01.12.2000 22:54:04

Síla karboxylových kyselin v závislosti na délce řetězce

Doporučuji prostudovat nejdříve teorii.
U kyseliny mravenčí nepůsobí žádný efekt.
            - H+    
U všech jednosytných karboxylových kyselin působí alkylový zbytek + I efektem. To znamená, že zvyšuje elektronovou hustotu na karboxylovém uhlíku (to znamená způsobuje částečně záporný náboj d-) a ta se odsud přenáší na hydroxylový kyslík (na karbonylový též , ale jelikož to není při vysvětlování nutné, není přesun na karbonylový kyslík v níže uvedených rovnicích značen). Částečně záporný náboj způsobuje, že při odštěpení vodíkového kationtu by vznikl náboj v absolutní hodnotě větší než jedna.
náboj aniontu kyseliny je /-1-d/ > /-1/

To znamená, že + I efekt odštěpování ztíží, kyselina je tedy slabší, to znamená, že má větší pK (záporný dekadický logaritmus disociační konstanty kyseliny) a při stejné koncentraci i větší pH. Kyselina mravenčí je tudíž nejsilnější ze všech jednosytných kyselin z alkylovým zbytkem

pKHCOOH < pKCH3COOH
 
 
            - H+    
Čím je vetší alkylový zbytek, tím větším + I efektem působí. To znamená, že více zvyšuje elektronovou hustotu na karboxylovém uhlíku (to znamená způsobuje větší částečně záporný náboj d-) a ta se odsud více přenáší na hydroxylový kyslík Větší částečně záporný náboj způsobuje, že při odštěpení vodíkového kationtu by vznikl náboj v absolutní hodnotě o více větší než jedna.
náboj aniontu kyseliny je /-1-d/ > /-1/

To znamená, že větší alkylový zbytek způsobuje, že kyselina je slabší, to znamená, že má větší pK (záporný dekadický logaritmus disociační konstanty kyseliny) a při stejné koncentraci i větší pH. Kyselina octová je tudíž silnější než kyselina propionová.

pKCH3COOH < pKC2H5COOH
 
 
    - H+    
Kyselina propionová je silnější než kyselina máselná.
pKC2H5COOH < pKC3H7COOH
 
 
    - H+    
Kyselina máselná je silnější než kyselina valerová.
pKC3H7COOH < pKC4H9COOH
 
 
    - H+    
teorie
vliv délky alkylového řetězce , rozvětvení alkylového řetězce , sytnosti , substituentů

nahoru, karboxylové kyseliny, organická chemie, go home