08.04.2018 14:04:23
Zjednodušený přehled charakteristických skupin
v pořadí dle klesající priority (zde klik na velmi zjednodušený přehled)

[principy názvosloví][klasifikace sloučeniny][přehled charakteristických skupin][zjednodušený přehled char. sk.][základní přehled]
  Druh derivátu Charakteristická skupina Předpona (prefix) Zakončení
      bez započítání uhlíku se započítaným uhlíkem bez započítání uhlíku se započítaným uhlíkem
1 kationty (příklady) v pořadí prvků skupin V.,VI a VII A
Příklady amoniových solí Klikni na příklady kationtů
-onio- -onia-   -onium  
2 karboxylové kyseliny Klikni na karboxylové kyseliny   karboxy- -ová kyselina -karboxylová kyselina
10 sulfonové kyseliny Klikni na příklad sulfo-   -sulfonová kyselina  
14 soli Klikni na příklad     -oat -at -an -karboxylát
15 anhydridy Klikni na reakci acetanhydridu   anhydrid kyseliny...ové   -anhydrid
16 estery Klikni na příklad   alkoxykarbonyl- -alkanoát -alkankarboxylát
-arenkarboxylát
17 halogenidy Klikni na reakci acetylchloridu halogenid kyseliny ...ové halogenkarbonyl- -oylhalogenid -karbonylhalogenid
18 amidy Klikni na reakci acetamidu amid kyseliny...ové karbamoyl-
aminokarbonyl-
-amid -karboxamid
19 hydrazidy hydrazo- [nahoru] -hydrazid  
20 imidy imid kyseliny...ové   -imid  
21 amidiny kyan- amidino- -imidamid -karboximidamid
35 nitrily (kyanidy) Klikni na strukturní elektronový vzorce kyanidového aniontu   kyan- -nitril -karbonitril
-kyanid
36 isokyanidy -N=C   isokyan-   -isokyanid
37 kyanáty   kyanato-   -kyanát
38 isokyanáty -N=C=O   isokyanato-   -isokyanát
39 fulmináty -O-N=C       -fulminát
40 thiokyanáty   thiokyanato-   -thiokyanát
44 aldehydy Klikni na příklady oxo- formyl- -al -karbaldehyd
47 oximy =N-O-H hydroxyimino-   -oxim  
48 ketony Klikni na příklad oxo-   -on  
51 alkoholy -OH hydroxy-   -ol  
52 fenoly -OH hydroxy-   -ol  
53 thioly -SH sulfanyl-   -thiol  
56 estery alkoholů s anorganickými kyselinami příklad: methyl-hydrogen-sulfát
(dříve kys. methylsírová)
Klikni na příklad rovnice esterifikace
57 estery fenolů s anorganickými kyselinami příklad: fenyl-hydrogen-sulfát
58 hydroperoxidy -O-O-H hydroperoxy-   -hydroperoxid  
59 aminy -NH2 amino-   -amin  
60 iminy =NH imino-   -imin  
61 hydraziny -NH-NH2 hydrazino-   -hydrazin  
62 ethery -O-R alkoxy- př.:R1-O-R2 alkoxy1alkan2 nebo alkyl2alkyl1ether
63 thioethery (sulfidy) -S-R alkylsulfanyl- př.:R1-S-R2 alkyl1sulfanylalkan2 nebo alkyl2alkyl1thioether
68 peroxidy -O-O-R peroxy-   -peroxid  
69 bromderiváty -Br brom-      
70 chlorderiváty -Cl chlor-      
74 fluorderiváty -F fluor-      
75 jodderiváty -I jod-      
80 azosloučeniny -N=N azo-      
81 azidy -N=N=N azido-      
82 nitrososloučeniny -N=O nitroso-      
83 nitrosloučeniny -NO2 nitro-      
[principy názvosloví][klasifikace sloučeniny][přehled charakteristických skupin][zjednodušený přehled char. sk.][základní přehled]

[nahoru][novinky v názvosloví][ názvosloví][organická chemie][go home]