06.07.2011 07:32:20 XIII. 5

Řešení výpočtu z rovnic


Zadání
Jaký bude objem kyslíku při tlaku 95 kPa a teplotě 35 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 20 ml 4M roztoku peroxidu vodíku s chromanem draselným v prostředí kyseliny chlorovodíkové (vznikají též chloridy chromitý a draselný)?


Ř e š e n í
Poznámka: Objem jakéhokoliv plynu se vypočítá dle stavové rovnice: V = n.R.T/p
n ...... počet molů
R...... plynová konstanta 8,314
T......teplota v Kelvinech (počet stupňů Celsia + 273,15)
p......tlak (budeme počítat v kPa, pak vyjde objem přímo v litrech)


1. Zapíšeme rovnici
3H2O2 +10HCl+2K2CrO4 --› 3O2+ 2CrCl3 + 4KCl +8H2O


2. Vypočítáme počet molů zadané látky
4 moly H2O2..........................................1000 ml
x molůH2O2 ............................................20 ml
x = 20.4/1000 = 0,08 molů H2O2


2. Vypočítáme počet molů počítané látky
3 mol H2O2 .............................................3 mol O2
0,08 molů H2O2......................................z molů O2
z = 0,08.3/3 = 0,08 molu O2


3. Vypočítáme objem žádaného plynu
y = 0,08.8,314.308,15/95 = 2,157 litru kyslíku


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Kliknutím na hlavní stránku