23.01.2000 21:25:22

VI. 9

Řešení výpočtu z rovnic


Doporučuji během nížeji popisovaného postupu ve výpočtu vystupující reaktanty či produkty podtrhnout (zadaný modře, požadovaný červeně)


Zadání
Kolik je třeba 14% roztoku dusičnanu barnatého o hustotě 1,108g.ml-1 při výrobě síranu barnatého, pokud dusičnan barnatý reaguje s 20 ml 2 M roztoku kyseliny sírové a žádný z reaktantů nemá být v přebytku.


Ř e š e n í

1. Zapíšeme rovnici

H2SO4 + Ba(NO3)2 --› BaSO4 + 2HNO3


2. Převedeme u Ba(NO3)2 hmotnostní koncentraci na molární

a) 1litr..........................................................1108 gramů

 

b) 1108 gramů..............................................100 %

x.....................................................................14 %

x = 1108.14/100 = 155,12 gramů samotného Ba(NO3)2

c) 261,34g ..........................................1 mol Ba(NO3)2

155,12 g ...............................................y molů Ba(NO3)2

y = 155,12.1/261,34 = 0,594 molu a jelikož se počítalo v jednom litru, platí zároveň, že molární koncentrace Ba(NO3)2 je 0,594 M


2. Vypočítáme kolik molů H2SO4 vstupuje do reakce

1000 ml ...........................................2000 milimolů H2SO4

20 ml ................................................x milimolů H2SO4

z = 20.2000/1000 = 40 milimolů H2SO4


2. Z koeficientů v rovnici určíme, kolik je třeba molů Ba(NO3)2

1 mol H2SO4...............................................1 mol Ba(NO3)2

40 milimolů H2SO4.......................................x milimolů Ba(NO3)2

v = 40.1/1 = 40 milimolů Ba(NO3)2


3. Určíme objem roztoku Ba(NO3)2

1000 ml ....................................594 milimolů Ba(NO3)2

r ml ...........................................40 milimolů Ba(NO3)2

r = 1000.40/594 = 67,3 mililitru roztoku Ba(NO3)2


nahoru

matchem-výpočty z rovnic

Go home