U uranium - uranyum
Yb iterbium - iterbyum
Yt itrium - itryum
Fe ayzn
In indium - indyum
Ir iridium - iridyum
Al alyuminium -alyuminyum
Sb antimon
Os osmium - osmyum
A argon
As arzenik
B bor
Ba barium - baryum
Pb blay
Br brom
Gd gadalinum
Au gold
Ga galium - galyum
Gl glusinum
Ge germanium - germanyum
Dy disprosium - disprosyum
Ho holmium - holmyum
He helium - helyum
V vanadium - vanadyum
H vasershtof
Bi vismut
O zoyershtof
Ag zilber
Xe zenon
Ta tantalum
Tl talium - talyum
Th torium - toryum
Tm tulim
W tungshteyn
Ti titanium - titanyum
Te telurium - teluryum
Tb terbium - terbyum
I yod
Eu eyropium - eyropyum
Cl khlor
Cr khrom
La lantanum
Lu lutesium - lutesyum
Li litium - lityum
Mg magnezium - magnezyum
Mo molibdenum
Mn mangan
Na natrium - natryum
Nb nyobium - nyobyum
Nd nyodimium - nyodimyum
Nt niton
Ni nikl
Ne neon
Sa samadium - samadyum
Sr strontium - strontyum
Si silitsium - silitsyum
Ce sirium - siryum
Se selenium - selenyum
Sc skandium - skandyum
Er erbium - erbyum
Pd paladium - paladyum
Pt platin
Pr prasyodimium - prasyodimyum
P fosfor
F flor
Sn tsin
Zn tsink
Zr tsirkonium - tsirkonyum
Cs tserium - tseryum
Co kobalt
Cd kadmium - kadmyum
K kalium - kalyum
Ca kaltsium - kaltsyum
Hg kvekzilber
C koylnshtof
Cu kuper
Kr kripton
Ra radium - radyum
Rh rodium - rodyum
Ru rutenium - rutenyum
Rb rubidium - rubidyum
S shvebl
N shtikshtof