20.05.2000 22:23:56

Metodika názvosloví solí s podvojným kationtem

XI.g D var.A

Metodika

vzorce s počtem atomů kationtů názvy metodika podrobné řešení
s počtem atomů kyslíku názvy metodika podrobné řešení
předpony vyjadřující počet předpony vyjadřující násobky
vzorce minerálů: Si, Al, P, As, Cl, Cu, V, F, Fe, Ca, C, U, Mn, K, Na,
Na úvod hlavní zásada - sloučeniny a tudíž i soli jsou elektricky neutrální, to znamená, že mají výsledné oxidační číslo rovno nule
1.

Řazení kationtů

S výjimkou vodíku se uvádějí v pořadí rostoucích oxidačních čísel kationtů, při stejném oxidačním čísle v abecedním pořadí značek prvků. Víceatomové kationty (např. amonný) se uvádějí jako poslední v té které skupině kationtů stejného mocenství. V názvech se kationty oddělují pomlčkou. Pořadí kationtů v názvech je stejné jako ve vzorcích.

 
2. Obecně první kation označíme M s oxidačním číslem +x a jejich počet p, druhý pak označíme L s oxidačním číslem +j a jejich počet p, centrální atom označíme Z s oxidačním číslem +y a jejich počet u. Zatím neznáný počet kyslíků z označíme $ (s oxidačním číslem -2). Mp+xLp+jZu+yO$-II
3. Doplní se počet kyslíků $,dle vzorce p.x + p.j+ u.y + z.(-2) = 0, to znamená z = (p.x + p.j+ u. y)/2 Mp+xLp+jZu+yOz-II
 

Speciální případ č.1

 
1. V případě, že je anion zadán vícekrát (obecně r-krát), musí být výsledný vzorce tvaru: Mp+xLp+j(Zu+yO$-II)r-&
2. V tomto případě, se nejdříve vypočítá náboj anionu dle vzorce:p.x + k.j + r.(-&) = 0, to znamená & = (p.x + k.j)/r Mp+xLp+j(Zu+yO$-II)r-&
3. Ve vzorci zůstává neznámý pouze počet kyslíků $ Mp+xLp+j(Zu+yO$-II)r-&
4. Počet kyslíků se vypočítá dle vzorce u.y + $.(-2) = -p to znamená, že jejich počet $ = (u.y + p)/2 (Zu+yO$-II)-p
 

Speciální případ č. 2

 
1. V případě, že číslo p.x + k.j+ u.y je liché, nelze hned dopočítat počet kyslíků, jelikož by nevyšel počet kyslíků jako číslo celé.  
2. V případě, že číslo p.x + k.j+ u.y je liché, musí být výsledný vzorce tvaru: Mp+xLk+j(Zu+yO$-II)?-&
3. V těchto případech, se zpravidla p rovná+ k, můžeme tedy psát:

(Pozn.: v případě, kdy by se nerovnal, musel by být zadán počet aniontů a tudíž by se jednalo o speciální případ č. 1)

Mp+xLp+j(Zu+yO$-II)?-&
4. Pro doplnění neznámých se použije křížové pravidlo
+x+j   -&
   
p   ?
5. V křížovém pravidlu se po diagonále čísla (v absolutní hodnotě) jednoduše přenesou
+x+j   -p
   
p   x+j
6. Ve vzorci zůstává neznámý pouze počet kyslíků $ Mp+xLp+j(Zu+yO$-II)x+j-p
7. Počet kyslíků se vypočítá dle vzorce u.y + z.(-2) = -p to znamená, že jejich počet z = (u.y + p)/2 (Zu+yOz-II)-p

nahoru , varianta A, varianta B, slouceniny-názvosloví, názvosloví , anorganická chemie, ,go home