28.09.2001 10:56:13
Klasifikace sloučeniny
v pořadí klesající priority pro označení hlavní skupiny (včetně organoprvkových sloučenin P, As atd.)

[principy názvosloví][klasifikace sloučeniny][přehled charakteristických skupin][zjednodušený přehled char. sk.][základní přehled]
  Druh derivátu Charakteristická skupina Předpona (prefix) Zakončení
      bez započítání uhlíku se započítaným uhlíkem bez započítání uhlíku se započítaným uhlíkem
1 kationty (příklady) v pořadí prvků skupin V.,VI a VII A
Příklady amoniových solí Klikni na příklady kationtů
-onio- -onia-   -onium  
2 karboxylové kyseliny Klikni na karboxylové kyseliny   karboxy- -ová kyselina -karboxylová kyselina
3 peroxokyseliny peroxy- peroxykarboxy- peroxy...ová
kyselina
-peroxykarboxylová kyselina
4 O-thiokarboxylové kyseliny thio-...O-kyselina O-thiokarboxy-
hydroxythiokarbonyl-
O-.....-thiová kyselina O-...-karbothiová kyselina
5 S-thiokarboxylové kyseliny thio-...S-kyselina S-thiokarboxy-
merkaptokarbonyl-
S-.....-thiová kyselina S-...-karbothiová kyselina
6 dithiokarboxylové kyseliny dithio-...kyselina dithiokarboxy- -dithiová -karbodithiová
7 O-selenokarboxylové kyseliny seleno-...O-kyselina     O-...-karboselenová kyselina
8 Se-selenokarboxylové kyseliny seleno-...Se-kyselina     S-...-karboselenová kyselina
9 selenothiokarboxylové kyseliny dithio-...kyselina dithiokarboxy- -dithiová -karboselenothiová kyselina
10 sulfonové kyseliny Klikni na příklad sulfo-   -sulfonová kyselina  
11 sulfinové kyseliny Klikni na příklad sulfi-   -sulfinová kyselina  
12 sulfenové kyseliny Klikni na příklad sulfe-   -sulfenová kyselina  
13 selenonové kyseliny selenono-   -selenonová kyselina  
14 seleninové kyseliny selenino- [nahoru] -seleninová kyselina  
15 selenenové kyseliny seleneno-   -selenenová kyselina  
16 fosfonové kyseliny Klikni na příklad fosfono-   -fosfonová kyselina  
17 fosfinové kyseliny Klikni na příklad fosfino-   -fosfinová kyselina  
18 fosfonité kyseliny Klikni na příklad fosfoni-   -fosfonitá kyselina  
19 fosfinité kyseliny Klikni na příklad fosfini-   -fosfinitá kyselina  
20 arsonové kyseliny Klikni na příklad arsono-   -arsonová kyselina  
21 arsinové kyseliny Klikni na příklad arsino-   -arsinová kyselina  
22 arsonité kyseliny Klikni na příklad arsoni-   -arsonitá kyselina  
23 arsinité kyseliny Klikni na příklad fosfono-   -arsinitá kyselina  
24 soli Klikni na příklad     -oat -at -an -karboxylát
25 anhydridy Klikni na reakci acetanhydridu   anhydrid kyseliny...ové   -anhydrid
26 estery Klikni na příklad alkoxy- alkoxykarbonyl- -alkylalkanoat -alkylkarboxylát
27 halogenidy Klikni na reakci acetylchloridu halogenid kyseliny ...ové halogenformyl-
halogenkarbonyl-
-oylhalogenid -karbonylhalogenid
28 amidy Klikni na reakci acetamidu amid kyseliny...ové aminokarbonyl-
karbamoyl-
-amid -karboxamid
29 hydrazidy hydrazo- [nahoru] -hydrazid  
30 imidy imid kyseliny...ové   -imid  
31 amidiny kyan- amidino- -amidin -karboxamidin
32 soli sulfonových kyselin     -sulfoat -sulfonan  
33 anhydridy sulfonových kyselin Klikni na příklad anhydrid ...sulfonové kyseliny   -sulfonoanhydrid  
34 estery sulfonových kyselin Klikni na příklad alkoxysulfonyl-   -alkylalkansulfonat  
35 sulfonohalogenidy Klikni na příklad sulfonohalogenid kyseliny ...ové   -sulfonylhalogenid  
36 sulfonoamidy Klikni na příklad sulfonoamid kyseliny...ové   -sulfonoamid  
37 sulfonohydrazidy Klikni na příklad sulfonohydrazo-   -sulfonohydrazid  
38 soli sulfinových kyselin     -sulfiat -sulfinan  
39 anhydridy sulfinových kyselin Klikni na příklad anhydrid ...sulfinové kyseliny   -sulfinoanhydrid  
40 estery sulfinových kyselin Klikni na příklad alkoxysulfinyl-   -alkylalkansulfinat  
41 sulfinohalogenidy Klikni na příklad sulfinohalogenid kyseliny ...ové   -sulfinylhalogenid  
42 sulfinoamidy Klikni na příklad sulfinoamid kyseliny...ové   -sulfinoamid  
43 sulfinohydrazidy Klikni na příklad sulfinohydrazo-   -sulfinohydrazid  
