09.06.2002 18:05:09

Polyvinylchlorid - výroba aniontovou polymerací (s amidem sodným)

Schématický zápis:
n
      iniciátor Na NH2
 
Základní pravidlo:
Platí zásada, že sloučenina se "snaží" mít co nejmenší náboj a pokud má existovat ion (ať už kation nebo anion) "ochotněji" vznikne tam, kde je náboj kompenzován částečným nábojem opačného znaménka, neboli tam, kde je náboj v absolutní hodnotě menší než jedna (Porovnej s vlivem efektů u alkoholů u kyselin a u aminosloučenin). Proč je napadán mer aniontem? Je to pro - I efekt, který způsobuje chlor pro svoji velkou elektronegativitu. Ten způsobí snížení elektronové hustoty (částečně kladný náboj d+) na uhlíku na nejž se váže . Z výše uvedeného plyne, že více vadí a proto je snadněji napadnutelný uhlík, na který se neváže chlor, neboť tam není náboj při přesunu dvojné vazby ani částečně kompenzován. Tento náboj je kladný a proto ho napadne anion.
 
         
 
 
 
          C2H3C
 
 
..atd...
Přehledný podrobný zápis:
Iniciace: Amid jako iniciátor (Lewisova zásada) napadá mer.
Propagace: Po napadnutí meru aniontem se vytvoří již objemnější karboanion. Reakce pokračuje s dalším merem atd. pořád dokola a karboanion se zvětšuje.
 
        C2H3Cl
 
 
        C2H3Cl
 
..atd...
Terminace: Kation se napojí na karbanion a výstavba makromolekuly se se tak ukončí(pozn.: pro matemtické dogmatiky: počet merů v polymeru je tak velký, že lze klást na roveň n a n+2 v dolním vyčíslení).
zdepříklady: obecně , s amidy , s alkalickými kovy , s organokovy , s hydridy ).
Polymery vzniklé polymerací
radikálovou: polyethylen (s obecným iniciátorem, s dibenzoylperoxidem), polybutadien , polytetrafluorethylen
kationtovou: polypropylen (obecně, s BF3 , AlCl3 , SnCl4 , TiCl4 )
polystyren (obecně, s BF3 , s AlCl3 , s SnCl4 , s TiCl4 )
polyisobutylen (obecně, s BF3 , s AlCl3 , s SnCl4 , s TiCl4 )
polyisopren (obecně s BF3 , s AlCl3 , s SnCl4 , s TiCl4 )
aniontovou: polyvinylchlorid (obecně s amidy , s alkalickými kovy , s organokovy , s hydridy )
polyvinylacetát (obecně, s amidy , s alkalickými kovy , s organokovy , s hydridy ),
polymethylmethakrylát s amidy , s alkalickými kovy , s organokovy , s hydridy )
Vzniklé kopolymerací: butadienstyrenový kaučuk

[nahoru][polymery][organická chemie][go home]
Klik na hlavní stránku