Камни и металлы


Аквамарин - тенгиз жаухар.

Алебастр - жаууз таш (балк., карач.), ак таш (уйгур.), богъат (караим.).

Алебастр мягкий - акъташ.

Алебастр твердый - багъат.

Александрит - искендер таш.

Алмаз - кюнташ; налмаз (балк., карач.), алмас (азер., каз., каракалп..кумык.), елмаз (гагауз., турец.), алмаз (алт., туркмен., караим., баш., татар., ног., тув.).

Алюминий - акъкъалай (балк.), туч (карач.), алюминиум (азер., турец., гагауз.), теленгир (алт.), теленор (шор.), алюминий (кумык., каз., каракалп., ног., тув.).

Антрацит - таза таш кемюр.

Асбест - гюрбаш.

Астат - хылыш таш.

Аурупигмент - къара алтын, къызыл таш.

Базальт - къара таш.

Березит - ахлау таш.

Берилл - зумурат.

Бертрандит - гяухар таш.

Бирюза - файруз (балк., карач.), фирузе (азер., турец.), чанкыр таш (алт.), кегилдир акык (каз.), певризе (туркмен.), пайруз (кумык.), фэруза (караим.), фируза (узбек., тадж.), пирузе (уйгур.).

Бирюза качественная - чанкъыр, чанкъар таш.

Бокситы - туч таш.

Борнит - ала таш, багъыр таш.

Бриллиант - накъут (балк., карач.), брильянт (азер., каз.), эрине таш (алт.), асыл таш (кумык.), пирланте (турец.).

Бриллиант низкого качества - далгюзюр.

Бронза - тунч (балк., карач., азер.,турец.), кулер (алт.), кула (баш.), туч (караим.), кола (каз., каракалп., шор.), коле (кирг.), турч (татар.), хулер (тув.), багъыр тюмпек (кумык.), бурунч (туркмен.), хола (хакас.).

Бронза высшего качества - кюлер, кал.

Бронза низкого качества - къула.

Бронза качественная - доммакъ.

Висмут самородный - бозгяухар.

Вольфрам - берю темир.

Вулкан - откъусхан

Вулкан во время извержения - от жауун.

Вулканическая лавина - таш жуун.

Гейзер - къайнарсан.

Гелиодор - сары зумурут.

Глина белая - акъ топракъ.

Глина красная - къызыл топракъ.

Глина желтая - сары топракъ.

Гнейс - сослан къаталама.

Гранит - аслан таш (балк., карач.), берк даш (азер., туркмен.), чулум таш (алт.), бек таш (кумык.), гранит (турец.).

Гранит белый - акъ аслан таш.

Гранит черный - къара аслан таш.

Доломит - отташ.

Драгоценный камень - асыл таш (балк., карач., ног.), жеухер таш (турец.), сууреен баалу таштар (алт.), къыйматлы таш (кумык.).

Драгоценные металлы - алтын- кюмющ, асыл темирле.

Железо - темир (балк., карач., кумык., ног., алт., каз., каракалп., караим., телеут.), демир (азер., тув., турец., уйгур., узбек., тебир (шор.).

Железо литое - къара темир.

Жемчуг - инжи (балк., карач., турец., гагауз., кумык.), инчи мирвары (азер.), эриине (алт.), ынжы (ног.), инжу (каз.), хинжи (каракалп.), бермет (кирг.), гевхер (туркмен.), инджи (караим.).

Жесть - къалай.

Жесть оцинкованная - акъ къалай.

Золото - алтын (балк., карач., алт., гагауз., баш., караим., каракалп., кир. кумык., ног., татар., тув.. каз., туркмен., телеут., чулым., хакас., шор.), гызыл (азер.), олтын (узбек.), алтун (уйгур.), алтын (турец.).

Золото чистое - чий алтын.

Золото высокого качества - от алтын.

Золото червонное - сырма алтын.

Позолота - суу алтын.

Известняк - кириуют (балк., карач.), хек таш (каракалп.), чугай (тув.), зум рет (уйгур.), ак тас (каз.), киреч таш (кумык.), кириш таш (ног.), хек дашы (туркмен.), киречташ (турец.).

Известняк мягкий - тытыр таш.

Известняк молотый - тытыр къум.

Известь - тытыр (балк., карач.), ехенк (азер.), черет (алт.), киреч (кумык.), кириш, киреш (ног.), акиташ (кирг.), киреч (турец.), хек (туркмен.), эк (каз.).

Известь мелкокаменная - ёчерит.

Известковая вода - тытыр суу.

Изумуруд - жаухар таш (балк., карач.), зымырыт (кирг.), зумуруд (азер.), кыймат таш (алт.), асыл тас (каз.), зумуруд (турец.), зумеррет (туркмен.), зумрут (кумык.), зумрет (уйгур., узбек.), зуьбаржат (ног.).

Изумуруд крупный - къыймат таш.

Камень - таш (балк., карач., алт., баш., гагауз., караим., уйгур., турец., кирг., татар., телеут, хакас., шор.), даш (азер., тув., туркмен.), тас (каз.).

Камень синий - кек таш.

Камень черный - къара таш.

Камень золотистый - алтын таш.

Камень серебристый - кюмюш таш.

Камешек продолговатый - бармакъ таш.

Камень-валун - къой таш, состар таш.

Камень-глыба - къысыр таш.

Камень-булыжник - суу таш.

Галька - уакъ таш.

Касситерит - тутурукъ таш.

Квасцы - ачыу таш (балк., карач.), зей (азер.), зек (туркмен.), ашудае (каз.).

Коралл - маржан (балк., карач.), кумык, ног., каз.), мерчан (азер.), мержан (гагауз., гагауз., уйгур.), мержен (туркмен.).

Корунд - накъут темир.

Кресало - чакъгъыч.

Кристалл - накъут (балк., карач.), биллур (азер.).

Купорос медный - кёрдеуюк.

Купорос железный - темир кёрдеуюк.

Куприт - багъыр кемюр.

Латунь - сары жез (балк., карач., каз., каракалп., кирг., татар., турец., узбек.), ез (ног.), пиринч (гагауз., турец.), бурунч (туркмен.).

Магнит - мукъладис (балк., карач.), макънатис (кумык.), сорунза (тув.), макнитис (турец.), магнит (каз.).

Малахит - эсен таш.

Медь - багъыр (балк., карач., караим., кумык.), бакир мис (азер., туркмен., узбек.), куулы (алт.), мыс (каракалп.), бакир (турец., каз., караим., татар.), жез (баш., каирг., уйгур.), чес (тув., шор., телеут.), чис (хакас.).

Медь высшего качества - алтын жез.

Медь низкого качества - къара жез.

Медная руда - багъыр кемюр.

Мельхиор - къара кюмюш.

Мел - езык, бор (балк.. карач.), тебашир (азер.), тебешир (турец.), хек (туркмен.), бор (кумык., ног., каз., караим.).

Мел светлый - акъбор.

Металл - наршаб.

Метеорит - озай таш.

Молибден - доббакъ алтын.

Мрамор - мермер (балк., крач., туркмен., турец., азер., караим., уйгур., татар., каракалп., гагауз., ног.), мармар (кумык.).

Мрамор черный - къара мермер.

Мрамор белый - акъ мермер.

Мрамор пятнистый - бюрчюк мермер.

Мышьяк - чичханот.

Нефть - от суу, дууана суу.

Никель - акътемир, къайра (балк., карач.), гайна (тув.).

Олово - тутурукъ (балк., карач.), галай (азер., туркмен.), калай (гагауз., каракалп., каз., кирг., турец., кумык.),. теленги (алт.), кола (ног.), корчагын (шор.), аккургаш (каз.), ак коргулчун (тув.).

Олово высшего сорта - акъ къоргъашин.

Пемза - мамукъ таш.

Пемза пятнистая - жастыкъ таш.

Пемза - тешик таш (иносказание).

Платина - акъ алтын (балк., карач, караим., кумык.), аг гызыл (азер.), агалтын (татар.), ак алтын (туркмен., телеут., каз.), ак алдын (тув.).

Плитняк - къанга таш; гыйы таш.

Ртуть - гинасуу (балк., карач.), чиве (азер.), менгун суу (алт.), ак шува (гагауз.), менгун суу (тув.), аргют (шор.), гюнесув (кумык.), коьнесув (ног.), симап (туркмен.), жива (турец.).

Рубин - къызыл якъут (балк., карач., кумык., караим.), ягут (азер.), кызыл якут (ног.), лагл (туркмен.), лагыл (каз., якут., турец.), кизилекутт (узбек.), якут (татар).

Руда - магъадан.

Сапфир голубой - кек накъут.

Свинец - къоргъашин (балк., карач., кумык.), гургушун (азер.), къургъашин (караим.), коргасин (каракалп.), коргошун (кирг.), кургаш (татар., баш.), коргулчун (тув.), куршун (турец.), гуршун (туркмен.), когушун (уйгур), коргучан (алт.), корчагын (шор.), коргожын (тедеут (, куршун (гагауз.), хоргамчы(хакас.).

Сера - кюкюрт (балк., карач., караим., кумык.), кукурд (аазер.), кукур (алт.), кукурт (гагауз., тув., турец.) туркмен (куькирт (ног.), кукерт (татар., баш.), кюкюрт (шор.).

Серебро - кюмюш (балк., карач., алт., карач., шор., телеут.), гюмюш (гагауз., кумык., турец., азер., уйгур.), менгун (тув.), куьмис (ног.).

Серебро чистое - сырма кюмюш.

Сланец - къайнар таш (балк., крач.), иаллик таш (уйгур.).

Слюда - тюкюрюк таш (балк., карач.), гарга тузу (гагауз.), къаргъа туз (кумык.), шилдаш (тув.), мика (турец.).

Слюда высшего качества - къаргъа туз.

Соль - туз (балк.. карач., шор., гагауз., караим., каз., каракалп., кирг., кумык., алт., ног., татар., турец., узбек.), дуз (азер., туркмен.), аштуз (уйгур.), тус (хакас., телеут.).

Соль поваренная - хант.

Соль для скота - хырс туз; мал туз.

Соль кусковая - гырт туз.

Соль для диких животных - таш туз.

Сплав олово с металлом - къара тутурукъ.

Сталь - болат (балк., карач., кумык., каз., каракалп., кирг., алт., караим.), полат (азер.), зирх (гагауз.), челик (турец.), молат (шор.).

Сталь высшего качества - акъболат.

Сталь с примесью - терболат.

Сталь без примеси - къурч.

Стекло - мияла.

Стекло толстое - къалын мияла.

Стекло тонкое - жукъа мияла.

Стекло зеркальное - кюзгю мияла.

Стекло узорное - накъыш мияла.

Туф - кюл таш.

Уголь бурый - кюрен кемюр.

Уголь древесный - агъач кемюр.

Уголь каменный - таш кемюр.

Фарфор - чын мияла.

Хрусталь - мелек мияла.

Хрусталь высшего сорта - билюр.

Цемент - сенгюч къум.

Цинк - тютюй (балк., карач.), мырыш (каз.).

Цинк высшего качества - мырышкы.

Чугун - турч; чоюн.

Янтарь - желим таш (балк., карач.), кехреба (азер.), кагъраба (кумык.), кехриба (турец.), ахак (уйгур.), кахраба (узбек.).

назад