10.11.2001 19:22:05
IX. 8
Řešení výpočtu z rovnic


Doporučuji během nížeji popisovaného postupu ve výpočtu vystupující reaktanty či produkty značit (zadaný modře, požadovaný červeně)


Zadání
Jaký bude objem brómu při tlaku 99 kPa a teplotě 30 stupňů Celsia, který vznikne reakcí 4 gramů oxidu manganičitého s nadbytkem kyseliny bromovodíkové?


Ř e š e n í
Poznámka: Objem jakéhokoliv plynu se vypočítá dle stavové rovnice:
V = n.R.T/p

n ...... počet molů
R...... plynová konstanta 8,314
T......teplota v Kelvinech (počet stupňů Celsia + 273,15)
p......tlak (budeme počítat v kPa, pak vyjde objem přímo v litrech)


1. Zapíšeme rovnici
MnO2 + 4HBr--› Br2+ MnBr2 +2H2O


2. Vypočítáme počet molů zadané látky
86,9 gramů MnO2..........................................1 mol MnO2
4 gramy MnO2...............................................x molů MnO2
x = 4.1/86,9 = 0,046 molů MnO2


2. Vypočítáme počet molů počítané látky
1 mol MnO2.............................................1 mol Br2
0,046 molů MnO2....................................x molů Br2
x = 0,046.1/1 = 0,046 molu Br2


3. Vypočítáme objem žádaného plynu
V = 0,046.8,314. 303,15/99 = 1,17 litru brómu


nahoru

matchem-výpočty z rovnic

Go home