44 soli sulfenových kyselin -SO-M+     -sulfeat -sulfenan  
45 anhydridy sulfenových kyselin -S-O-S- anhydrid ...sulfenové kyseliny   -sulfenoanhydrid  
46 estery sulfenových kyselin -S-O-R alkoxysulfenyl- [nahoru] -alkylalkansulfenat  
47 sulfenohalogenidy -S-Cl sulfenohalogenid kyseliny ...ové   -sulfenylhalogenid  
48 sulfenoamidy -S-NH2 sulfenoamid kyseliny...ové   -sulfenoamid  
49 sulfenohydrazidy -S-O-NH-NH2 sulfenohydrazo-   -sulfenohydrazid  
50 Deriváty kyselin selenonové, seleninové a selenenové v pořadí jako u kyselin sulfonové, sulfinové a sulfenové
51 nitrily (kyanidy) Klikni na strukturní elektronový vzorce kyanidového aniontu   kyan- -nitril -karbonitril -kyanid
52 isokyanidy -N=C   isokyan-   -isokyanid
53 kyanáty   kyanato-   -kyanát
54 isokyanáty -N=C=O   isokyanato-   -isokyanát
55 fulmináty -O-N=C       -fulminát
56 thiokyanáty   thiokyanato-   -thiokyanát
57 isothiokyanáty -N=C=S   isothiokyanato-   -isothiokyanát
58 selenothiokyanáty   selenokyanato-   -selenokyanát
59 isoselenokyanáty -N=C=Se   isoselenokyanato-   -isoselenokyanát
60 aldehydy Klikni na příklady oxo- formyl- -al -karbaldehyd
61 thioaldehydy thio...aldehyd
př.:thiobenzaldehyd
thioformyl- -thial -karbothioaldehyd
62 selenaldehydy seleno...aldehyd
selenobenzaldehyd
selenoformyl- -selenal -karboselenaldehyd
63 oximy =N-O-H hydroxyimino-   -oxim  
64 ketony Klikni na příklad oxo-   -on  
65 thioketony thioxo-
thioketon
  -thion  
66 selenoketony selenoxo- [nahoru] -selon  
67 alkoholy -OH hydroxy-   -ol  
68 fenoly -OH hydroxy-   -ol  
69 thioly -SH merkapto-   -thiol  
70 thiofenoly -SH merkapto-   -thiol  
71 hydroseleno -SeH hydroseleno-   -selenol  
72 estery alkoholů s anorganickými kyselinami příklad: methylhydrogensulfát Klikni na příklad rovnice esterifikace
73 estery fenolů s anorganickými kyselinami příklad: fenylhydrogensulfát
74 hydroperoxidy -O-O-H hydroperoxy-   -hydroperoxid  
75 aminy -NH2 amino-   -amin  
76 iminy =NH imino-   -imin  
77 hydraziny -NH-NH2 hydrazino-   -hydrazin  
78 fosfiny Klikni na příklad fosfantriyl-
fosfandiyl-(-PH-)
fosfanyl-(-PH
2)
  -fosfin  
79 arsiny Klikni na příklad arsantriyl-
arsandiyl-(-AsH-)
arsanyl-(-AsH
2)
[nahoru] -arsin  
80 stibany stibantriyl-
stibandiyl-(-SbH-)
stibantriyl-(-SbH
2)
  -stibin  
81 bismutany bismutantriyl-
bismutandiyl-(-BiH-)
bismutantriyl-(-BiH
2)
  -bismutin  
82 alkeny Klikni na kapitolu alkenů     -en  
83 alkyny
-C Klikni na kapitolu alkynů C-
    -yn  
84 alkany Klikni na kapitolu alkanů     -an  
85 ethery -O-R alkoxy- př.:R1-O-R2 alkoxy1alkan2 nebo alkyl2alkyl1ether
86 thioethery (sulfidy) -S-R alkylthio- př.:R1-S-R2 alkyl1thioalkan2 nebo alkyl2alkyl1thioether
87 sulfony Klikni na příklad sulfonyl- př.:alkylsulfonylalkan
sulfonyldialkohol
-sulfon př.:dialkylsulfon
88 sulfoxidy Klikni na příklad sulfinyl- př.:alkylsulfinylalkan
sulfinyldialkohol
-sulfoxid př.:dialkysulfoxid
89 selenony selenonyl- př.:alkylselenonylalkan
selenonyldialkohol
-selenon př.:dialkylselenon
90 selenoxidy seleninyl- př.:alkylseleninylalkan
seleninyldialkohol
-selenoxid př.:dialkylselenoxid
91 peroxidy -O-O-R peroxy-
alkyldioxy-
  -peroxid  
92 bromderiváty -Br brom-      
93 chlorderiváty -Cl chlor-      
94 chlorosylderiváty -ClO chlorosyl-      
95 chlorylderiváty -ClO2 chloryl-      
96 perchlorylderiváty -ClO3 perchloryl-      
97 fluorderiváty -F fluor-      
98 jodderiváty -I jod-      
99 jodosylderiváty -IO jodosyl
(dříve jodoso)
     
1
00
jodylderiváty -IO2 jodyl
(dříve jodoxyl)
     
01 dihydroxyjodderiváty -I(OH)2 dihydroxyjod      
02 dihalogenjodderiváty -IX2 dihalogenjod      
03 diazosloučeniny =N-N azo-      
04 azidy -N=N=N azido-      
05 nitrososloučeniny -N=O nitroso-      
06 nitrosloučeniny -NO2 nitro-      
[principy názvosloví][klasifikace sloučeniny][přehled charakteristických skupin][zjednodušený přehled char. sk.][základní přehled]

[nahoru][novinky v názvosloví][ názvosloví][organická chemie][go home]