05.09.2004 18:13:38

Odvození pH u kyseliny H3PO4

Podrobnější odvození (klik na zjednodušené)

kyselina trihydrogenfosforečná

Pro trojsytnou kyselinu H3PO4 platí 3 disociační konstanty
První disociační konstanta pro rovnici:
H3PO4 + H2OH2PO4- + H3O+
    [H2PO4-].[H3O+]
KH3PO4 =
    [H3PO4 ]
Druhá disociační konstanta pro rovnici:
H2PO4- + H2OHPO4-2 + H3O+
    [HPO4-2].[H3O+]
KH2PO4- =
    [H2PO4- ]
Třetí disociační konstanta pro rovnici:
HPO4-2 + H2OPO4-3 + H3O+
    [PO4-3].[H3O+]
KHPO4-2 =
    [HPO4-2 ]
Ovšem platí, že
KH3PO4 (7,52.10-3) > KH2PO4- (6,23.10-8) > KHPO4-2 (4,80.10-13), z tohoto důvodu, lze zanedbat všechny disociační konstanty vyjma první a s ní počítat zcela obdobně jako v případě slabé jednosytné kyseliny
Takže uvažujeme, jak výše uvedeno, pouze první disociační konstantu :
    [H2PO4-].[H3O+]
KH3PO4 =
    [H3PO4 ]
Je zřejmé, že disociací vznikl stejný počet molekul konjugované báze jako oxoniových kationtů, to znamená,že se jejich rovnovážné koncentrace rovnají: [H3O+] = [H2PO4-]
V disociační konstantě konjugovanou bázi nahradíme oxoniovými kationty:
    [H3O+].[H3O+]
KH3PO4 =
    [H3PO4]
Rovnovážná koncentrace kyseliny [H3PO4] je menší (o disociované molekuly, z každé z nich vznikl oxoniový kation) než původní analytická koncentrace cH3PO4. ( řešení, kde se toto zanedbává, je zde): [H3PO4] = cH3PO4 -[H3O+]
Rovnovážnou koncentraci kyseliny nahradíme tedy koncentrací analytickou zmenšenou o koncentraci oxoniových kationtů::
    [H3O+].[H3O+]
KH3PO4 =
    cH3PO4 -[H3O+]
Jedná se o kvadratickou rovnici:
KH3PO4.cH3PO4 - KH3PO4.[H3O+]) = ([H3O+])2»»»
»»»
([H3O+])2+ KH3PO4.[H3O+] - KH3PO4.cH3PO4= 0
    -KH3PO4 ± {KH3PO42+4.KH3PO4.cH3PO4}1/2
[H3O+] =
    2
Pro výpočty je toto vhodný výsledek, po výpočtu [H3O+] se výsledek zlogaritmuje, změní znaménko a získá se tak pH. pH = - log [H3O+]

obecné odvození, výpočet, jednodušší odvození

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku