12.06.2005 09:33:25

Pětivazný fosfor v organických sloučeninách
(pozn.: po kliknutí všude uvedeny ekvivalentní sloučeniny pětivazného arsenu)
pozn. pokud je uveden ještě druhý název pod vzorcem, jedná se o nový název dle posledních principů názvosloví

Estery kyseliny (ortho)fosforečné
(fosfor vázán k uhlíku přes kyslík)
fosfát
trialkyl-fosfát
ethyl-dimethyl-fosfát
hydrogenfosfát
alkyl-alkyl-hydrogen-fosfát
ethyl-methyl-hydrogen-fosfát
dihydrogenfosfát
alkyl-dihydrogen-fosfát
methyl-dihydrogen-fosfát
Estery kyseliny thiofosforečné
(síra vázána k uhlíku přes kyslík a síru)
trialkyl-thiofosfát
O-alkyl-S-alkyl-hydrogen-thiofosfát
O-alkyl-dihydrogen-thiofosfát
S-ethyl-O,O-dimethyl-thiofosfát
S-ethyl-O-methyl-hydrogen-thiofosfát
O-methyl-dihydrogen-thiofosfát
fosfonové kyseliny a jejich deriváty fosfor vázán k uhlíku přímo)
Fosfonové kyseliny (pozn. v anorganické chemii se kyselina fosfonová nazývá běžně, ale zcela nevhodně (ortho)fosforitá, správně má být hydridofosforečná)
benzen-1,4-diylbisfosfonová kyselina
naftalen-1,4-diylbisfosfonová kyselina
Estery kyseliny fosfonové - fosfonáty
ethyl-methyl-fenylfosfonát
fenyl-methyl-fenylfosfonát
fosfino(fosfor vázán k uhlíku 2x přímo)
Fosfinové kyseliny (pozn. v anorganické chemii se kyselina fosfinová nazývá běžně, ale zcela nevhodně (ortho)fosforná, správně má být dihydridofosforečná)
ethyl(fenyl)fosfinová kyselina
Estery kyseliny fosfinové - fosfináty
methyl-ethyl(fenyl)fosfinát
ethyl-ethyl(fenyl)fosfinát
l5-fosfany (dříve fosforany(odvozeno od binární sloučeniny s vodíkem)
pentafenyl-l5-fosfan
dichlorotrifenyl-l5-fosfan
pětivazný, trojvazný, porovnání trojvazného a pětivazného fosforu s arsenem, fosfoniové kationty

nahoru, sloučeniny fosforu a dalších prvků, heterocykly, organická chemie, go home