Periodic Table in all eleven (11) official languages in South Africa
[English][Afrikaans][Zulu][Xhosa][Swati][Northern_Sotho][Southern_Sotho][Tswana][Venda][Tsonga][Ndebele]

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
H
Umngxengamoya
Ihayidrojini
   
Li
Ilithiyam
 
JAR - South Africa - domov i jazyka Xhosa

30.03.2014 16:29:18 Code: Unicode UTF 8
Xhosa Periodic Table
Periodick√° tabulka v jazyku Xhosa

 
B
Iboron
C
Isilahle
Ikhabhoni
N_Inayitrini
Isinxenga-moya
Inayitrojini
O
Umongomoya
Ioksijini
F
Iflorini
 
Na
Isodiyam
Mg
Imagneziyam
Al
Ialuminiyam
Ialuminiyami
Si
isilikhon
P
Ifosforasi

Ifosiforasi
S
Isibabile
Isalfari
Cl_Iklorini
Ikhlorayini
Ikhlorini
Ar
K
Ipotaziyam
Ca
Ikhalsiyam
  Ti
Itayithaniyamu
  Cr
Ikhromi
Ikhrowum
Mn
Imangani
Fe
Intsimbi
Isinyithi
Co
Ni
Uhlobo
_lwesinyithi
Inikheli
Cu_Ikopa
Ikopolo
Ubhedu
Zn
Izinki
Isinyithi_esoluliweyo
    As
Ityhefu
Se
Iseleniyamu
Br
Ibromayini
 
                    Ag
Isilivere
Cd
Ikhadiyamu
  Sn
Icangca
Inkcenkce
    I
Iayodini
 
  Ba
Ibheriyam
      W
        Au
Igolide
Hg
Imetyhuri
Imekyuri
  Pb
Ilothe
Umsizi
       
  Ra
  Click for: [chemical page in Xhosa Language e2]
                             
      U
Iyureniyam
Iuranium

                     
Click fo dictionary
Click fo dictionary

Xhosa language

Language in South Africa


Historické vlajky JAR

1910-1928 1928-1994
JAR JAR

PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Go home