05.09.2004 18:04:03

Amfolyty - Odvození pH u chloridu hydrazonia NH3NH2Cl
klik na obecné zadání

Chlorid hydrazonia NH3NH2Cl

Anion silné kyseliny Cl- je ionizován a reakce se neúčastní
Částečně zneutralizovaná sůl v první reakci vystupuje jako zásada: První reakce:
NH3NH2+ +H2ONH3NH3+2 + OH-
Koncenraci iontů vzniklých disociací vody jsme zanedbali
Některé z OH- vzniklé v první reakci vstupují do reakce s NH3NH2+. Druhá reakce:
NH3NH2+ +OH-NH2NH2 + H2O
První disociační konstanta pro dvojsytnou zásadu NH2NH2 (odpovídá druhé reakci zprava!!):
    [NH3NH2+].[OH-]
KNH2NH2 =
    [NH2NH2]
Druhá disociační konstanta pro dvojsytnou zásadu NH2NH2 (odpovídá první reakci):
    [NH3NH3+2].[OH-]
KNH3NH2+ =
    [NH3NH2+]
Všechny sloučeniny v obou reakcích jsou ve stavu rovnovážném. Upozorňuji, že rovnovážná koncentrace OH- v obou reakcích je totožná. V první reakci vzniklo OH- více, některé z OH- zanikly v reakci druhé. [OH-(rovnovážná)] =
= [OH- (vzniklá)] - [OH-(zaniklá)]
V první reakci vzniklo NH3NH3+2 stejně jako OH- , pro NH3NH3+2 se zároveň jedná o koncentraci rovnovážnou, neboť se v druhé reakci nevyskytuje a tudíž nemůže ubývat jako [OH-]. [OH- (vzniklá)]=
= [NH3NH3+2(vzniklá)] = [NH3NH3+2(rovnovážná)]
Druhou disociační konstantu lze tedy upravit:
    [OH- (vzniklá)].[OH-(rovnovážná)]
KNH3NH2+) =
    [NH3NH2+]
Z toho plyne, že koncentrace vzniklé OH- je:
    KNH3NH2+.[NH3NH2+]
[OH- (vzniklá)] =
    [OH-(rovnovážná)]
V druhé reakci vznikala NH2NH2. každá molekula NH2NH2 vznikla zánikem OH-, znamená, že koncentrace vzniklé NH2NH2 se rovná koncentraci zániklé OH-.NH2NH2 vzniklo tolik, až nastala rovnovážná koncentrace: [NH2NH2(vzniklá)] =[OH-(zaniklá)]
[NH2NH2(vzniklá)] = [NH2NH2(rovnovážná)]
[NH2NH2(rovnovážná)] = [OH-(zaniklá)]
První disociační konstantu lze tedy upravit:
    [NH3NH2+].[OH-(rovnovážná)]
KNH2NH2 =
    [OH-(zaniklá)]
Z toho plyne, že koncentrace zaniklé OH- je:
    [NH3NH2+].[OH-(rovnovážná)]
[OH-(zaniklá)] =
    KNH2NH2
Pro rovnovážnou koncentraci [OH-] jak již výše uvedeno platí:
[OH-(rovnovážná)] = [OH- (vzniklá)] - [OH-(zaniklá)]
Po dosazení pak:
    KNH3NH2+.[NH3NH2+]   [NH3NH2+].[OH-(rovnovážná)]
[OH-(rovnovážná)] =
-
    [OH-(rovnovážná)]   KNH2NH2
Po úpravě platí:
[OH-].[OH-]. KNH2NH2 = KNH3NH2+.[NH3NH2+]. KNH2NH2- [NH3NH2+].[OH-].[OH-]
[OH-].[OH-]. ( KNH2NH2 +[NH3NH2+] ) = KNH3NH2+.[NH3NH2+]. KNH2NH2
[OH-] = (
KNH3NH2+.[NH3NH2+]. KNH2NH2

KNH2NH2 +[NH3NH2+]
) 1/2
Čím je zásada slabší a tím pádem disociační konstanta KNH2NH2 menší a čím je koncentrace [NH3NH2+] větší, tím spíše můžeme ve jmenovateli zanedbat KNH2NH2. Prakticky vždy splněno.
Pak po úpravě platí:
[OH-] = (
KNH3NH2+.[NH3NH2+].KNH2NH2

[NH3NH2+]
) 1/2
[OH-] =(KNH3NH2+.KNH2NH2)1/2

Zde je po zlogaritmování výsledek:

pOH =1/2 (pKNH3NH2B+ +pKNH2NH2)

pH =14 - 1/2 (pKNH3NH2+ +pKNH2NH2)

!!!Všimněte si , že v něm nezávisí výsledek vůbec na koncentraci roztoku!!!

výpočty pH: kyseliny: silné jednosytné, vícesytné, slabé jednosytné, vícesytné,
zásady silné: jednosytné, vícesytné, slabé: jednosytné, vícesytné,
soli:slabé kys. a silné zás.,slabé zás.+silné kys., slabá kys. i zás.var.A var.B ,amfolyty var.A var.B, pufry var.A var.B ,
základní pojmy: přehled, rovnováhy,koncentrace, iontový součin vody

[nahoru][základní stránka pro pH][go home]
Klik na hlavni stránku