cHnB
Nyní již můžeme vypočítat koncentraci oxoniových kationtů (analytickou koncentraci totiž známe). [H3O+] = (KA1.cHnB)1/2
Zlogaritmujeme: log[H3O+] = 1/2(logKA1+logcHnB)
Obrátíme znaménka: -log[H3O+] = 1/2(-logKA1-logcHnB)
A zavedem p parametry (pH a pK). A máme výsledek. pH = 1/2(pKA1 - log cHnB)

konkrétní odvození, výpočet, podrobné odvození

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku