28.09.2004 19:49:11

Odvození pH u NaH2PO4

Kation Na+ je ionizován a reakce se neúčastní
Dihydrogenfosforečnan v první reakci vystupuje jako kyselina: První reakce:
H2PO4- +H2OHPO4-2 + H3O+
Některé z H3O+ vzniklé v první reakci vstupují do reakce s H2PO4-. Druhá reakce:
H2PO4- +H3O+H3PO4 + H2O
První disociační konstanta pro trojsytnou kyselinu H3PO4 (odpovídá druhé reakci zprava!!):
    [H2PO4-].[H3O+]
KH3PO4 =
    [H3PO4]
Druhá disociační konstanta pro trojsytnou kyselinu H3PO4 (odpovídá první reakci):
    [HPO4-2].[H3O+]
KH2PO4- =
    [H2PO4-]
Všechny sloučeniny v obou reakcích jsou ve stavu rovnovážném. Upozorňuji, že rovnovážná koncentrace H3O+ v obou reakcích je totožná. V první reakci vzniklo H3O+ více, některé z H3O+ zanikly v reakci druhé. [H3O+(rovnovážná)] =
= [H3O+(vzniklá)] - [H3O+(zaniklá)]
V první reakci vzniklo HPO4-2 stejně jako H3O+, pro HPO4-2 se zároveň jedná o koncentraci rovnovážnou, neboť se v druhé reakci nevyskytuje a tudíž nemůže ubývat jako [H3O+]. [H3O+(vzniklá)]=
= [HPO4-2(vzniklá)] = [HPO4-2(rovnovážná)]
Druhou disociační konstantu lze tedy upravit:
    [H3O+(vzniklá)].[H3O+(rovnovážná)]
KH2PO4- =
    [H2PO4-]
Z toho plyne, že koncentrace vzniklé H3O+ je:
    KH2PO4-.[H2PO4-]
[H3O+(vzniklá)] =
    [H3O+(rovnovážná)]
V druhé reakci vznikala H3PO4. každá molekula H3PO4 vznikla zánikem H3O+, znamená, že koncentrace vzniklé H3PO4 se rovná koncenraci zániklé H3O+.H3PO4 vzniklo tolik, až nastala rovnovážná koncentrace: [H3PO4(vzniklá)] =[H3O+(zaniklá)]
[H3PO4(vzniklá)] = [H3PO4(rovnovážná)]
[H3PO4(rovnovážná)] = [H3O+(zaniklá)]
První disociační konstantu lze tedy upravit:
    [H2PO4-2].[H3O+(rovnovážná)]
KH3PO4 =
    [H3O+(zaniklá)]
Z toho plyne, že koncentrace zaniklé H3O+ je:
    [H2PO4-].[H3O+(rovnovážná)]
[H3O+(zaniklá)] =
    KH3PO4
Pro rovnovážnou koncentraci [H3O+] jak již výše uvedeno platí:
[H3O+(rovnovážná)] = [H3O+(vzniklá)] - [H3O+(zaniklá)]
Po dosazení pak:
    KH2PO4-.[H2PO4-]   [H2PO4-].[H3O+(rovnovážná)]
[H3O+(rovnovážná)] =
-
    [H3O+(rovnovážná)]  

KH3PO4

Po úpravě platí:
[H3O+].[H3O+].KH3PO4 = KH2PO4-.[H2PO4-].KH3PO4 - [H2PO4-].[H3O+].[H3O+]
[H3O+] . [H3O+]. ( KH3PO4 + [H2PO4-] ) = KH2PO4- . [H2PO4-] . KH2PO4-
[H3O+] = (
KH2PO4-.[H2PO4-].KH3PO4

KH3PO4 + [H2PO4-2]
) 1/2
Kyselina fosforečná je slabá kyselina KH3PO4 = 7,52.10-3 , proto lze KH3PO4 proti rovnovážné koncentraci [H2PO4-] ve jmenovateli zanedbat {analytická koncentrace [H2PO4-] = rovnovážná koncentrace cH2PO4- viz.sůl slabé kyseliny a silné zásady}.
Pak po úpravě platí:
[H3O+] = (
KH2PO4-. [H2PO4-].KH3PO4

[H2PO4-]
) 1/2
[H3O+] =(KH2PO4-.KH3PO4)1/2

Zde je po zlogaritmování výsledek:

pH =1/2 (pKH2PO4- +pKH3PO4)

!!!Všimněte si , že v něm nezávisí výsledek vůbec na koncentraci roztoku!!!


Zde klik na výpočty pH amfolytů různých koncentrací:
a) od kyseliny slabé - uhličité b) od kyseliny téměř silné - siřičité c) od kyseliny silné - sírové
Zde klik na kompletní odvození u hydrogenuhličitanu,
Zde klik na kompletní odvození u hydrogefosforečnanu,
Zde klik na kompletní odvození u dihydrogenfosforečnanu

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku