Periodic Table in all eleven (11) official languages in South Africa
[English][Afrikaans][Zulu][Xhosa][Swati][Northern_Sotho][Southern_Sotho][Tswana][Venda][Tsonga][Ndebele]

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
H
ihayidrojini
Swati (SiSwati - Swazi) Periodic Tables of the Elements  
   
30.03.2014 16:11:00 code: Unicode (UTF8)
Periodická tabulka ve svazijštině
Swati - jazyk se pouziva jako uredni ve Svazijsku a v Jihoafricke republice JAR - South Africa - domov i svazijštiny
  C
ikhabhoni
N
inayithrojini
O
umoyakuphila
i-oksajini
   
  Mg
Al
i-aluminiyamu
___________
Si
isilikhoni
P
inshisamoya
ifosiferasi
S
sibabuli
Cl
iklorini
Ar
i-agoni
_______
K
Ca
      Cr
ikhromu
  Fe
insimbi
Co
Ni
inikheli
Cu
litfusi
Zn
izinki
           
                    Ag
isiliva
    Sn
ithini
    I
 
          W
      Pt
iplatinamu
Au
ligolide
Hg
sigidzi
imekhyuri
  Pb
umthofu
       
  Ra
[Swati-English dictionary]
                             
      U
Iyuraniyamu
                     

Click fo dictionary
Click fo dictionary

South Africa, officially the Republic of South Africa (Afrikaans: Republiek van Suid-Afrika, Zulu: iRiphabliki yaseNingizimu Afrika, Xhosa: iRiphabliki yaseMzantsi Afrika, Tsonga: Riphabliki yaAfrika Dzonga, Northern Sotho and Southern Sotho: Rephaboliki ya Afrika Borwa, Tswana: Rephaboliki ya Aforika Borwa, Ndebele: IRiphabliki yeSewula Afrika, Swati: IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika, Venda: Riphabuliki ya Afurika Tshipembe)


Swati / Language in South Africa


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku