28.04.2007 16:59:43
VI. 7
Řešení výpočtu z rovnic


Zadání
Kolik je třeba 4 % roztoku manganistanu draselného o hustotě 1,024 g.ml-1 při oxidaci 40 ml 0,6 M roztoku jodidu draselného v prostředí přebytku kyseliny sírové? (vznikají sírany manganatý a draselný a jód)


Ř e š e n í
1. Zapíšeme rovnici
8H2SO4 +10KI + 2KMnO4 --› 6K2SO4 + 2MnSO4 + 5 I2 + 8H2O


2. Převedeme u KMnO4 hmotnostní koncentraci na molární
a) 1litr..........................................................1024 gramů
b) 1024 gramů..............................................100 %
x.....................................................................4 %
x = 1024.4/100 = 40,96 gramů samotného KMnO4
c) 158,036g KMnO4..........................................1 mol KMnO4
40,96g KMnO4.................................................y molů KMnO4
y = 40,96. 1/ 158,036 = 0,259 molu KMnO4 a jelikož se počítalo v jednom litru, platí zároveň, že molární koncentrace KMnO4 je 0,259 M


3. Vypočítáme kolik molů jodidu draselného vstupuje do reakce
1000 ml KI...........................................600 milimolů KI
40 ml KI................................................x milimolů KI
x = 40.600/1000 = 24 milimolů KI


4. Z koeficientů v rovnici určíme, kolik je třeba molů KMnO4
10 molů KI...............................................2 moly KMnO4
24 milimolů KI..........................................x milimolů KMnO4
x = 24.2/10 = 4,8 milimolů KMnO4


5. Určíme objem roztoku KMnO4
1000 ml ....................................259 milimolů KMnO4
x ml ...........................................4,8 milimolů KMnO4
x = 1000.4,8/259 =
19 mililitrů KMnO4


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Na hlavni stránku