06.05.2003 23:35:40
Analytické důkazy iontů
[analýza na suché cestě][na mokré cestě][kationty tř.I, II(a,b), III(a,b),IV, V][anionty tř.I, II, III]

Foto Gymnázia F.X.Šaldy - Odkaz na výroky (mimo jiné) profesora Luboše France


Při surfování světem chemie jsem narazil na níže uvedené stránky vypracované z poznámek z hodin svého kolegy Luboše France z konkurečního Gymnázia F.X.Šaldy. Přestože adresy stránek
http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Lab/3003/anal1.htm a http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Lab/3003/anal1.htm byly bohužel nepřístupné, podařilo se mě objevit obsah stránek přes google cache a tak jsem je zachránil překopírováním na tyto stránky. Snad se autoři těchto stránek i kolega Franc, legendami opředený guru liberecké gymnaziální chemie a biologie nebude zlobit


Základy analytické chemie

Napsal: Martin Leníeek, 4.D, Gymnasium F.X.Saldy
Spolupráce: Tomáš Belza, Luboš Franc
Vypracováno podle poznámek z hodin analytické chemie pana profesora Luboše France.
Na INTERNET dodal: Jioí Sulovský (Mee)

Postup práce:

získání vzorku
                   předběžné zkoušky
                   příprava vzorku k analýze
                   přesné provedení analýzy
odebrání vzorku :   odebíráme reprezentativní vzore 
                    tzn. odebíráme z různých míst
předběžné zkoušky:
popis vzorku (do protokolu)-   množství vzorku
		         původ
		         stav (kapalný, pevný)
		          vzhled
   		         barva
		         zápach
pevné vzorky: prohlížíme lupou (krystal., amorf.)
roztoky:   pravé, koloidní, zakalené (filtrujeme - sledujeme zákal)
   - část roztoku odpaříme (sledujeme zbytek)
   - sledujeme reakci vz. (kys., zás., neutr.)
orientační zkoušky :
· kapalný vzorek - provádím analýzu          
· pevný vzorek - zkouším rozpustnost v H2O (studené, teplé - zjišťuji reakci rozt.)  
   Pokud se nerozpustí, odebereme kapalinu nad sraženinou a 
   odpaříme ji. Pokud nevznikne odparek, je látka nerozpustná.
  Pokud odparek vznikne, je vzorek směsí několika látek
   		        nebo je vzorek částečně rozpustný.
         - zkouším rozpustnost v org. rozp. (alkohol, éter)
   HCl, HNO3 -zřed.
   HCl, HNO3-konc.     
   Lučavce královské - rozp. jsou všechny dusičnany, 
   chloridy (bez Ag, Pb, Tl, Hg), soli Na, K (Rb, Cs),
     amonné soli     
       - nerozp.jsou uhličitany (mimo alk. kovy)
     fosforečnany, sulfidy (mimo l., ll. skup.)
     chromany, sírany kovů ll. skup. někdy špatně rozp.)
     (chlorid olovnatý je rozp. v teplé H2O: X+HCl -> SO2+siřičitan )

Analýza na suché cestě:

zkouška na dřevěném uhlí
        zkouška v plameni
        žíhání v baničce

· zkouška na dřevěném uhlí: V kusu dřevěného uhlí uděláme důlek,
  do kterého vložíme zkoumaný vzorek. Vedle zapálíme kahan,
 ze kterého pomocí dmuchavky zavádíme plamen. Vzorek dmucháním žíháme a pozorujeme.
 Látka se zahřívá, případně reaguje s dřev. uhlím. Z oxidů kovů 
  (PbO,Ag2O,CuO) se vyredukuje čistý kov.
Zjišťuji, jestli: látka hoří (pokud ano, jde asi o org. látku)
     látka těká (amonné soli, slouč.rtuti a arsenu)
     vzniká bílý dým (amonné slouč.)
     látka dekrepituje (dekrepitace = zahřáté krystaly se trhají a vystřelují) 
      (halové slouč. alk. kovů)
     látka se taví +tuhne ve sklovinu (alkalické boritany, fosforečnany)
     látka vybuchuje (dusičnany, dusitany, chlorečnany, chloritany )
     látka svítí (nerozp. soli vápenaté, hořečnaté, ... )
   tvoří se nálet   (část látky se vypaří - zůstane na uhlí) 
   (hnědočervený až do černa - CuO, CdO, Fe2O3 
   žlutý až zelený - Cr2O3, Bi2O3, PbO, SnO
   za horka žlutý, za chladu bílý - ZnO
   bílý - SnO2, Al2O3, Sb2O3 )
· zkouška v plameni: Platinový drát namočíme v konc. 
   		        HCl a vyžíháme v oxidační části plamene.
  Žíháme tak dlouho, až kyselina přestane barvit plamen.
  Pak se drátem dotkneme vzorku a dáme ho k patě plamene.Pozorujeme. 
 (Pokud se vzorek dotykem nepřichytí, namočíme vyžíhaný drát
   		        znovu do HCl a dotkneme se vzorku. 
Pozor! Vzorek nesmí obsahovat těžký kov, drát nesmíme dávat do redukční části plamene,
 jinak praská!
Pozorujeme zbarvení plamene: soli s   Li - karmínově červené
   Na - žluté 
   K - fialové (dost často znečištěn sodnými solemi)
   		        pozorujeme přes modré kobaltové sklo
   		           (pohltí žluté zbarvení)
   Rb, Cs - modrofialové (podobné jako K)  použijeme spektroskop 
  Ca - cihlově červené  Sr - intenzívně (šarlatově) červené 
  Ba - žlutozelené             Ra - červené (spektroskop nutný)
   !Zabarvení poznáme jen u rozp. těkavých solí!
                      těkavé soli Cu - zelené 
   Tl - tmavě zelené   
     kyselina boritá+její soli - světle zelené 
   (Ke kyselině borité přidáváme H2SO4+   C2H2OH)· žíhání v baničce:Baničku vyrobíme ze skleněné trubičky.
  Nasypeme doní vzorek a zahříváme. Pozorujeme.
        
- látka se nezmění (nerozp. soli prvků II.A třídy - oxidy)
- látka dekrepituje ( X- I., II.A ), na trubičce pozorujeme vodu (hydráty)
- látka se nadouvá, puchne (fosforečnany, boritany, Na2CO3, kamence K2CO3)
- látka se taví (NaOH, KOH, PO43- )
- látka sublimuje - usazování sublimátu:   bílý (amonná sůl, AlCl3, Hg2Cl2, As2O3 ) 
   		              žlutý (As2S3, As2S5, Sb2O3 )
   červený (HgI2) černý (I, As)     hnědavé bubliny (sirný květ) (S)
                    
- látka mění zbarvení, nerozkládá se: (ZnO) při zahřátí žloutne     
   		                       (Bi2O3) žlutý, oranžoví 
             (PbO) žlutý, červená  (Pb3O4) černá
- látka se rozkládá, uvolňuje páry:   O2 - dokážeme doutnající špejlí
             (HgO, Ag2O, PbO2, KMnO4, dusičnany, chlorečnany)
             CO - hoří (org. látky)
             CO2 (uhličitany)
             SO2 (sulfidy)
             HCN (kyanidy)
             NH3 (amonné soli)
             Cl2  (halové sloučeniny) 
             Br2  (halové sloučeniny)
             I2  (halové sloučeniny)
!Zahříváním rtuťnatých solí vzniká zrcátko!
· barvení boraxových perliček: 
 Používáme v případě, že je vzorek černě zbarven 
 a my se domníváme, že je to oxid kovu. 
 Platinový drát (tuhu) rozžhavíme a dáme do boraxu (Na2B4O7.10H2O).
 Vneseme do plamene. Borax puchne a vytvoří čirou kapku.
 Touto kapkou se lehce dotkneme vzorku a opět vneseme do plamene.
   Pozorujeme barvu vznikajících boritanů kovů.

vzorek	oxidační plamen	redukční plamen
CuO	zelený   		červený
CoO	modrý   		modrý
                            


Analýza na mokré cestě:

Přidáváme zředěnou HCl, H2SO4. Pozorujeme, co uniká.   

   CO2   (uhličitany)
   SO2   (siřičitany)
   H2S   (sulfidy)
   NO2   (červenohnědý) (dusitany)
   O2    (peroxidy)
   HCN   (kyanidy)
   Cl2   (chlornany) 
 ! ALE ! MnO2 + HCl -> Cl2 + ...
   HBr   (bromidy) (H2SO4 + bromid -> HBr + ...)    
   HCl   (chloridy) (H2SO4 + chlorid -> HCl + ...)
   CH3COOH (octany) (H2SO4 + octan -> CH3COOH + ...)
   H2   (málo ušlechtilý kov) (H2SO4 + málo ušl. kov -> H2 + ...)

vzorek :   kapalný - přistoupíme k analýze
   pevný - uvádíme do roztoku

1) rozpouštíme ve studené H2O
2) rozpouštíme v horké H2O (PbCl2 je rozp. jen v horké )
3) rozpouštíme v kyselině zřed.   HCl 20%
   HNO3 30% - dusičnany jsou rozp. Přebytek kyseliny odpaříme.
4) rozpouštíme v kyselině konc. HCl 38% - uhličitany
   HNO3 68% - slitiny kovů
5) rozpouštíme v Lučavce královské -> chloridy - komplexní chlorokyseliny
6) rozpouštíme v HF (máme - li dojem, že se jedná okřemičitany nebo SiO2)
7) v případě organické látky mineralizujeme konc. H2SO4 -> (NH4)2SO4
8) vzorek - sušené květiny - opatrně přiléváme HClO4 (vybuchuje) -> 
 čirý roztok (může být zakalen - v případě K -> KClO4)
9) tavení - alkalické : tavíme s alkalickými uhličitany
(K2CO3, Na2CO3, příp. směs) -> sírany, křemičitany, amfoterní a zásadotvorné oxidy.
 Křemičitan s kovem -> KSiO2 + CO3 KSiO2 rozp., odfiltrujeme CO3- nerozp., přidáme HCl
           
10) tavení - s hydroxidem : NaOH, ...-> W ->    wolframan
   Sn ->    cínatan, cíničitan
   Ti ->    titanitan                                 
                                
11) tavení - zásadité oxidační: Cr2O3+ (nerozp.) + dusičnan 
 (chlorečnan) sodný (draselný) + Na2CO3 (K2CO3) -> CrO42-
12) tavení - alkalické se sírou : (pro As, Sn, Sb)
   Na2CO3 + S +   As -tavíme->   Na3AsS3 (rozp.)
   5   :   3   Na3AsS4 (rozp.)
     +   Sn - tavíme->   NaSnS3 (rozp.) 
     +   Sb -tavíme->   NaSbS4 (rozp.)
13) tavení kyselé : (pokud jde o amfoterní nebo zásadotvorný oxid Ti, Fe, Al, ...)
   K2S2O7 -> SO3 (reaguje s oxidem) -> sírany


ANALÝZA VZORKU :

Roztok rozdělíme na dvě části. Odebereme z každé trochu,
 provádíme analýzu aniontů i kationtů zvlášť. K analýze používám reagencí (činidel).

činidla: skupinová: Jejich pomocí rozdělíme ionty do několika skupin. 
př.: Kationty rozdělíme pomocí HCl, NH4OH, H2S do pěti skupin. 
  Anionty rozdělíme pomocí BaCl2, AgNO3 do tří skupin.
selektivní: Jejich pomocí rozlišuji vzájemně ionty ve skupinách.      
speciální: Slouží k důkazu právě jednoho iontu. S výhodou využíváme reakcí, 
 kde vznikají sražeiny (někdy přibarvujeme), kde unikají nějaké plyny (hlavně páchnoucí),
 kdy látka mění barvu. 
 
