29.05.2005 19:41:42
Názvosloví dvojdusíkatých skupin
azosloučeniny, azoxysloučeniny, deriváty hydrazinu , hydrazony, aziny, diamidy

Azosloučeniny
V případě, že azo skupina spojuje dva stejné zbytky tvoří se název azoaren (příp.azoalkan), pokud je třeba, vyznačí se před azo čísla uhlíků na které se azo skupina váže.
Pokud jsou zbytky substituovány, ale bez substituentů by byly stejné opět tvoří základ názvu azoaren (příp.azoalkan).Substituenty se doplňují obvyklým způsobem. Azo skupina má nejnižší číselné lokanty.
4´-(dimethylamino)azobenzen-4-sulfonová kyselina 4´-(dimethylamino)azobenzen-2-karboxylová kyselina
methyloranž methylčerveň
V případě, že azo skupina spojuje dva rozdílné zbytky tvoří se název způsobem arenazoaren. Pokud je třeba vyznačit čísla uhlíků dávají se tato čísla bezprostředně k azo z té strany, kde je zbytek, který se označuje.
Složitější část molekuly se značí prvá a číslování u ní je bez čárek.Azo skupina má nejnižší číselné lokanty.
naftalen-2-azobenzen
Bisazolátky se v případě, že molekula sestává ze středové složky (v našem příkladu bifenyl) a dvou totožných skupin (v našem příkladu naftalenazo) pojmenovávají bis(arylazo)aren.
4,4´-bis(2-naftylazo)bifenyl
Substituenty se doplňují obvyklým způsobem
4,4´-bis(1-amino-4-sulfo-2-naftylazo)bifenyl
Bisazolátky se v případě, že nemá středovou složku a totožné skupiny, se může pojmenovat postupným citováním komponent, přičemž se začíná s nejsložitější jenotkou.
Vhodnější je však pojmenování (arylazo)(arylazo)aren:
2-(anthrylazo)-7-(fenylazo)naftalen
Azoxysloučeniny
Pokud to nepřekáží jednoznačnosti používá se zcela ekvivalentní pojmenování jako u azosloučenin, pouze namísto azo-, se používá azoxy-
azoxybenzen 2,2´-azoxynaftalen
Pokud to je nutné, musí se vyznačit, která skupina je blíže kyslíku. V případě, že jsou zbytky (nepočítaje substituenty) shodné, uvede se NNO, je-li nečárkovaná část blíže kyslíku a ONN, je-li čárkovaná část blíže kyslíku
2,3,3´-trichlor-NNO-azoxybenzen 6-(2-naftyl-ONN-azoxy)naftalen-2-sulfonová kyselina
V případě, že jsou zbytky různé uvede se ONN, je-li první z uvedených zbytků blíže kyslíku a NNO, je-li druhý z uvedených zbytků blíže ke kyslíku
1,3´-dichlornaftalen-2-ONN-azoxybenzen 1´-chlorfenanthren-2-NNO-azoxy-2-naftalen
(pozn.:u chloru omylem ozn. 2, má být 1)
Deriváty hydrazinu
Název se tvoří způsobem alkylhydrazin, resp. alkyl(aryl)hydrazin či aryl(aryl)hydrazin.Pokud je nutno zavést značení dusíků zavádí se N,N´, je však též povoleno značení 1,2.
methylhydrazin N-fenyl--methylhydrazin N´-fenyl-N´-(2-naftyl)hydrazin
V případě, že je přítomna nadřazená skupina, uvádí se odvozenina od hydrazinu jako předpona hydrazino (dusík značený N se váže k nadřazené části)
4-hydrazinofenol 4-(-methylhydrazino)fenol
V případě, že se vážou (nepočítaje v to substituenty) dva stejné zbytky, tvořil se název ekvivalantně jako u azosloučenin. Jen se místo azo- používal hydrazo-. To se však již nepoužívá
dříve:
hydrazobenzen
dříve:
hydrazobenzen-2,3´-disulfonová kyselina
Reakce hydrazobenzenu
v současnosti:
1,2-difenylhydrazin
v současnosti:
1,2-bis(2-sulfofenyl)hydrazin
V případě, že se vážou dva různé zbytky, není ekvivalentní způsob s azosloučeninami povolen.
6-[-(2-sulfofenyl)hydrazino]naftalen-1-sulfonová kyselina
naftalen-2-hydrazobenzen-5,2´-disulfonová kyselina
benzensulfinohydrazid
hydrazid kyseliny benzensulfinové
Hydrazony
odvozeno od aldehydu odvozeno od ketonu
Je zřejmé, že formálně vzniká hydrazon náhradou kyslíku (oxoskupiny) v aldehydu nebo ketonu skupinou hydrazonu =N-NH2. Proto se název tvoří tak,že se za název odpovídajícího aldehydu nebo ketonu přidá slovo hydrazon. Pokud v molekule existuje nadřazená skupina, pak se používá předpona hydrazono-.
ethanal-hydrazon propanon-hydrazon 2-hydrazonocyklohexan-1-karboxylová kyselina
Kyseliny , příp.estery odvozené od hydrazonu
acetohydrazonová kyselina
sulfonohydrazonová skupina
benzensulfonohydrazonová kyselina
ethyl-benzensulfonohydrazonát
ethylester benzensulfonohydrazonové kyseliny
Aziny
Aziny vznikají formálně náhradou kyslíků (oxoskupin) dvou totožných molekul aldehydu nebo ketonu. Proto se název tvoří tak,že se za název odpovídajícího aldehydu nebo ketonu přidá slovo azin.
ethanal-azin
propanon-azin
Diamidy
rubeanovodík

 

 
diamid kyseliny šťavelové
rubeanovodík - dithiooxamid   oxamid - diamid kyseliny šťavelové
dithiooxamid   oxamid
jedním dusíkem (zde s triviálními názvy), s dvěma dusíky, s třemi dusíky, soli amoniové a diazoniové
dusíkaté heteroaromatické sloučeniny , aminokyseliny

nahoru, sloučeniny dusíku a dalších prvků, heterocykly, organická chemie, go home

go home