Friedrich Wilhelm Georg Kohlrausch (1840-1910)

17.03.2005 19:42:28
Přehled základních pojmů


KA Přehled konstant ve francoužštině disociační konstanta kyseliny
KB disociační konstanta zásady
KC rovnovážná konstanta
Kv iontový součin vody (zde kliknout pro podrobnější informace) (zde klikni pro závislost na teplotě)
pH záporný dekadický logaritmus vodíkových (oxoniových) kationtů
pOH záporný dekadický logaritmus hydroxidových aniontů
pKAPřehled konstant ve francoužštině záporný dekadický logaritmus disociační konstanty kyseliny
pKB záporný dekadický logaritmus disociační konstanty zásady
pKv záporný dekadický logaritmus iontového součinu vody (zde kliknout pro podrobnější informace)
pČEHOKOLI záporný dekadický logaritmus ČEHOKOLI
[látka] rovnovážná koncentrace (zde kliknout pro podrobnější informace)
clátka analytická koncentrace (zde kliknout pro podrobnější informace)
A aktivita (zde kliknout pro podrobnější informace)
f fugacita -aktivní koeficient (zde kliknout pro podrobnější informace)

Teorie kyselin a zásad
Zde používáme Brönstedovu teorii (Arrheniova je zastaralá a nevyhovující především v definici zásad, Lewisova je moderní teorie nacházející uplatnění především v
organické chemii. Upozorňuji, že dle definice, může být v reakci látka obecně označovaná jako kyselina, zásadou (např. kyselina dusičná ve sněsi s kyselinou sírovou odevzdává proton, tudíž je zásadou). Jinými slovy látku dělá kyselinou či zásadou pouze a jenom její chování v té které reakci.

Kyselina Brönsted: Látka odštěpující v reakci vodíkový kation(proton)
Arrhenius: Látka odštěpující vodíkový kation
Lewis: Akceptor (příjemce) elektronů v reakci
Zásada Brönsted: Látka přijímající v reakci vodíkový kation(proton)
Arrhenius: Látka odštěpující hydroxidový anion
Lewis: Donor (dárce) elektronů v reakci
Kyselina a zásada včetně konjugovaných Jelikož reakce probíhají vratně, látka, jež vznikla z kyseliny, je konjugovaná zásada KZ (v opačném směru přijímá vodíkový kation) a látka, jež vznikla ze zásady je konjugovaná kyselina KK (v opačném směru odštěpuje vodíkový kation) - (zde klik na další informace).
kyselina <-- ------- --------> konjugovaná
zásada
   
HA + B A- + BH+
    zásada <-------- ----------- --> konjugovaná
kyselina

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné:
jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:
slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy:
přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku