28.01.2000 22:20:47

XI. 6

Řešení výpočtu z rovnic


Doporučuji během nížeji popisovaného postupu ve výpočtu vystupující reaktanty či produkty značit (zadaný modře, požadovaný červeně)


Zadání
Jaký bude objem kyslíku při tlaku 125 kPa a teplotě 18 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 6 ml 30% peroxidu vodíku o hustotě 1,12 g/ml s chlorovým vápnem (chlornanchloridhydroxid vápenatý) (vznikají též chlorid a hydroxid vápenatý)?

Ř e š e n í

Poznámka: Objem jakéhokoliv plynu se vypočítá dle stavové rovnice:

V = n.R.T/p

n ...... počet molů

R...... plynová konstanta 8,314

T......teplota v Kelvinech (počet stupňů Celsia + 273,15)

p......tlak (budeme počítat v kPa, pak vyjde objem přímo v litrech)


1. Zapíšeme rovnici

Ca(ClO)2.CaCl2.Ca(OH)2 + 2H2O2 --› 2O2+ 2CaCl2+Ca(OH)2+2H2O


2. Vypočítáme počet molů zadané látky

112O gramů (1 litr)..................................100%

x gramů ....................................................30%

x = 30.1120/100 = 336 gramů H2O2 v litru

 

336 gramů .............................................1000 ml

v gramů ....................................................6 ml

v = 336.6/1000 = 2,016 gramů H2O2 v litru

 

1mol H2O2.............................................34 gramů H2O2

z molů....................................................2,016 gramů H2O2

z = 2,016.1/34 = 0,0593 molů H2O2


2. Vypočítáme počet molů počítané látky

2 moly .............................................2 moly

0,0593 molů ....................................r molů

r = 0,0593.2/2 = 0,0593 molu kyslíku


3. Vypočítáme objem žádaného plynu

y = 0,0593.8,314.291,15/125 = 1,148 litru kyslíku


nahoru

matchem-výpočty z rovnic

Go home