Periodic Table in all eleven (11) official languages in South Africa
[English][Afrikaans][Zulu][Xhosa][Swati][Northern_Sotho][Southern_Sotho][Tswana][Venda][Tsonga][Ndebele] + [Shona]

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
H
ihayidrojini
Ndebele Periodic Tables of the Elements  
   
11.02.2018 19:34:56 code: Unicode (UTF8)
Periodická tabulka v ndebelštině
Ndebele - jazyk se pouziva jako uredni v Zimbabwe (severni) a v Jihoafricke republice (jizni) JAR - South Africa - domov i jazyka Ndebele Ndebele
  C
ikhabhoni
N
inayithrojini
O
i-oksajini
________
   
  Mg
Al
i-aluminiyamu
___________
Si
isilikhoni
P
ifosiforasi
S
isalfa
Cl
iklorayini
Ar
i-agoni
_______
K
Ca
      Cr
ikhromu
  Fe
isimbi
Co
Ni
inikheli
Cu
ikoporo
Zn
isenke
           
                    Ag
isiliva
    Sn
ithini
    I
 
          W
        Au
igolide
Hg
imekhiyuri
  Pb
umthofi
     
  Ra
[Ndebele-English dictionary]
                             
      U
Iyureniyamu
                     

Ndebele - jazyk se používá jako úřední v Zimbabwe (severní - Northern Ndebele) a v Jihoafrické republice (jižní - Southern Ndebele)

Click fo dictionary
Click fo dictionary

South Africa, officially the Republic of South Africa (Afrikaans: Republiek van Suid-Afrika, Zulu: iRiphabliki yaseNingizimu Afrika, Xhosa: iRiphabliki yaseMzantsi Afrika, Tsonga: Riphabliki yaAfrika Dzonga, Northern Sotho and Southern Sotho: Rephaboliki ya Afrika Borwa, Tswana: Rephaboliki ya Aforika Borwa, Ndebele: IRiphabliki yeSewula Afrika, Swati: IRiphabhulikhi yeNingizimu Afrika, Venda: Riphabuliki ya Afurika Tshipembe)


Ndebele / Language in South Africa


Ndebele Ndebele

PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku