28.01.2000 22:19:15

XI. 8

Řešení výpočtu z rovnic


Doporučuji během nížeji popisovaného postupu ve výpočtu vystupující reaktanty či produkty značit (zadaný modře, požadovaný kyslík červeně, vodík zeleně)


Zadání
Jaké budou objemy kyslíku a vodíku při tlaku 120 kPa a teplotě 40 stupňů Celsia, které vzniknou elektrolýzou 80 ml vody (za katalýzy kyselinou sírovou)?


Ř e š e n í

Poznámka: Objem jakéhokoliv plynu se vypočítá dle stavové rovnice:

V = n.R.T/p

n ...... počet molů

R...... plynová konstanta 8,314

T......teplota v Kelvinech (počet stupňů Celsia + 273,15)

p......tlak (budeme počítat v kPa, pak vyjde objem přímo v litrech)


1. Zapíšeme rovnici

2H2O --› O2+ 2H2


2. Vypočítáme počet molů zadané látky

1mol H2O.............................................18 gramů H2O

x molů...................................................80 gramů H2O

x = 80.1/18 = 4,44 molů H2O


2. Vypočítáme počet molů kyslíku a vodíku

2 moly H2O.................2molyH2............................1 mol O2

4,44 molů H2O............4,44molůH2......................2,22 molů O2

 


3. Vypočítáme objem žádaných plynů

y = 2,22.8,314.313,15/120 = 48,2 litru kyslíku

z = 4,44.8,314.313,15/120 = 96,3 litru vodíku


nahoru

matchem-výpočty z rovnic

Go home