12.05.2010 15:10:57

Esterifikace

Esterifikace je reakce alkoholu s kyselinou nebo s jejím derivátem
Esterifikace s anorganickou kyselinou
Součástí esteru není kyslík z alkoholu. Je to způsobeno mechanismem, kdy se na kyslík z alkoholu napojuje vodík a vzniklý alkyloxoniový kation se odpojuje.
V případě zahřívaní nad 170 st. C se anorganický ester rozkládá dále na alken (klikni).
Esterifikace s organickou kyselinou
Součástí esteru je kyslík z alkoholu. Je to způsobeno mechanismem, kdy se za pomoci katalyzáru vytvoří na uhlíku karboxyskupiny náboj plus a na něho se poté napojí volným elektronovým párem kyslík z alkoholu, který se tak po odpojení vodíkového kationtu zabuduje do molekuly esteru..
Porovnání esterifikace s organickou kyselinou v kyselém a neutrálním prostředí (myšleno bez použití minerální kyseliny)
V kyselém prostředí napomáhá velmi účinně vodíkový kation z minerální kyseliny vytvořit na uhlíku karboxyskupiny kladný náboj. Esterifikace je snadnější.
V neutrálním prostředí (myšleno bez použití minerální kyseliny) se využívá pouze částečně kladně nabitého uhlíku z karboxyskupiny (zásluhou elektronegativnějšího kyslíku a vazby p). Esterifikace je obtížnější.
esterifikace
s anorganickými kyselinami:
se sírovou obecně, methanol, ethanol
s fosforečnou obecně, methanol, ethanol
s dusičnou obecně, methanol, ethanol, glycerol , pentaerythritol
ethanol a organické kyseliny a jejich deriváty:obecně kyselina ( zde v neutrálním prostředí) a kyselina octová, obecně amid a acetamid, obecně chlorid kyseliny a acetylchlorid, anhydrid kyseliny octové, obecně reesterifikace a reesterifikace alkylesteru kyseliny octové

nahoru , reakční mechanismy , alkoholy , kyseliny, organická chemie ,go home

Go to home