01.12.2000 23:14:43

Porovnání síly mono- a di- karboxylových kyselin

Doporučuji prostudovat nejdříve teorii.
            - H+    
U kyseliny šťavelové si lze představit jednu karboxylovou skupinu jako skupinu způsobující odčerpáváním elektronové hustoty - I efekt. To znamená že oproti kyselině mravenčí se snížila elektronová hustota na kyslíku odštěpujícím vodíkový kation(částečně kladný náboj d-). Částečně kladný náboj způsobuje, že při odštěpení vodíkového kationtu by vznikl náboj v absolutní hodnotě menší než jedna.
náboj aniontu kyseliny je /-1+d/ < /-1/

To znamená, že - I efekt odštěpování usnadní, kyselina šťavelová má menší pK (záporný dekadický logaritmus disociační konstanty kyseliny) a při stejné koncentraci i menší pH než kyselina mravenčí. Kyselina šťavelová je tudíž silnější než kyselina mravenčí.

pK(COOH)2 < pKHCOOH
 
 
            - H+    
U všech dalších dvousytných karboxylových kyselin působí alkenylový zbytek + I efektem. To znamená, že na rozdíl od kyseliny šťavelové (pouze tento rozdíl je značen u kyseliny malonové) zvyšuje elektronovou hustotu na karboxylových uhlíkách (to znamená způsobuje částečně záporný náboj d-) a ta se odsud přenáší na hydroxylové kyslíky. Částečně záporný náboj způsobuje, že při odštěpení vodíkového kationtu by vznikl náboj v absolutní hodnotě větší než jedna.
náboj aniontu kyseliny je /-1-d/ > /-1/

To znamená, že + I efekt odštěpování ztíží, kyselina je tedy slabší, to znamená, že má větší pK (záporný dekadický logaritmus disociační konstanty kyseliny) a při stejné koncentraci i větší pH. Kyselina šťavelová je tudíž nejsilnější ze všech dvojsytných kyselin z alkenylovým zbytkem

pK(COOH)2 < pKCOOHCH2COOH
 
 
    - H+    
teorie
vliv délky alkylového řetězce , rozvětvení alkylového řetězce , sytnosti , substituentů

nahoru, karboxylové kyseliny, organická chemie, go home