27.12.2002 07:21:07
X. 4
Řešení výpočtu z rovnic


Doporučuji během nížeji popisovaného postupu ve výpočtu vystupující reaktanty či produkty značit (zadaný modře, požadovaný červeně)


Zadání
Jaký bude objem kyslíku za normálních podmínek, který vznikne reakcí 2 ml 30% peroxidu vodíku o hustotě 1,12 g/ml s manganistanem draselným v prostředí kyseliny sírové (vznikají též sírany manganatý a draselný)?


Ř e š e n í
Poznámka: Při normálních podmínkách - teplota 0 stupňů Celsia a tlak 101325 Pa, zaujímá 1 mol jakéhokoliv plynu objem 22,41 litru
1. Zapíšeme rovnici
2KMnO4 +3H2SO4 + 5H2O2 --› 5O2+ 2MnSO4+K2SO4 + 8H2O

2. Vypočítáme počet molů zadané látky
112O gramů (1 litr)..................................100%
x gramů ....................................................30%
x = 30.1120/100 = 336 gramů H2O2 v litru

336 gramů .............................................1000 ml
v gramů ....................................................2 ml
v = 336.2/1000 = 0,672 gramů H2O2 v litru

1mol H2O2.............................................34 gramů H2O2
z molů....................................................0,672 gramů H2O2
z = 0,672.1/34 = 0,0198 molů H2O2

3. Vypočítáme počet molů počítané látky
5 molů .............................................5 molů
0,0198 molů .....................................r molů
r = 0,0198.5/5 = 0,0198 molu vodíku

4. Vypočítáme objem žádaného plynu
y = 0,0198.22,41 = 0,443 litrů kyslíku


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Odkaz na hlavní stránku