08.04.2018 14:02:29
Přehled charakteristických skupin
v pořadí dle klesající priority

[principy názvosloví][klasifikace sloučeniny][přehled charakteristických skupin][zjednodušený přehled char. sk.][základní přehled]
  Druh derivátu Charakteristická skupina Předpona (prefix) Zakončení
      bez započítání uhlíku se započítaným uhlíkem bez započítání uhlíku se započítaným uhlíkem
1 kationty (příklady) v pořadí prvků skupin V.,VI a VII A
Příklady amoniových solí Klikni na příklady kationtů
-onio- -onia-   -onium  
2 karboxylové kyseliny Klikni na karboxylové kyseliny   karboxy- -ová kyselina -karboxylová kyselina
3 peroxokyseliny peroxy- peroxykarboxy- peroxy...ová
kyselina
-peroxykarboxylová kyselina
4 O-thiokarboxylové kyseliny thio-...O-kyselina O-thiokarboxy- O-.....-thiová kyselina O-...-karbothiová kyselina
5 S-thiokarboxylové kyseliny thio-...S-kyselina S-thiokarboxy- S-.....-thiová kyselina S-...-karbothiová kyselina
6 dithiokarboxylové kyseliny dithio-...kyselina dithiokarboxy- -dithiová -karbodithiová
7 O-selenokarboxylové kyseliny seleno-...O-kyselina     O-...-karboselenová kyselina
8 Se-selenokarboxylové kyseliny seleno-...Se-kyselina     S-...-karboselenová kyselina
9 selenothiokarboxylové kyseliny dithio-...kyselina dithiokarboxy- -dithiová -karboselenothiová kyselina
10 sulfonové kyseliny Klikni na příklad sulfo-   -sulfonová kyselina  
11 sulfinové kyseliny Klikni na příklad sulfi-   -sulfinová kyselina  
12 selenonové kyseliny selenono-   -selenonová kyselina  
13 seleninové kyseliny selenino- [nahoru] -seleninová kyselina  
14 soli Klikni na příklad     -oat -at -an -karboxylát
15 anhydridy Klikni na reakci acetanhydridu   anhydrid kyseliny...ové   -anhydrid
16 estery Klikni na příklad   alkoxykarbonyl- -alkanoát -alkankarboxylát
-arenkarboxylát
17 halogenidy Klikni na reakci acetylchloridu halogenid kyseliny ...ové halogenkarbonyl- -oylhalogenid -karbonylhalogenid
18 amidy Klikni na reakci acetamidu amid kyseliny...ové karbamoyl-
aminokarbonyl-
-amid -karboxamid
19 hydrazidy hydrazo- [nahoru] -hydrazid  
20 imidy imid kyseliny...ové   -imid  
21 amidiny kyan- amidino- -imidamid -karboximidamid
22 soli sulfonových kyselin     -sulfonát  
23 anhydridy sulfonových kyselin Klikni na příklad anhydrid ...sulfonové kyseliny   -sulfonoanhydrid  
24 estery sulfonových kyselin Klikni na příklad alkoxysulfonyl-   alkyl- nebo aryl-
-alkansulfonát nebo -arensulfonát
 
25 sulfohalogenidy Klikni na příklad sulfohalogenid kyseliny ...ové   -sulfonylhalogenid  
26 sulfonamidy Klikni na příklad sulfamoyl
aminosulfoyl
  -sulfonamid  
27 sulfonohydrazidy Klikni na příklad hydrazosulfonyl-   -sulfonohydrazid  
28 soli sulfinových kyselin     -sulfiat -sulfinan  
29 anhydridy sulfinových kyselin Klikni na příklad anhydrid ...sulfinové kyseliny   -sulfinoanhydrid  
30 estery sulfinových kyselin Klikni na příklad alkoxysulfinyl-   alkyl-
alkansulfinát
 
31 sulfinohalogenidy Klikni na příklad sulfinohalogenid kyseliny ...ové   -sulfinylhalogenid  
32 sulfinoamidy Klikni na příklad sulfinamid kyseliny...ové   -sulfinamid  
33 sulfinohydrazidy Klikni na příklad hydrazosulfiyl-   -sulfinohydrazid  
34 Deriváty kyselin selenonové a seleninové v pořadí jako u kyselin sulfonové a sulfinové
35 nitrily (kyanidy) Klikni na strukturní elektronový vzorce kyanidového aniontu   kyan- -nitril -karbonitril
-kyanid
36 isokyanidy -N=C   isokyan-   -isokyanid
37 kyanáty   kyanato-   -kyanát
38 isokyanáty -N=C=O   isokyanato-   -isokyanát
39 fulmináty -O-N=C       -fulminát
40 thiokyanáty   thiokyanato-   -thiokyanát
41 isothiokyanáty -N=C=S   isothiokyanato-   -isothiokyanát
42 selenothiokyanáty   selenokyanato-   -selenokyanát
43 isoselenokyanáty -N=C=Se   isoselenokyanato-   -isoselenokyanát
44 aldehydy Klikni na příklady oxo- formyl- -al -karbaldehyd
45 thioaldehydy thio...aldehyd
př.:thiobenzaldehyd
(jen pro názvy odvozené od triviálních názvů kyselin)
thioformyl- -thial -karbothioaldehyd
46 selenaldehydy seleno...aldehyd
selenobenzaldehyd
selenoformyl- -selenal -karboselenaldehyd
47 oximy =N-O-H hydroxyimino-   -oxim  
48 ketony Klikni na příklad oxo-   -on  
49 thioketony thioxo-
thioketon
  -thion  
50 selenoketony selenoxo- [nahoru] -selon  
51 alkoholy -OH hydroxy-   -ol  
52 fenoly -OH hydroxy-   -ol  
53 thioly -SH sulfanyl-   -thiol  
54 thiofenoly -SH     -thiol  
55 hydroseleno -SeH selanyl-   -selenol  
56 estery alkoholů s anorganickými kyselinami příklad: methyl-hydrogen-sulfát
(dříve kys. methylsírová)
Klikni na příklad rovnice esterifikace
57 estery fenolů s anorganickými kyselinami příklad: fenyl-hydrogen-sulfát
58 hydroperoxidy -O-O-H hydroperoxy-   -hydroperoxid  
59 aminy -NH2 amino-   -amin  
60 iminy =NH imino-   -imin  
61 hydraziny -NH-NH2 hydrazino-   -hydrazin  
62 ethery -O-R alkoxy- př.:R1-O-R2 alkoxy1alkan2 nebo alkyl2alkyl1ether
63 thioethery (sulfidy) -S-R alkylsulfanyl- př.:R1-S-R2 alkyl1sulfanylalkan2 nebo alkyl2alkyl1thioether
64 sulfony Klikni na příklad sulfonyl- př.:(alkansulfonyl)alkan
nebo
(arensulfonyl)alkan
-sulfon př.:dialkylsulfon
65 sulfoxidy Klikni na příklad sulfinyl- př.:(alkansulfinyl)alkan
nebo
(arensulfinyl)alkan
-sulfoxid př.:dialkysulfoxid
66 selenony selenonyl- př.:alkylselenonylalkan
selenonyldialkohol
-selenon př.:dialkylselenon
67 selenoxidy seleninyl- př.:alkylseleninylalkan
seleninyldialkohol
-selenoxid př.:dialkylselenoxid
68 peroxidy -O-O-R peroxy-   -peroxid  
69 bromderiváty -Br brom-      
70 chlorderiváty -Cl chlor-      
71 chlorosylderiváty -ClO chlorosyl-      
72 chlorylderiváty -ClO2 chloryl-      
73 perchlorylderiváty -ClO3 perchloryl-      
74 fluorderiváty -F fluor-      
75 jodderiváty -I jod-      
76 jodosylderiváty -IO jodosyl
(dříve jodoso)
     
77 jodylderiváty -IO2 jodyl
(dříve jodoxyl)
     
78 dihydroxyjodderiváty -I(OH)2 dihydroxyjod      
79 dihalogenjodderiváty -IX2 dihalogenjod      
80 azosloučeniny -N=N azo-      
81 azidy -N=N=N azido-      
82 nitrososloučeniny -N=O nitroso-      
83 nitrosloučeniny -NO2 nitro-      
[principy názvosloví][klasifikace sloučeniny][přehled charakteristických skupin][zjednodušený přehled char. sk.][základní přehled]

[nahoru][novinky v názvosloví][ názvosloví][organická chemie][go home]