DŮKAZY KATIONTŮ:
Kationty dělíme do pěti analytických tříd. Rozdělení viz "pavouk".
_____________________________________________________________________


Kationty první analytické třídy: Ag+, Hg22+, Pb2+
Ag+:
Ag+ + Cl- -> AgCl (bílá sraženina, fotoredukce -> 
  tmavne) (fotopapíry, rozpouští se v amoniaku)
Ag+ + 2NH3 -> Ag[NH3Cl] (bezbarvý, rozpustný)
Ag+ + Br- -> AgBr -> (fotoredukce + NH3 - nažloutlý, rozpustný)
Ag+ + I- -> AgI (žlutý + NH3 - nerozp. - zbělá)
Ag+ + OH- -> AgOH -> Ag2O(hnědý), (Ag2O + H2O2 -> Ag(černé) + O2 + H2O)
Ag+ + CrO42- -> Ag2CrO4 (červenohnědý)
Ag++ PO43- -> Ag3PO4 (žlutý, rozkládá se -> hnědý)
Ag+ + S2O32- -> Ag2S2O3 (bílý, nestabilní -> AgS - černý) 
Ag+ + CN- ->AgCN (bílý, nerozp.)
Ag+ + CN- (nadbytek) -> [Ag(CN)2]- (bezbarvý, rozp.)
Ag+ + S2- -> AgS (černý)
Ag+ + [Fe(CN)6 ]3- -> Ag3[Fe(OH)6] (červenohnědý)

Hg22+:
Hg22+ + HCl -> Hg2Cl2( kalomel )  
      Hg2Cl2 + NH3 -> Hg--NH2 ( amidchlorid rtuťnatý, bílá sraženina ) 
      Cl+Hg0 ( koloidní, černá ) 
Hg22+ + S2- -> HgS + Hg0 (oboje černé)
Hg22+ + 2 OH- -> HgO + Hg0 +H2O
Hg22+ + 2 I- -> Hg2I2 -> K2HgI4 + Hg0 (Hg2I2 se rozpouští v KI )
   ( KI )       ( žlutozelená sraž. )
Hg22+ + CrO42- -var-> Hg2CrO4 ( červený )

Pb2+:
Pb2+ + 2 Cl- -> PbCl2 (bílá sraž. ve studené vodě nerozpustná, v teplé vodě rozpustná)
Pb2+ + S2- -> PbS ( hnědý až černý )
Pb2+ + SO42- -> PbSO4 ( bílý nerozp. )
Pb2+ + 2 I- -> PbI2 ( žlutý ) -> K2[PbI4] ( žlutá sraž. nerozp. ) " chromová žluť "
( s dichromanem běží reakce stejně )
Pb2+ + OH- -> Pb(OH)2 ->[Pb(OH)3]- ( nadbytek ) ( bílý nerozpustný )
            [Pb(OH)3]- + H2O2 -> PbO2 ( hnědý )
        ( Br2 )
Pb2+ + Zn 0 -> Zn2+ +Pb0

Kationty druhé analytické třídy: Pb2+, Bi3+, Cu2+, Cd2+, As3+ 5+, Sb3+ 5+, Sn2+ 4+, Hg2+
Druhá A třída : Pb2+, Bi3+,Cu2+, Cd2+

Cu2+:
Cu2+  roztok je světle modrý  [ Cu(H2O)4] 2+
Cu2+ + S2- -> CuS ( hnědočervený )
Cu2+ +[Fe(CN)6]3- -> Cu3[Fe(CN)6]2 (žlutozelený ) ( ferikyanid měďnatý) 
Cu2+ + [Fe(CN)6]4- -> Cu2[Fe(CN)6] (červenohnědý ) ( ferokyanid měďnatý)
tzv. " Hatchetova hněď "
Cu2+ + 2OH- -> Cu(OH)2 ( modrá sraženina - rozp. v amoniaku )
       Cu(OH)2 -t-> CuO  ( hnědočerný )
Cu2+ + NH3 -> [Cu(NH3)4]2+ ( tmavě modrý )
Cu2+ + OH- + glukóza ( kapka formaldehydu ) + vinan sodnodraselný -t-> Cu2O 
( červený ) + Cu0
Cu(OH)2 + NH3 -> [Cu(NH3)4](OH)2 (tmavě modrý, rozpustný ) 
Cu2+ + CO32- -> CuCO3 (světle modrý, nerozp.)
Cu2+ + Zn(Fe) -> Cu0 + Fe2+
použití selektivních organických činidel:
difenylkarbazid - v zásaditém prostředí ( pH 7,5 - 11 ) dává s mědí červené zbarvení
kupron ( benzoinoxim ) - rozpuštěný v alkoholu + Cu2+ -> zelená sraženina

Cd2+:
Cd2+ + S2- -> CdS (žlutý. nerozpustný v sulfidech)
Cd2+ + 2OH- -> Cd(OH)2 (bílá sraženina) -t-> CdO (hnědý) + H2O
         Cd(OH)2 + 4NH3 -> [Cd(NH3)4](OH)2 (je rozpustný)

Bi3+: 
Bi3+ + S2+ -> Bi2S3 (černý, nerozpustný) roztok Bi je silně hydrolyzován -> 
  vzniká zákal ( Bi(OH)2,, BiO(OH) )
Bi3+ + 3 I- -> BiI3 (hnědá sraženina) -> BiIO(jodid oxid bismutitý, červený ) + HI
Bi3+ + thiomočovina (aq) ------H3O+ (málo) -> žluté zbarvení 

Pb2+:                                                                                                    
viz první anal. třída

