01.05.2007 11:06:04
VIII. 8
Řešení výpočtu z rovnic
Doporučuji během nížeji popisovaného postupu ve výpočtu vystupující reaktanty či produkty značit
(zadaný modře, požadovaný červeně)


Z a d á n í
Jaký bude
objem brómu za normálních podmínek, který vznikne reakcí 4 gramů oxidu manganičitého s nadbytkem kyseliny bromovodíkové?


Ř e š e n í
Poznámka: Při normálních podmínkách - teplota 0 stupňů Celsia a tlak 101325 Pa, zaujímá 1 mol jakéhokoliv plynu objem 22,41 litru

1. Zapíšeme rovnici
MnO2 + 4HBr--› Br2+ MnBr2 +2H2O

2. Vypočítáme počet molů zadané látky
86,9 gramů MnO2..........................................1 mol MnO2
4 gramy MnO2...............................................x molů MnO2
x = 4.1/86,9 = 0,046 molů MnO2

3. Vypočítáme počet molů počítané látky
1 mol MnO2.............................................1 mol Br2
0,046 molů MnO2....................................x molů Br2

x = 0,046.1/1 = 0,046 molu Br2

4. Vypočítáme objem žádaného plynu
y = 0,046.22,41 = 1,03 litru brómu


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home