02.12.2000 13:44:08

Síla karboxylových kyselin v závislosti na rozvětvení řetězce

Doporučuji prostudovat nejdříve teorii.
Zatímco u všech jednosytných karboxylových kyselin působí alkylový zbytek + I efektem. To znamená, že zvyšuje elektronovou hustotu na karboxylovém uhlíku (to znamená způsobuje částečně záporný náboj d-) a ta se odsud přenáší na hydroxylový kyslík (na karbonylový též , ale jelikož to není při vysvětlování nutné, není přesun na karbonylový kyslík v níže uvedených rovnicích značen). Částečně záporný náboj způsobuje, že při odštěpení vodíkového kationtu by vznikl náboj v absolutní hodnotě větší než jedna.
náboj aniontu kyseliny je /-1-d/ > /-1/

To znamená, že + I efekt odštěpování ztíží, kyselina je tedy slabší, to znamená, že má větší pK (záporný dekadický logaritmus disociační konstanty kyseliny) a při stejné koncentraci i větší pH.

 
 
            - H+    
Alkylová skupina působí tím větším +I efektem, čím je větší alkylový zbytek. Při stejném počtu uhlíků platí, že čím více je alkyl rozvětven, tím je ve svém součtu větší výsledný + I efekt (složený z několika menších)
jeden velký + I efekt < dva menší + I efekty < tři ještě menší + I efekty

Jinými slovy, čím je kyselina rozvětvenější, tím větším + I efektem působí a kyselina je slabší, to znamená, že má větší pK (záporný dekadický logaritmus disociační konstanty kyseliny) a při stejné koncentraci i větší pH. Kyselina valerová je tudíž silnější než kyselina 2-methylmáselná.

pKCH3CH2CH2CH2COOH < pKCH3CH2CH(CH3)COOH
 
 
    - H+    
Kyselina 2-methylmáselná je silnější než kyselina pivalová.
pKCH3CH2CH(CH3)COOH < pKCH3C(CH3)2COOH
 
 
    - H+    
teorie
vliv délky alkylového řetězce , rozvětvení alkyklového řetězce , sytnosti , substituentů

nahoru, karboxylové kyseliny, organická chemie, go home