Druhá B třída: Hg2+, As3+ ,5+, Sb3+ ,5+, Sn2+, 4+
Hg2+:
sloučeniny dvojmocné Hg : rozpustné - jsou prudce jedovaté 
  (sráží bílkoviny) málo disociují (slabé elektrolyty) slabě kyselé, stálé roztoky 
Hg2+ + S2- 	 HgS (černý) (minerál "rumělka" je červený)
Hg2+ + 2I- 	 HgI2 (oranžověčervená sraženina)
        HgI2 +2KI -> K2 [HgI4] (bezbarvé Nesslerovo činidlo- důkaz amoniaku) 
   		        K2[ HgI4] + NH3-> žlutá až hnědá sloučenina
HgCl2 + NH3-> HgClNH2 (bílý amidchlorid rtuťnatý)
Hg2+ + 2OH- -> HgO (žlutý, nerozpustný) + H2O
       2HgO -t -> 2Hg0 + O2 
Hg2+ + CrO42- -> HgCrO4 (červenohnědý)
Hg2+ + SnCl2(red. čin.) -> Hg22+ +...-> Hg0 +... ( rtuť je ušlechtilejší než Cu !!!)

Sn2+ :
rozpustné, roztoky kyselé, silné redukční vlastnosti
Sn2+ + HgCl2 -> Hg2Cl2 (bílý) +...-> Hg0 (černý) +...
Sn2+ + 2Fe3+ -> 2Fe2+ + Sn 4+ (dokazujeme Fe2+ )
         Fe2+ + dimethylglyoxim + NH3 -> červený roztok
Sn2+ + nerozpustný molybdenan -> molybdenová modř
Lugolovo činidlo(roztok I + I- ) + škrobový maz -> 
 modré zbarvení přidáme Sn2+ - v kyselém prostředí se odbarví (jod se redukuje na jodid)


Sn2+ + OH- -> Sn(OH)2 (bílý)
      Sn(OH)2 -t -> SnO (černý) + H2O
            SnO -t -> SnO2 (bílý)
Sn(OH)2 + 2OH- (pH = 13) -> [Sn(OH)4]2- (bezbarvý)
Sn2+ + S2- (vysoká koncentrace) -> SnS (hnědý)
(rozpustný hlavně v polysulfidech: Na-S[-S-]nS-S-Na -> Sn S32- )         
(trithiocíničitanový an.)

Sn4+:
Sn4+ + 2S2- -> SnS2 (žlutý) (v nadbytku se rozpouští -> SnS32-)
Sn4+ + OH- -> Sn(OH)4 (bílá sraženina) (v nadbytku OH- -> [Sn(OH)2]2- (bezbarvý)

As3+:
2As3+ +3S2- -> As2S3 (žlutý) (kyselé prostředí) (nerozpustný v HCl)
       As2S3 + Na2S -> AsS33- (thioarseničnan)
              -> AsS43- (thioarsenitan)

As5+:
2As5+ + 4S2- -> As2 S3 + S (směs je žlutá) (kyselé prostředí)
Marshova zkouška: As5+ + HCl + Zn -> AsH3 + ...
              2AsH3 -t -> 2As ("zrcátko") + 3H2
Gutzeitova zkouška: obdoba Marshovy zkoušky, AsH3 dokazujeme pomocí
 navlhčeného krystalu AgNO3, který umístíme před vývodní trubici -> 
  Ag3As (žlutý) -> Ag (černé)

Sb3+:
typickou vlastností Sb - solí je hydrolýza -> mléčné zakalení
Sb3+ + 3H2O -> SbO+ (antimonyl barví bíle) + 2H3O+
2Sb3+ +3S2- -> Sb2S3 (oranžový, rozpustný v HCl)
      Sb2S3 + S2- -> SbS33-
            -> SbS43-

Kationty třetí analytické třídy: Al3+, Cr3+, Zn2+, Mn2+, Fe2+,3+, Ni2+, Co2+
Třetí A třída: Al3+, Cr3+,, Zn2+Al3+:
 dokazuje se špatně, protože netvoří barevné sloučeniny, reaguje kysele
Al3+ +OH- -> Al(OH)3 (bílá gelovitá sraženina)
     Al(OH)3 amfoterní
Al(OH)3 + H3O+ -> hlinité soli
Al(OH)3 + OH- -> [Al(OH)]4-
Al(OH)3 + 3OH- -> [Al(OH)]63-
důkaz alizarinem (barvivo):K roztoku přidáme kapku alizarinu
 (červený, alkohol. roztok) -> srážíme hydroxid (přidáváme OH-)-> 
 Al(OH)3 se červeně vybarví
důkaz "aluminonem" (organická sloučenina): aluminon reaguje s Al3+ -> růžový roztok
Al3+ + PO43- -> AlPO4 (bílá sraženina)
suchá cesta: roztok odpaříme v porcelánové misce -> vyžíháme ->
 (Al2O3)	 pokapeme kobaltovou solucí (zředěný roztok Co(NO3)2) 	 žíháme ->
  Thenardova modř 

Zn2+:
roztok reaguje kysele, je bezbarvý
Zn2+ + OH- -> Zn(OH)2  (bílá sraženina)
      Zn(OH)2 + NH3 -> [Zn(NH3)4](OH)2
Zn2+ + OH-(nadbytek) -> [Zn(OH)4]2-
Zn2+ + S2- -> ZnS (bílý)
Zn2+ + [Fe(CN)6]4- -> Zn2[Fe(CN)6] (bílý)
suchá cesta: roztok odpaříme v porcelánové misce -> pokropíme kobaltovou solucí ->
  zahřejeme -> Rinmannova zeleň

