[Crimean Tatar][Nogai dialect Crimean Tatar][Dobruja Crimean Tatar] / [Judeo-Tat][Judeo-Spanish][Karaim][Krymchak][Kumyk][Romani][Russian][Siberian Tatar][Tatar][Ukrainian][Urum]


Crimean Tatar - Kirim Tatarca   Crimean Tatar - Kirim Tatarca   Crimean Tatar - Kirim Tatarca ziji hlavne na Krymu (Ukrajina kontra Rusko) ? Crimean Tatar - Kirim Tatarca ziji hlavne na Krymu (Ukrajina kontra Rusko)    
1A 2A 3B 4B 5B 6B 7B 8B 8B 8B 1B 2B 3A 4A 5A 6A 7A 8A
H
gidrogen
Crimean Tatar Periodic Table of the Elements /// Periodická tabulka v krymské tatarštine He
geliy
Li
litiy
Be
berilliy
B
bor
C
karbon
N
azot
O
oksigen
F
ftor
Ne
neon
Na
natriy
Mg
magniy
Al
alümin
Si
kremniy
P
fosfor
S
kükürt
Cl
hlor
Ar
argon
K
kaliy
Ca
kaltsiy
Sc
skandiy
Ti
titan
V
vanadiy
Cr
hrom
Mn
manganez
Fe
demir
Co
kobalt
Ni
nikel
Cu
baqır
Zn
çinke
Ga
galliy
Ge
germaniy
As
mişyak
Se
selen
Br
brom
Kr
kripton
Rb
rubidiy
Sr
strontsiy
Y
ittriy
Zr
tsirkoniy
Nb
niobiy
Mo
molibden
Tc
tehnetsiy
Ru
ruteniy
Rh
rodiy
Pd
palladiy
Ag
kümüş
Cd
kadmiy
In
indiy
Sn
qalay
Sb
stibium
Te
tellur
I
yod
Xe
ksenon
Cs
tseziy
Ba
bariy
La
lantan
Hf
gafniy
Ta
tantal
W
volfram
Re
reniy
Os
osmiy
Ir
iridiy
Pt
aqaltın
Au
altın
Hg
kunesuv
Tl
talliy
Pb
qurşun
Bi
bizmut
Po
poloniy
At
astat
Rn
radon
Fr
frantsiy
Ra
radiy
Ac
aktiniy
Rf
rezerfordiy
Db
dubniy
Sg
siborgiy
Bh
boriy
Hs
hassiy
Mt
meytneriy
Ds
darmştadtiy
Rg
rentgeniy
Cn
kopernitsiy
 
15.05.2022 17:45:03 code: Unicode (UTF8)
 

Ce
tser
iy

Pr
prazeodim

Nd
neodim

Pm
promet
iy

Sm
samar
iy

Eu
yevrop
iy

Gd
gadolin
iy

Tb
terbi
y

Dy
disprozi
y

Ho
golmi
y

Er
erbi
y

Tm
tuli
y

Yb
itterbi
y

Lu
lütetsiy

 

Th
tori
y

Pa
protaktiniy

U
uran

Np
neptuni
y

Pu
plutoniy

Am
ameritsiy

Cm
küri
y

Bk
berkli
y

Cf
kaliforni
y

Es
eynşteyniy

Fm
fermi
y

Md
mendelevi
y

No
nobeli
y

Lr
lourensiy


Cyrillic script

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

 

1

1H
Гидроген

            2He
Гелий
 

2

3Li
Литий

4Be
Бериллий

5B
Бор
6C_Карбон
Углерод
7N
Нитроген
8O_Оксиген
Мювеллюдюльхумуза
9F
Фтор
10Ne
Неон

3

11Na
Натрий

12Mg
Магний

13Al
Алюмин
14Si
Кремний
15P
Фосфор
16S_Кибрит
Кукюрт
17Cl
Хлор
18Ar
Аргон

4

19K
Калий

20Ca
Кальций

21Sc
Скандий

22Ti
Титан

23V
Ванадий

24Cr
Хром

25Mn
Манганез

26Fe
Демир

27Co
Кобалт

28Ni
Никел

29Cu
Бакъыр
30Zn
Чинке
31Ga
Галлий
32Ge
Германий
33As
Мишьяк
34Se
Селен
35Br
Бром
36Kr
Криптон
 

5

37Rb
Рубидий

38Sr
Стронций

39Y
Иттрий

40Zr
Цирконий

41Nb
Ниобий

42Mo
Молибден

43Tc
Технеций

44Ru
Рутений

45Rh
Родий

46Pd
Палладий

47Ag
Кумюш
48Cd
Кадмий
49In
Индий
50Sn
Къалай
51Sb
Стибиум
52Te
Теллур
53I
Йод
54Xe
Ксенон
 

6

55Cs
Цезий

56Ba
Барий

57La *
Лантан

72Hf
Гафний

73Ta
Тантал

74W
Волфрам

75Re
Рений

76Os
Осмий

77Ir
Иридий

78Pt
Платина

79Au
Алтын
80Hg
Кунесув
81Tl
Таллий
82Pb
Къуршун
83Bi
Бизмут
84Po
Полоний
85At
Астат
86Rn
Радон
 

7

87Fr
Франций

88Ra
Радий

89Ac **
Актиний

104Rf
Резерфордий

105Db
Дубний

106Sg
Cиборгий
107Bh
Борий
108Hs
Хассий
 

***

58Ce
Церий

59Pr
Празеодим

60Nd
Неодим

61Pm
Прометий

62Sm
Самарий

63Eu
Европий

64Gd
Гадолиний

65Tb
Тербий

66Dy
Диспрозий

67Ho
Голмий

68Er
Eрбий

69Tm
Тулий

70Yb
Иттербий

71Lu
Лютеций

***

90Th
Торий

91Pa
Протактиний

92U
Уран

93Np
Нептуний

94Pu
Плутоний

95Am
Америций

96Cm
Кюрий

97Bk
Берклий

98Cf
Калифорний

99Es
Эйнштейний

100Fm
Фермий

101Md
Менделевий

102No
Нобелий

103Lr
Лоуренсий

Dictionary

  Crimean Tatar Periodic Table of the Elements in Arabic scpript  
    1850            
               
              Fe
Dictionary
Dictionary
    Cu
Dictionary
Dictionary
             
                    Ag
Dictionary
Dictionary
    Sn
Dictionary
Dictionary
       
                  Pt
Dictionary
Dictionary
Au
Dictionary
Dictionary
Hg
Dictionary
Dictionary
  Pb
Dictionary
Dictionary
       
    до 1929 года — письменность на арабской графической основе
Dictionary Dictionary

Krymští Tataři osídlili Krym ve 12. století. Po rozpadu Zlaté hordy založili roku 1443 Krymský chanát, jenž se již v roce 1475 stal osmanským vazalem. Chanát, ovládaný dynastií Girejů, podnikal četné nájezdy na Rus, roku 1521 krymská vojska dokonce oblehla Moskvu. Poté, co si Moskevská Rus podmanila ostatní tatarské chanáty, zůstal Krym posledním tatarským státem, byť pod ochranou osmanského sultána, jenž z Krymu rekrutoval nejobávanější bojovníky svého vojska. Teprve po porážce Osmanů v rusko-turecké válce byl roku 1783 Krymský chanát připojen k Rusku. Krymská válka v letech 1853-56 a následné události způsobily exodus Tatarů, kteří masově odcházeli do Turecka.
Myšlenka na obnovu krymského tatarského státu byla obnovena v létě 1917. V roce 1918 zde nakrátko existovala tzv. Tavridská sovětská republika. V době nacistické okupace se roku 1942 konal v Simferopolu (tatarsky Aqmescid) národní islámský sjezd, na němž byl vyhlášen Krymský chanát. Po obsazení Krymu Rudou armádou Stalin prohlásil Tatary za kolaboranty a nechal veškeré tatarské obyvatelstvo masově deportovat do Uzbekistánu, na Sibiř a na Ural. V 60. letech byli krymští Tataři rehabilitováni, jejich návrat však byl povolen až v roce 1988.
Dnes, kdy je poloostrov součástí Ukrajiny, žije na Krymu přibližně 270 000 Tatarů a tvoří pouhých 12 % obyvatelstva poloostrova. Navrácení svého majetku se nedočkali a problematická je také jejich integrace do společnosti, kterou jim neusnadňuje ani ruská většina, ani ukrajinská vláda. ...více. V roce 2014 byl Krym přičleněn k Rusku...více


Crimean Tatar


PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku