01.05.2007 10:54:48
VIII. 5
Řešení výpočtu z rovnic
Doporučuji během nížeji popisovaného postupu ve výpočtu vystupující reaktanty či produkty značit (zadaný modře, požadovaný červeně)


Zadání
Jaký bude
objem kyslíku za normálních podmínek, který vznikne tepelným rozkladem 20 gramů chlorečnanu draselného za katalýzy oxidu manganičitého (vzniká též chlorid draselný)?


Řešení
Poznámka: Při normálních podmínkách - teplota 0 stupňů Celsia a tlak 101325 Pa, zaujímá 1 mol jakéhokoliv plynu objem 22,41 litru

1. Zapíšeme rovnici
2KClO3 --› 3O2+ 2KCl

2. Vypočítáme počet molů zadané látky
122,6 gramů KClO3..........................................1 mol KClO3
20 gramů KClO3...............................................x molů KClO3
x = 20.1/122,6 = 0,163 molů KClO3

3. Vypočítáme počet molů počítané látky
2 moly KClO3.............................................3 moly O2
0,163 molů KClO3......................................x molů O2
x = 0,163.3/2 = 0,245 molu O2

4. Vypočítáme objem žádaného plynu
y = 0,245.22,41 = 5,48 litru kyslíku


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home