Periodic Table in all eleven (11) official languages in South Africa
[English][Afrikaans][Zulu][Xhosa][Swati][Northern_Sotho][Southern_Sotho][Tswana][Venda][Tsonga][Ndebele]

1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
H
Ihayidrojeni
09.01.2019 20:35:32 code: Unicode (UTF8)
Periodická tabulka v jazyku zulu - Zulu periodic Table
He
Iheliyamu
Li
Ilithiyamu
Be
Iberiliyamu
Zulu flag  South Africa Lesotho B
Ibhoroni
C
Ikhabhoni
N
Inayitrojeni
O
I-oksijeni
F
Iflorini
Ne
Ineyoni
Na
Isodiyamu
Mg
Imagnesiyamu
_____Al_____
I-aluminiyamu
Si
Isilikhoni
P
Ifosforasi
S_Isalfa
Isibabule
Cl
Ikilorini
Ar
I-argoni
K
Iphotasiyamu
Ca
Ikhalsiyamu
Sc
Iskandiyamu
Ti
Ithayiteniyamu
V
Ivandiyamu
Cr
Ikromiyamu
Mn
Imanganezi
Fe
Insimbi
Co
Ikhobalti
Ni
Inikheli
Cu
Ikhopha
Zn
Uzingi
Ga
Igaliyamu
Ge
Ijalimaniyamu
As
I-aseniki
Se
Iseleniyamu
Br
Ibromini
Kr
Ikiriptoni
Rb
Irubidiyamu
Sr
Istronthiyamu
Y
Iyitriyamu
Zr
Izikhoniyamu
Nb
Inayobiyamu
Mo
Imolibdenamu
Tc
Itekinethiyamu
Ru
Irutheniyamu
Rh
Irodiyamu
Pd
Ipaladiyamu
Ag
Isiliva
Cd
Ikhadimiyamu
In
Indiyamu
Sn
Ithini
Sb
I-antimoni
Te
Iteluriyamu
I
I-ayodini
Xe
Izenoni
Cs
Ikesiyamu
Ba
Ibariyamu
La
Ilanthanamu
Hf
Ihafniyamu
Ta
Itantalamu
W
Ithangisteni
Re
Ireniyamu
Os
I-osmiyamu
Ir
I-iridiyamu
Pt
Iplatinamu
Au
Igolide
Hg
Isigidi
Tl
Ithaliyamu
Pb
Umthofu
Bi
Ibhismuthi
Po
Ipoloniyamu
___At___
I-astatini
Rn
Iradoni
Fr
Ifulansiyamu
Ra
Iradiyamu
Ac
I-aktiniyamu
Rf
Irutherfordiyamu
Db
Idubniyamu
Sg
Isibhorgiyamu
Bh
Ibhoriyamu
Hs
Ihasiyamu
Mt
Imayitneriyamu
Ds
Idarmstadiyamu
Rg
Irentgeniyamu
Cn
kopernitsyamu
 

* * * * *

Ce
Iseriyamu

Pr
Ipraseyodimiyamu

Nd
Ineodimiyamu

Pm
Ipromethiyamu

Sm
Isamariyamu

Eu
Iyurobhiyamu

Gd
Igabholiniyamu

Tb
Iterbiyamu

Dy
Idisprosiyamu

Ho
Iholmiyamu

Er
I-erbiyamu

Tm
Ithuliyamu

Yb
Iyiterbiyamu

Lu
Ilutishiyamu

Th
Ithoriyamu

Pa
Iprotaktiniyamu

U
I-uraniyamu

Np
Ineptuniyamu

Pu
Iplutoniyamu

______Am______
I-Amerishiyamu

Cm
Ikuriyamu

Bk
Iberkeliyamu

Cf
Ikhalifoniyamu

______Es______
I-ayinsteniyamu

Fm
Ifermiyamu

Md
Imendeleviyamu

No
Inobheliyamu

Lr
Ilawirensiyamu1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
H_ihayidrojini
ihayidrojeni
09.01.2019 20:35:32 code: Unicode (UTF8)
Periodická tabulka v jazyku zulu - Zulu periodic Table - Names from teacher (Mrs. Dessire) Zulu language
He
uhlobo_lomoya_ongugesi_ongabonakaliyo
   

Zulu flag  South Africa Lesotho
[click for another Table]

  C
ikhabhoni
N
ugesi_ovame_kekhulu_emoyeni
inayithrojini
O_i-oksijini
umoyampilo
umoya_ohlanzekile
   
Na
Mg
insimbi_eyona_iveza_ingisawoti
Al
aluminiyamu
Si
isilikhoni
P
ifosiforasi
ifosforasi
S_ isalfa
isibabuli
isibabule
Cl
isihlanzamanzi
ikilolini
Ar _i-agoni
K
Ca_insimbi_ephuma_emcakweni
      Cr
insimbi_engagqwali
insimbi_engathombi
  Fe
insimbi
inyele
Co
Ni_inikheli
uhlobo_lwensimbi_emhlophe
insimbi_emhlophe
Cu
ithusi
Zn_ uzinki
ukhethe
izenke
    As
iaseniki
     
                    Ag
isiliva
    Sn
ithini
    I
i-ayodini
 
          W
      Pt
ipulatinomu
Au
igolide
Hg
ummupunyumpunyu
  Pb
umthofi
umthofu
    ___v_vv  
  Ra_iradiyamu
     

* * * * *

                           
    U
                     

               
  Zulu flag  09.01.2019 20:35:32code: Unicode (UTF8)
Jména chemických prvků v jazyku zulu
South Africa Lesotho Swaziland Malawi  
Names chemical elements in Zulu
               
1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
H
ihayidrojeni
It is interesting that only the words for iron and lead are genuine Zulu words, all others are english words. In the case of chlorine and nickel the dictionary explains that chlorine bleaches and disinfects and that nickel is heavy and used to join other metals.  
   
Father Gérard Tonque Názvy prvků zaslal z JAR pan Father Gérard Tonque (nahoře jeho originální komentář)
[click for new Table]
  C
ikhabhoni
N
inayitrojeni
O
ioksijini
   
    Al
ialuminiyamu
  P
ifosforasi
S
isibabule
isalfa
Cl
iklorini
 
  Ca
ikhalsiyamu
          Fe
insimbi
  Ni
*
Cu
ikhopha
Zn
uzinki
    As
iaseniki
     
                    Ag
isiliva
    Sn
ithini
    I
iayodini
 
                    Au
igolide
Hg
isigidi
imercury
  Pb
umthofu
       
  Ra
iradiyamu
     

Ni uhlobo lwensimbi elukhuni emhloshana evama ukuhlanganiswa nezinye izinsimbi
Cl igesi enombala oluhlazana esethenziswa ekuhluzweni kwezinto ukuze zibemhlophe,
nasekubulalweni kwembewu yokufa


Click fo dictionary
Click fo dictionary

Periodic Table in all eleven (11) official languages in South Africa
[English][Afrikaans][Zulu][Xhosa][Swati][Northern_Sotho][Southern_Sotho][Tswana][Venda][Tsonga][Ndebele]


Zulu - vyznacena mista, kde se jazyk pouziva

Zulu - vyznacena mista, kde se jazyk pouziva


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutím na hlavní stránku