28.01.2000 22:12:01

X. 8

Řešení výpočtu z rovnic


Doporučuji během nížeji popisovaného postupu ve výpočtu vystupující reaktanty či produkty značit (zadaný modře, požadovaný kyslík červeně, vodík zeleně)


Zadání
Jaké budou objemy kyslíku a vodíku za normálních podmínek, které vzniknou elektrolýzou 80 ml vody (za katalýzy kyselinou sírovou)?

Ř e š e n í

Poznámka: Při normálních podmínkách - teplota 0 stupňů Celsia a tlak 101325 Pa, zaujímá 1 mol jakéhokoliv plynu objem 22,41 litru

1. Zapíšeme rovnici

2H2O --› O2+ 2H2


2. Vypočítáme počet molů zadané látky

1mol H2O.............................................18 gramů H2O

x molů...................................................80 gramů H2O

x = 80.1/18 = 4,44 molů H2O


2. Vypočítáme počet molů kyslíku a vodíku

2 moly H2O.................2molyH2............................1 mol O2

4,44 molů H2O............4,44molůH2......................2,22 molů O2

 


3. Vypočítáme objem žádaných plynů

y = 2,22.22,41 = 49,8 litru kyslíku

z = 4,44.22,41 = 99,6 litru vodíku


nahoru

matchem-výpočty z rovnic

Go home