05.09.2004 18:00:26

Odvození pH u NaHCO 3

Kation Na+ je ionizován a reakce se neúčastní
Hydrogenuhličitan v první reakci vystupuje jako kyselina: První reakce:
HCO3- +H2OCO3-2 + H3O+
Některé z H3O+ vzniklé v první reakci vstupují do reakce s HCO3-. Druhá reakce:
HCO3 - +H3O+H2CO3 + H2O
První disociační konstanta pro dvojsytnou kyselinu H2CO3 (odpovídá druhé reakci zprava!!):
    [HCO3-].[H3O+]
KH2CO3 =
    [H2CO3]
Druhá disociační konstanta pro dvojsytnou kyselinu H2CO3 (odpovídá první reakci):
    [CO3-2].[H3O+]
KHCO3- =
    [HCO3-]
Všechny sloučeniny v obou reakcích jsou ve stavu rovnovážném. Upozorňuji, že rovnovážná koncentrace H3O+ v obou reakcích je totožná. V první reakci vzniklo H3O+ více, některé z H3O+ zanikly v reakci druhé. [H3O+(rovnovážná)] =
= [H3O+(vzniklá)] - [H3O+(zaniklá)]
V první reakci vzniklo CO3-2 stejně jako H3O+, pro CO3-2 se zároveň jedná o koncentraci rovnovážnou, neboť se v druhé reakci nevyskytuje a tudíž nemůže ubývat jako [H3O+]. [H3O+(vzniklá)]=
= [CO3-2(vzniklá)] = [CO3-2(rovnovážná)]
Druhou disociační konstantu lze tedy upravit:
    [H3O+(vzniklá)].[H3O+(rovnovážná)]
KHCO3- =
    [HCO3-]
Z toho plyne, že koncentrace vzniklé H3O+ je:
    KHCO3-.[HCO3-]
[H3O+(vzniklá)] =
    [H3O+(rovnovážná)]
V druhé reakci vznikala H2CO3. každá molekula H2CO3 vznikla zánikem H3O+, znamená, že koncentrace vzniklé H2CO3 se rovná koncenraci zániklé H3O+.H2CO3 vzniklo tolik, až nastala rovnovážná koncentrace: [H2CO3(vzniklá)] =[H3O+(zaniklá)]
[H2CO3(vzniklá)] = [H2CO3(rovnovážná)]
[H2CO3(rovnovážná)] = [H3O+(zaniklá)]
První disociační konstantu lze tedy upravit:
    [HCO3-].[H3O+(rovnovážná)]
KH2CO3 =
    [H3O+(zaniklá)]
Z toho plyne, že koncentrace zaniklé H3O+ je:
    [HCO3-].[H3O+(rovnovážná)]
[H3O+(zaniklá)] =
    KH2CO3
Pro rovnovážnou koncentraci [H3O+] jak již výše uvedeno platí:
[H3O+(rovnovážná)] = [H3O+(vzniklá)] - [H3O+(zaniklá)]
Po dosazení pak:
    KHCO3-.[HCO3-]   [HCO3-].[H3O+(rovnovážná)]
[H3O+(rovnovážná)] =
-
    [H3O+(rovnovážná)]   KH2CO3
Po úpravě platí:
[H3O+].[H3O+].KH2CO3 = KHCO3-.[HCO3-].KH2CO3 - [HCO3-].[H3O+].[H3O+]
[H3O+].[H3O+]. ( KH2CO3 +[HCO3-] ) = KHCO3-.[HCO3-].KH2CO3
[H3O+] = (
KHCO3-.[HCO3-].KH2CO3

KH2CO3 +[HCO3-]
) 1/2
Kyselina uhličitá je slabá KH2CO3 =4,30.10-7 , proto lze KH2CO3 proti rovnovážné koncentraci [HCO3-] ve jmenovateli zanedbat {analytická koncentrace [HCO3-] = rovnovážná koncentrace cHCO3- viz.sůl slabé kyseliny a silné zásady}.
Pak po úpravě platí:
[H3O+] = (
KHCO3-.[HCO3-].KH2CO3

[HCO3-]
) 1/2
[H3O+] =(KHCO3-.KH2CO3)1/2

Zde je po zlogaritmování výsledek:

pH =1/2 (pKHCO3- +pKH2CO3)

!!!Všimněte si , že v něm nezávisí výsledek vůbec na koncentraci roztoku!!!


Zde klik na výpočty pH amfolytů různých koncentrací:
a) od kyseliny slabé - uhličité b) od kyseliny téměř silné - siřičité c) od kyseliny silné - sírové
Zde klik na kompletní odvození u hydrogenuhličitanu,
Zde klik na kompletní odvození u hydrogefosforečnanu,
Zde klik na kompletní odvození u dihydrogenfosforečnanu

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku