Bohorič alphabet 1584 - 1848 - Slovenian Periodic Table - Slovinská periodická tabulka v bohoričici

             
          S
Bohorocica
 
              Fe
Bohorocica
                 
                    __Ag
Bohorocica
           
                    Au
Bohorocica
    Pb
Bohorocica
     
   

04.06.2020 14:38:31 code: Unicode UTF 8

Bohoric

 

Bohorič alphabet 1584 - 1848 - Slovenian Periodic Table - Slovinská periodická tabulka v bohoričici

             
             
              Fe
Bohorocica
    Cu
Bohorocica
           
                    __Ag
Bohorocica
           
                    Au
Bohorocica
           
   

04.06.2020 14:38:31 code: Unicode UTF 8

Bohoric

H
vodenz

Bohorič alphabet 1584 - 1848 - Slovenian Periodic Table - Slovinská periodická tabulka v bohoričici

      C
vogelz
N
gnjiliz
O
kiſliz
 
        C
fósfor
S
shvêpljo_ali_shveplo
 
K
káli_ali_potaſhe
            Fe
sheléso
    Cu
kotlovina
           
                    __Ag
ſrebro
    Sn
koſitar_ali_zin
     
                    Au
slató
Hg
shivo_ſrebro
  Pb
ſvinez
     
   

04.06.2020 14:38:31 code: Unicode UTF 8

Bohoričica byl spřežkový pravopis slovinského jazyka, jejž stanovil Adam Bohorič ve svém díle Arcticae horulae v roce 1584. Pravopis byl používán až do devatenáctého století.
Již Primož Trubar použil ve svých dílech zvláštní spřežkový pravopis, u něhož však chyběla přesná pravidla pro psaní.[1] Až v roce 1584 vydaná první slovinská gramatika – Arcticae horulae – Adama Bohoriče znamenala přesnou formulaci pravidel tohoto pravopisu. K významu bohoričice přispěl i překlad Bible, který vyšel ve stejném roce jako Arcticae horulae a jehož autorem byl Bohoričův žák Jurij Dalmatin.
V průběhu protireformace byla absolutní většina děl slovinské reformace zničena. Bohoričica však přežila díky katolickým autorům, především díky lublaňskému biskupovi Tomaži Hrenovi. V sedmnáctém a osmnáctém století bylo vydáno jen velmi malé množství děl ve slovinštině, přesto bohoričica přežila. Pro slovinské názvy byla bohoričica použita také v jinak německy psaném díle Janeze Vajkarda Valvasora Die Ehre dess Herzogthums Crain. Běžné používání bohoričice přineslo až osmnácté století, v jehož průběhu byla bohoričica modernizována filology Marko Pohlinem a Jurij Japeljem. Na konci osmnáctého století byl již pravopis plně uznán kruhem osvícenců kolem Žigy Zoise. Antonu Tomaži Linhartovi a Valentinu Vodnikovi se bohoričica opět stala nástrojem slovinské literární tvorby.
V průběhu dvacátých let se začaly objevovat snahy o zavedení nové abecedy. Nejznámějšími pokusy byly ty Petera Dajnka a Frana Metelka z roku 1825. Tyto pokusy financované Jernej Kopitarem byly ostře odmítnuty skupinou kolem Matiji Čopa a France Prešerena. Až koncem třicátých let se této skupině jazykovědců a literátů podařilo přimět rakouské úřady, aby metelčici a dajnčici zakázaly.[2] Nadále však existovala kritika bohoričice. Ve čtyřicátých letech pak Janez Bleiweis navrhl kompromisní řešení – zavést modifikovanou podobu gajice. Takto upravená gajica se začala objevovat v jeho periodiku – Kmetijske in rokodelske novice. Zanedlouho bylo toto řešení široce přijato, a tak po roce 1848 reformovaná gajica nahradila bohoričici.

Bohoric Bohorocica Bohorocica Bohoric Bohorocica

PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutim na hlavni stranku