01.05.2007 10:50:37
VIII. 2
Řešení výpočtu z rovnic
Doporučuji během nížeji popisovaného postupu ve výpočtu vystupující reaktanty či produkty značit (zadaný modře, požadovaný červeně)


Zadání
Jaký bude
objem vodíku za normálních podmínek, který vznikne reakcí 15 gramů hliníku s nadbytkem roztoku hydroxidu sodného (vzniká též tetrahydroxohlinitan sodný) ?


Ř e š e n í
Poznámka: Při normálních podmínkách - teplota 0 stupňů Celsia a tlak 101325 Pa, zaujímá 1 mol jakéhokoliv plynu objem 22,41 litru

1. Zapíšeme rovnici
2NaOH + 2Al + 6H2O --› 3H2+ 2[NaAl(OH)4]

2. Vypočítáme počet molů zadané látky
27 gramů Al..............................................1 mol Al
15 gramů Al...............................................x molů Al
x = 15.1/27 = 0,56 molů Al

3. Vypočítáme počet molů počítané látky
2 moly Al.............................................3 moly H2
0,56 molů Al........................................x molů H2
x = 0,56.3/2 = 0,84 molu vodíku

4. Vypočítáme objem žádaného plynu
y = 0,84.22,41 = 18,82 litru vodíku


[nahoru][matchem-výpočty z rovnic][go home]
Go home