11.10.2006 11:53:22
Niklmetalhydridový akumulátor - odvození rovnic
[klik ke schématu akumulátoru]


Akumulátory jsou sekundární články, které na rozdíl od článků primárních lze i nabíjet
Nabíjení je děj, kdy "násilím" (zdrojem stejnosměrného proudu) se provede děj proti "přirozenosti" (proti hodnotám potenciálů poloreakcí) a vybíjení je děj, kdy "samovolně" probíhají děje dle přirozenosti (dle hodnot potenciálů poloreakcí)
Standartní elektrodové potenciály poloreakcí:
3/2 NiOOH / Ni(OH)2 NiOOH + H2O + e- --› Ni(OH)2 + OH-1 E0 = +0,49 V
0/-1 H2 / H-1 H2 + 2e---› 2H-1 E0 = - 2,25 V
Nabíjení: k redukci dochází jako vždy na katodě, protože katoda přijímá elektrony je záporným pólem (elektrodou) článku. Na anodě dochází jako vždy k oxidaci, elektrony odevzdává, je tudíž kladným pólem (elektrodou) článku.
Schéma při nabíjení: +Ni(OH)2/KOH/M - (anoda z hydroxidu nikelnatého, katoda z kovu, elektrolyt hydroxid draselný)
Větší potenciál poloreakcí je u redukce hydroxidu-oxidu niklitého, takže tato poloreakce probíhá při nabíjení v opačném směru, zatímco reakce s vodíkem ve směru naznačeném (pozn.v MH považujeme oxidační čísla obou prvků jako nulové):
Děj na kladné anodě: Ni(OH)2 + OH- - e- --› NiOOH + H2O
Děj na záporné katodě: M + H2O + e- --› MH + OH-
Celkový zápis: Ni(OH)2 + M --› NiOOH + MH
Vybíjení: k redukci dochází jako vždy na katodě (to ovšem ve svých důsledcích znamená, že se jedná o elektrodu, která je při nabíjení označována jako anoda). Jelikož do ní vstupují elektrony, které se pohybují od záporného do kladného pólu, je katoda kladná elektroda. K oxidaci dochází jako vždy na anodě (jedná se o elektrodu, která při nabíjení je označována jako katoda). Jelikož z ní vystupují elektrony, které se pohybují od záporného do kladného pólu, je anoda záporná elektroda.
Schéma při vybíjení: +NiOOH/KOH/MH - (katoda z hydroxidu-oxidu niklitého, anoda z hydridu kovu, elektrolyt hydroxid draselný)
Pro jistotu znovu uvádím standartní elektrodové potenciály poloreakcí:
3/2 NiOOH / Ni(OH)2 NiOOH + H2O + e- --› Ni(OH)2 + OH-1 E0 = +0,49 V
0/-1 H2 / H-1 H2 + 2e---› 2H-1 E0 = - 2,25 V
Větší potenciál poloreakcí je u redukce hydroxidu-oxidu niklitého, takže tato poloreakce probíhá při nabíjení v naznačeném směru, zatímco reakce s vodíkem ve směru opačném (pozn.v MH považujeme oxidační čísla obou prvků jako nulové):
Děj na kladné katodě: NiOOH + H2O + e - --› Ni(OH)2 + OH-
Děj na záporné anodě: MH + OH- - e- --› M + H2O
Celkový zápis: NiOOH + MH --› Ni(OH)2 + M
Pozn.: Uvažovali jsme pro zjednodušení standartní elektrodové potenciály E0 namísto správnějších elektrodových potenciálů E. Jejich vztah je určen Nernstovou rovnicí:
E = E0     0,059   log   [koncentrace oxidované formy]
+  
   
    n     [koncentrace redukované formy]
Pamatuj: jedna elektroda je stále kladná (při nabíjení se nazývá anodou, při vybíjení katodou). Druhá elektroda je stále záporná (při nabíjení se nazývá katodou, při vybíjení anodou)

[klik ke schématu akumulátoru]


[olověný][NiFe][NiCd][NiZn][NiMH][LiIon][NaS]


[nahoru][elektrochemie][fyzikální chemie a chemická fyzika][go home]