Cr3+:
roztok je nazelenalý až nafialovělý
Cr3+ + OH- -> Cr(OH)3 (šedozelený )
     Cr(OH)3 amfoterní
Cr(OH)3 + H3O+ -> chromitá sůl
Cr(OH)3 + OH- -> [Cr(OH)6]3-
Cr3+ + NH3 -> [Cr(NH3)6]3+ (červenavý)
Cr3+ + OH- + H2O2 -> CrO42- (žlutý)  
        CrO42- + H3O+ -> Cr2O72- (oranžový)
 Cr2O72- + H2O2 -> Cr(O2)O (modrý, ale brzy se odbarví - zbarvení je stálé v éteru)
CrO42- + Pb2+ -> PbCrO4 (žlutý, nerozpustný)
CrO42- + Ag+ -> Ag2CrO4 (červený)
CrO42- + Ba2+ -> BaCrO4 (žlutý)
CrO42+ + kys. chromotropová -> červené až fialové zbarvení (v kyselém prostředí)
CrO42- + difenylkarbazid -> červenofialové zbarvení (v kyselém prostředí)
CrO42- + benzidin + CH3COOH -> benzidinová modř 

Třetí B třída:

Fe2+:
roztoky jsou světle zelené, nejsou stabilní, žloutnou, hnědnou (Fe3+)
hydrolýza -> kyselé roztoky
3Fe2+ + 2[Fe(CN)6]3- -> Fe3[Fe(CN)6]2  (modrý, Turnbullova modř)
Fe2+ +2OH- -> Fe(OH)2 (bílá nebo světle zelená gelovitá sraženina)
      Fe(OH)2 -oxidace-> Fe(OH)3 (hnědý až rezavý)
Fe2+ + S2-  -> FeS (černý)
Fe2+ + fenanthrolin -HCl-> červené zbarvení
Fe2+ + dimethylglyoxim + NH3 -> červené zbarvení

Fe3+: 
žlutohnědé roztoky, reagují kysele
4Fe3+ + [Fe(CN)6]4- -> Fe4[Fe(CN)6] (berlínská modř)
Fe3+ + 3SCN- -> Fe(SCN)3  (krvavě červený)
Fe3+ + 6SCN- -> [Fe(SCN)6]3- (krvavě červený)
Fe3+ +S2- -> Fe2S3 (černý) (Pokud použijeme H2S -redukce Fe3+ na Fe2+ -> 
   vyredukuje se koloidní S - bíložlutá)
Fe3+ +3OH- -> Fe(OH)3 (rezavý, není rozp. v nadbytku OH- )
Fe3+ + CH3COONa -> červené zbarvení (v neutrálním prostředí)
Fe3+ + PO43- -> FePO4 (žlutá sraženina)
Fe3+ + kyselina salicylová -> červenofialový roztok (v kyselém prostředí)
Fe3+ + fenol -> červenofialové zbarvení
Fe3+ + 1-nitroso-2-naftol -> hnědočervená sraženina (v kyselém prostředí)
Fe3+ + kyselina chromotropová + CH3COONa -> zelený roztok

Co2+:
roztok je růžový, pevné soli jsou modré
Co2+ + 2CNS- -> Co(CNS)2  (modrý) (nechá se vyklepat do pentanolu nebo éteru)
- před reakcí musíme navázat Fe do fluorokomplexu (Fe3+ + 6NaF -> [FeF6]3- + ...) 
Co2+ + S2O32- -> modré zbarvení
Co2+ + 2OH- -> Co(OH)2 (slabě růžový gel ) (na vzduchu se rychle oxiduje
  na Co(OH)3 -> hnědne)
Co2+ + S2- -> CoS (černohnědý)
Co2+ + 1-nitroso-2-naftol -> červenohnědá sraženina
Co2+ + KNO2 -(kobalt se oxiduje na Co3+) -> K3[Co(NO2)6] (žlutý) 
Co2+ + dimethylglyoxim -> tmavěhnědý roztok

Ni2+:
roztoky jsou zelené, kyselé (hydrolýza)
Ni2+ + 2OH- -> Ni(OH)2  (světlezelená sraženina)
      Ni(OH)2 + Br2(aq) -> Ni2O3 (černý) + ...
Ni2+ + NH3 -> [Ni(NH3)6]2+ (modrofialový)
Ni2+ + S2- -> NiS (černý)
Ni2+ + dimethylglyoxim -> dimethylglyoximát nikelnatý ( červená 
   		 (v zásaditém prostředí) krystalická sraženina) 

Mn2+:
roztoky bezbarvé, slabě kyselé (hydrolýza), krystalické soli - růžové
Mn2+ +2OH- -> Mn(OH)2  (bílý) (oxiduje se na Mn(OH)3 -> hnědne)
Mn2+ + S2- -> MnS (růžový, nerozpustný) (v zásaditém prostředí)
zkoušíme oxidovat Mn2+ na Mn7+:
   Mn2+ + CuSO4 + NaOH + Br(aq) -var-> MnO4- (fialový) + ...
   Mn2+ + H2SO4 +AgNO3 + S2O8- -t-> MnO4- + ...

Kationty čtvrté analytické třídy: Mg2+, Cu2+, Sr2+, Ba2+

Mg2+:
netvoří barevné sloučeniny, nebarví plamen
Mg2+ + 2OH- -> Mg(OH)2 (bělavá gelovitá sraženina) (Ani v nadbytku OH- se nerozpustí)
Mg2+ + magnezon (org. činidlo) + NaOH -> Mg(OH)2  (modrý)
Mg2+ + chinalizarin (v alkoholovém roztoku) + NaOH -> Mg(OH)2 (modrý)
Mg2+ + Na2HPO4 + NH4Cl + NH4OH -> NH4MgPO4 (bílá krystalická látka) (reakce běží pomalu)

Ca2+:
plamen barví cihlově červeně
Ca2+ + (COO)22- -> Ca(COO)2 (šťavelan vápenatý, nejméně rozpustná 
   (lze použít kyselinu šťavelovou) sloučenina Ca)
[Fe(CN)6]4- +2Ca2+ -> Ca2[Fe(CN)6] (bílá sraženina)
Ca2+ + SO42- -> CaSO4 (bílý) (při malé koncentraci Ca2+ reakce neběží)
Ca2+ + CO32- -> CaCO3 (bílý)
Ca2+ + CrO42- -> CaCrO4 (žlutý, špatně rozpustný)
3Ca2+ + 2PO43- -> Ca3(PO4)2 (bílý, špatně rozpustný)
Ca2+ + 2F- -> CaF2  (bílý, nerozpustný)

Sr2+:
plamen barví šarlatově červeně
Sr2+ +(COO)22- -> Sr(COO)2 (nelze použít kyselinu šťavelovou, šťavelan by se rozpustil)
Sr2+ + SO42- -t-> SrSO4  (bílý) (jako SO42- můžeme použít sádrovou vodu) 
   	(běží velmi pomalu - zahřejeme)
Sr2+ +CrO42- -> SrCO4 (žlutý) (v kyselém prostředí neběží -> vzniká dichroman,   
který s Sr2+ nereaguje)

Ba2+:
plamen barví žlutozeleně
Ba2+ + SO42- -> BaSO4 (bílý, nerozpustný)
Ba2+ + CrO42- -> BaCrO4 (žlutý)
Ba2+ + Cr2O72- -> BaCr2O7  (žlutý)
Ba2+ +(COO)22- -> Ba(COO)2 (bílý)  (běží špatně)

Kationty páté analytické třídy: NH4+, Na+, K+, Li+
NH4+:
!musíme dokazovat v původním vzorku!
NH4+ + NaOH(s) -> NH3 + H2O + ...
NH4+ + K2[HgI4] -> žluté až hnědé zbarvení
(běží v silně alkalickém prostředí - 30% NaOH - ,
  protože se z NH4+ musí uvolnit NH3 který reaguje s Nesslerovým činidlem) 
NH4+ + Mg2+ + HPO42- -> NH4MgPO4 (bílý - používá se zejm. v kvant. anal. chem.) 

Na+:
plamen barví žlutě, srážecí reakce jsou málo běžné
Na+ + K[Sb(OH)6] -> Na[Sb(OH)6] + ... (bílá sraženina)
Na+ + Zn(UO2)3(CH3COO)8 -> NaZn(UO2)3(CH3COO)9 .9H2O (žlutá sraž.)
     (octan uranylozinečnatý)  (nonahydrát octanu uranylozinečnatosodného)
Mg(UO2)3(CH3COO)8 + Na+ -> NaMg(UO2)3(CH3COO)9 (žlutá sraž.)

K+:
plamen barví fialově
3K+ + [Co(NO2)6]3- -> K3[Co(NO2 )6] (žlutá sraženina)
2K+ + H2[PtCl6] -> K2[PtCl6] (žlutý) + ... 
K+ + HClO4 -> KClO4 (bílý, špatně rozpustný) + ...

Li+:
plamen barví karmínově červeně
3Li+ + PO43- -> Li3PO4 (bílý, špatně rozpustný)

DŮKAZY ANIONTŮ:
Existují tři analytické třídy. Oddělujeme je pomocí dvou skupinových činidel.
Jsou to: roztok AgNO3
      BaCl2 , (příp. BaNO3)
první třída - sráží se s oběma činidly:
 (SO42-, SO32-, S2O32-, CO32-, PO43-, PO33-, 
HPO32- H2PO31-, S2-, CrO42-, Cr2O72-, 
   	[Fe(CN)6]3-, [Fe(CN)6]4-, AsO33-, AsO43-) 
druhá třída - sráží se pouze se stříbrnou solí (F-, Cl-, Br-, I-, S2-, CN-, NO2- )
třetí třída - nesráží se vůbec (NO3-, ClO3-, ClO4-)

_____________________________________________________________________

Anionty první analytické třídy:

SO42-:
zjišťujeme pH roztoku - nikdy není zásaditý
SO42- + 2Ag+ -> Ag2SO4 (bílý) - velmi nespolehlivý důkaz, krystaluje špatně
SO42- + Ba2+ -> BaSO4 (bílý, hustý, těžký)
SO42- + Sr2+ -> SrSO4 (bílý, šp.rozp.)
SO42- + Ca2+ -> CaSO4 (bílý, dost rozp.) (sráží se až při větší koncentraci)
SO42- + Pb2+ -> PbSO4 (bílý)

SO32-:
anion velmi slabé kyseliny, roztok páchne po SO2 hydrolyzuje ->
   	zásaditý roztok, má redukční vlastnosti

SO32- + 2Ag+ -> Ag2SO3 (bílá, nestálá sraženina) -rozklad-> žloutne
SO32- + Ba2+ -> BaSO3 (bílý, nerozp.)
SO32- + Sr2+ -> SrSO3 (bílá sraž.)
      SrSO3 + HCl (zřeď.) -> uniká SO2  
SO32- +roztok I2(aq) (hnědý) -> odbarvuje se
4SO32- + I2 -> 2I- + S4O62- (tetrathionan) + 3O2
SO32- + HCHO (formaldehyd) -H2O-> OH- (dokážeme) + ... 
SO32- + Na2[Fe(CN)5NO] (nitroprussid sodný) -> růžové zabarvení

S2O32-:
anion silné kyseliny, roztok je neutrální
S2O32- + H2SO4 -H2S2O3 -> SO2 + S + H2O (mléčně bílý roztok, koloidní S)
2S2O32- + I2 -> S4O62- + 2I- (roztok se odbarvuje)
S2O32- + 2Ag+ -> Ag2S2O3 (bílá sraž.) -rozklad-> Ag2S (žloutne, hnědne, černá) + ...
S2O32- + FeCl3 ->[Fe(S2O3)2]- (fialový) -Fe3+ -> 
Fe2+ -S2O32-->S4O62--> roztok se odbarvuje 
S2O32- + Ba2+ -> BaS2O3 (bílý, nerozp.)

S2-:
anion slabé kyseliny
rozpustné sulfidy prvků I., II. hlavní skupiny a sulfid amonný tvoří zásaditý roztok
roztoky páchnou po H2S (vzdušný CO2 vytvoří H2CO3, ta vytěsní H2S)  
S2- + 2Ag+ -> Ag2S (černá sraž.)
S2- + Pb2+ -> PbS (hnědočerná sraženina)
S2- + Hg2+ -> HgS (černá sraž.)
S2- + Cd2+ -> CdS (žlutý)
S2- + Na2[Fe(CN)5NO] -> fialové zabarvení
S2- + Ba2+ -> BaS (nesráží se)

CO32-:
rozpustné jsou uhličitany I. hlavní skupiny (výj. Li - nerozp.)
   		        a uhličitan amonný ostatní jsou nerozpustné
roztoky reagují silně zásaditě (po přidání silné kyseliny : CO32- + 2H+ -> CO2 + H2O)

CO32- + 2Ag+ -> Ag2CO3 (žlutavý)
       Ag2CO3 -t-> Ag2O (hnědý) + CO2
CO32- + Ba2+ -> BaCO3 (bílý)
CO32- + Hg2+ -> směs HgCO3 + HgO (červenohnědá sraženina)

PO43+:
roztoky slabě zásadité nebo neutrální rozpustné jsou ortofosforečnany
   	 I. hlavní skupiny, (výj. Li - nerozp.) a ortofosf.
                            amonný
PO43- + 3Ag+ -> Ag3PO4 (žlutý)
2PO43- + 3Ba2+ -> Ba3(PO4)2 (bílý)
PO43- + Fe3+ -> FePO4 (žlutý)
PO43- + Bi3+ -> BiPO4 (bílý)
PO43- + Mg2+ + NH4+ -> NH4MgPO4 (bílá, kryst. 
   sraž. (ortofosforečnan amonnohořečnatý - běží pomalu) 
PO43- + (NH4)2MoO4 (molybdenová soluce) + HNO3 -> (NH4)3[P(Mo3O10)4] (žlutý)
             dodekamolybdatofosforečnan amonný 

PO33-:
anionty jsou jen H2PO3- a HPO32- 
(jsou odvozeny od H3PO3 - dvojsytná) kyselina je slabší, rozpustné jsou fosforitany
   		  alk. kovů a NH4+
HPO32- + Ag+ -> Ag2HPO3 (bílý) -> Ag + ...
HPO32- + Ba2+ -> BaHPO3 (bílý)
HPO32- + Ca2+ -> CaHPO3 (bílý)
HPO32- + Hg2+ -> HgHPO3 (bílý) -> tmavne (vyredukuje se Hg)
H3PO3 + H2SO4 -> H2SO3 + H3PO4 -> SO2 + H2O + H3PO4

CrO42-:
anion je žlutý, chroman alk. kovů a NH4+ je rozp., silné oxidační vlastnosti
CrO42- + 2Ag+ -> Ag2CrO4 (červenohnědý)
CrO42- + Ba2+ -> BaCrO4 (světle žlutý, nerozp.)
CrO42- + Pb2+ -> PbCrO4 (světle žlutý, nerozp.)
CrO42- -kyselé prostředí (H2SO4, HNO3 ) -> Cr2O72- (oranžový)
CrO42- + redukční čin. -> modrá chromitá sůl
CrO42- + kys. chromotropová -> červené až fialové zbarvení
CrO42- + HNO3 + H2O2 -> CrO(O2)2 (modrý, nestabilní, lze vytřepat do éteru)


Cr2O72-:
roztok je oranžový, silné ox. vlastnosti
Cr2O72- + H2O2 -> CrO(O2)2 = CrO5 (modrý peroxid - nestálý) (dá se vyklepat do éteru)
Cr2O72- + OH- -> CrO42- (žlutý)
Cr2O72- +Ba2+ -> BaCrO4 (žlutý) 
Cr2O72- + 2Ag+ -> Ag2CrO4 (červenohnědý)

SiO32-:
hydrolyzuje, zásaditá reakce
K+, Na+ jsou rozp. 
SiO32- + 2Ag+ -> Ag2SiO3 (žlutavý - rozklad na SiO2 + Ag2O) 
SiO32- + Ba2+ -> BaSiO3 (bílý)
SiO32- + 2H+(HCl) -> H2SiO3 (bílá gelovitá sraž. - SiO2 .n H2O - silikagel)
H2SiO3 + 4HF -> SiF4 (g) + 3H2O 
SiO32- + molybdenová soluce -> (NH4)[Si(Mo3O10)4] ( žlutý, rozp.)

[SiF6]2-:
SiF62- + Ba2+ -> Ba[SiF6] (bílý, nerozp.) 
SiF62- + 2Ag+ -> Ag2[SiF6] (pomalá krystalizace - nezískáme důkaz)

AsO33-:
roztok je zásaditý
AsO33- + 3Ag+ (AgNO3) -> Ag3AsO3 (žlutý)
2AsO33- + 3Ba2+ -> Ba3(AsO3)2 (bílý, nerozp.)
2AsO33- + 3Cu2+ -> Cu3(AsO3)2 (světle zelený, Scheeleho zeleň)
AsO33- +I2(roztok) -OH--> AsO43- + HI - odbarvení hnědého roztoku I2  
2AsO33- + 3H2S -> As2S3 (žlutý) + ...

AsO43-: 
AsO43- + 3Ag+ (AgNO3) -> Ag3AsO4 (hnědý)
2AsO43- + 3Ba2+ -> Ba3(AsO4)2 (bílý, nerozp.)
AsO43- + molybdenová soluce -> (NH4)3[As(Mo3O10)4] (žlutý)
AsO43- + 2I- -2H+-> AsO33- + H2O + I2 (barví se dohněda) 
   		    (v zásaditém prostředí běží naopak - odbarvuje se)

BO33-:
BO33- + Ag+ -> Ag3BO3 nebo AgBO2 (nažloutlý) -> AgO + ...
2BO33- + 3Ba2+ -> Ba3(BO3)2 nebo BaBO2 (bílý)
BO33- + C2H5OH + H2SO4(konc.) -> ethylester kys. borité (zelený plamen)
BO33- + kurkumové papírky (rostl. barvivo) -H3O+-> červenohnědá barva 
                 -OH--> zelená barva 

[Fe(CN)6]4-:
roztok je bezbarvý, stálý, neutrální
[Fe(CN)6]4- + 4Ag+ -> Ag4[Fe(CN)6] (bílý)
[Fe(CN)6]4- + 2Ba2+ -> Ba2[Fe(CN)6] (bílý)
3[Fe(CN)6]4- + 4Fe3+ -> Fe4[Fe(CN)6]3 (berlínská modř)
[Fe(CN)6]4- + 2Cu2+ -> Cu2[Fe(CN)6] (hnědý - Hatchetova hněď )

[Fe(CN)6]3-:
roztok je žlutý, silné ox. vlastnosti
[Fe(CN)6]3- + 3Ag+ -> Ag3[Fe(CN)6] (červenohnědý)
2[Fe(CN)6]3- + 3Fe2+ -> Fe3[Fe(CN)6]2 (modrý - Turnbullova modř)
2[Fe(CN)6]3- + 3Cd2+ -> Cd3[Fe(CN)6]2 (žlutý)
2[Fe(CN)6]3- + 2I- -> I2 (barví se dohněda) + 2[Fe(CN)6]4-

Anionty druhé analytické třídy:

F-:
málo běžný
F- + Ag+ -> AgF (bílý, rozp.)
2F- + Ba2+ -> BaF2 (bílý, špatně rozp.)
6F- + Fe3+ -> [FeF6]3- (bezbarvý) -> + SCN- (nebarví se - Fe3+ maskované)

Cl-:
Cl- + Ag+ -> AgCl (bílý - fotoredukce (AgCl + NH3 -> [Ag(NH3)2]Cl) - černá)
2Cl- + Pb2+ -> PbCl2 (bílý, za studena nerozp., za tepla rozp.)
2Cl- + Hg2+ -> Hg2Cl2 (bílý)

Br-:
Br- + Ag+ -> AgBr (nažloutlý - fotoredukce (AgCl + NH3) - tmavne)
2Br- + Cl2 -> Br2 (žlutý) + 2Cl-
2Br- + H2SO4 (konc.) -> Br2 (žlutý) + ...

I-:
I- + Ag+ -> AgI (žlutý - fotoredukce - černá), ( nerozpouští se v NH3 - pouze se odbarví )
2I- + Hg2+ -> HgI2 (světle červený) (Hg2+ + 4I- (konc.) -> [HgI4]2- )
2I- + Cl2 -> I2 + 2Cl- (žloutne, hnědne,
  pokud přidáme škrob. maz - modrá, pokud vyklepeme do benzenu, toluenu - červená)
2I- + Br2 -> I2 + 2Br-
2I- + 2H2SO4 -> I2 + SO2 + SO42- + 2H2O

CN-: 
většinou nerozp.
rozp. pouze K+, Na+, NH4+, proto vždy zásadité roztoky
CN- + CO2 + H2O -> HCN (páchne po hořkých mandlích) + ...


CN- + Ag+ -> AgCN (bílý, nerozp. )
CN-(nadbytek) + Ag+ -> [Ag(CN)2]- (rozp.)
CN- + Hg(NO3)2 -> Hg(CN)2 (bezbarvý, rozp., ale nedisociuje )
6CN- + Fe2+ -t-> [Fe(CN)6]4- + Fe3+ (berlínská modř)

SCN-:
silná kys., roztoky neutrální
CNS- + Ag+ -> AgSCN(bílý)
3SCN- + Fe3+ -> Fe(SCN)3 (krvavě červený)
SCN- + NaNO2 -H3O+-> SCN.NO (nitrosylrhodanid, červený) 
SCN- + CO2+ -> Co(SCN)2 (modrý)

NO2-:
středně silná kys., roztok slabě zásaditý
NO2- + Ag+ -> AgNO2 (žlutý)
NO2- + ox. čin. -> NO3-

Anionty třetí analytické třídy:

NO3-: 
difenylamin ((C6H5)2NH) + H2SO4 -> bezbarvý roztok + NO3- -> modré zbarvení
zónová reakce:NO3- + Fe2+ (ve zkumavce) - 
 podvrstvit H2SO4(konc.) na rozhraní probíhá reakce -> hnědý proužek (Fe[SO4(NO)])

ClO3-:
ClO3- +H2SO4(konc.)  -> ClO2 (žlutý, výbušný plyn)
ClO3- +difenylamin + H2SO4  -> modré zbarvení
 ClO3- +Zn + H2SO4 -> Cl- (dokázat pomocí Ag+)

ClO4-:
ClO4- +K+ -> KClO4 (bezbarvý, nerozp.)
ClO4- + H2SO4(konc.) -> netvoří se ClO2 
ClO4- + C2H5OH(red. vlast.) -> ClO2 (exploze)
ClO4- + Zn(CH3COO)2 -------------> Zn(ClO4)2 (bílá sraž.) (neběží s ClO3-)

Konec

Speciální podikování Martinu Leníčkovi, dále Tomáši Belzovi,
   		    Luboši Francovi z Gymnasia F.X.Šaldy

Created by Mee
[analýza na suché cestě][analýza na mokré cestě][kationty tř.I, II(a,b), III(a,b),IV, V][anionty tř.I, II, III]

[spektra][indikátory][činidla][důkazy prvků][pH][analytická chemie][go home]
Návrat na hlavní stránku