05.09.2004 18:11:42

Odvození pH u slabé vícesytné zásady

Zjednodušené odvození (kliknout na podrobné zde)

O B E C N Ě

Pro více - n-sytnou zásadu HB platí n - disociačních konstant
První disociační konstanta pro rovnici:
HB + H2OH2B+ + OH-
    [H2B+].[OH-]
KB1 =
    [HB ]
Druhá disociační konstanta pro rovnici:
H2B+ + H2OH3B+2 + OH-
    [H3B+2].[OH-]
KB2 =
    [H2B+ ]
entá disociační konstanta pro rovnici:
HnB+(n-1) + H2OHn+1B+n + OH-
    [Hn+1B+n].[OH-]
KBn =
    [HnB+(n-1) ]
Ovšem platí, že KB1 > KB2 >.......>KBn-1>KB (rozdíly ve velikosti jsou velmi velké, několik řádů), z tohoto důvodu, lze zanedbat všechny disociační konstanty vyjma první a s ní počítat zcela obdobně jako v případě slabé jednosytné zásady
Takže uvažujeme, jak výše uvedeno, pouze první disociační konstantu :
    [H2B+].[OH-]
KB1 =
    [HB ]
Je zřejmé, že disociací vznikl stejný počet molekul konjugované kyseliny jako hydroxidových aniontů, to znamená, že se jejich rovnovážné koncentrace rovnají: [OH-] = [H2B+]
V disociační konstantě konjugovanou kyselinu nahradíme hydroxidovými anionty:
    [OH-].[OH-]
KB1 =
    [HB]
Jelikož pouze malé množství molekul zásady přijímá vodíkové kationty, je rovnovážná koncentrace zásady [HB] jen o malinko menší (o ty disociované molekuly) než původní analytická koncentrace cHB. Při zanedbání tohoto rozdílu, lze obě tyto koncentrace považovat za shodné (zde klik na řešení, kde se toto zjednodušení neprovádí): cHB = [HB]
Rovnovážnou koncentraci zásady nahradíme tedy koncentrací analytickou:
    [OH-].[OH-]
KB1 =
    cHB
Nyní již můžeme vypočítat koncentraci hydroxidových aniontů (analytickou koncentraci totiž známe). [OH-] = (KB1.cHB)1/2
Zlogaritmujeme: log[OH-] = 1/2(logKB1+logcHB)
Obrátíme znaménka: -log[OH-] = 1/2(-logKB1-logcHB)
A zavedem p parametry (pOH a pK): pOH = 1/2(pKB1 - log cHB)
Převedeme na pH: pH= 14 - pOH
pH = 14 - 1/2(pKB1 - log cHB)

konkrétní odvození, výpočet, podrobné odvození

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku