I II III IV V VI VII VIII
1 1 H
HYDROGENIULU
Armăneashte / Aromanian -Vlach Armãneashte / Aromanian -Vlach
Tabellu periodicu a elementiľoru
2 He
HELIULU
2 3 Li
LITHIULU
4 Be
BERILIULU
5 B
BORULU
6 C
CARBONIU
7 N
AZOTULU
8 O
OXIGENLU
9 F
FLUORULU
PERIODIC TABLES FROM THE WORLD Chemweb - kliknutím na hlavní stránku
code: UTF 8
10 Ne
NEON
3 11 Na
NATRIULU
12 Mg
MAGNEZIULU
13 Al
ALUMINIULU
14 Si
SILICIULUI
15 P
FOSFORULU
16 S
SULFULU
17 Cl
CLORULU
18 Ar
ARGON
4 19 K_KALIULU
POTASIU
20 Ca
CALCIULUI
21 Sc
SCANDIULU
22 Ti
TITANIULU
23 V
VANADIULU
24 Cr
HROMULU
25 Mn
MANGANULU
26 Fe
HERLU
27 Co
COBALTULU
28 Ni
NICHELULU
29 Cu_ARAMA
BÂCÂREA
30 Zn
ZINCULU
31 Ga
GALIULU
32 Ge
GERMANIULU
33 As
ARSENICULU
34 Se
SELENIULU
35 Br
BROMULU
  36 Kr
KRIPTON
5 37 Rb
RUBIDIULU
38 Sr
STRONŢIULU
39 Y
ITRIULU
40 Zr
ZIRCONIULU
41 Nb
NIOBIULU
42 Mo
MOLIBDENULU
43 Tc
TEHNEŢIULU
44 Ru
RUTENIULU
45 Rh
RODIULU
46 Pd
PALADIULU
47 Ag
ASIMEA
48 Cd
CADMIULU
49 In
INDIULU
50 Sn
STANIULU
STIBIULU_51 Sb
ANTIMONIULU
52 Te
TELURULU
53 I
IODULU
  54 Xe
XENON
6 55 Cs
CESILU
56 Ba
BARIULU
57-71*
La-Lu
72 Hf
HAFNIULU
73 Ta
TANTALULU
74 W_TUNGSTENLU
WOLFRAMLU
75 Re
RENIULU
76 Os
OSMIULU
77 Ir
IRIDIULU
78 Pt
PLATINA
79 Au
MALAMA
80 Hg
GHEARYIRU
81 Tl
TALIULU
82 Pb
PLIUMBULU
83 Bi
BISMUTHULU
84 Po
POLONIULU
85 At
ASTATINIULU
  86
Rn
RADON
7 87 Fr
FRANCIULU
88 Ra
RADIULU
89-103**
Ac-Lr
104 Rf
RUTHERFORDIULU
105 Db
DUBNIULUI
106 Sg
SEABORGIULU
107 Bh
BOHRIULU
108 Hs
HASSIULU
109 Mt
MEITNERIULU
 

*

6 57 La
LANTHANULU
58 Ce
CERIULU
59 Pr
PRASEODIMULU
60 Nd
NEODIMULU
61 Pm_PROMETHIU
PROMEŢIULU
62 Sm
SAMARIULU
63 Eu_EUROPIU
EUROPIULU
64 Gd
GADOLINIULU
6 65 Tb
TERBIULU
66 Dy
DISPROSIULU
67 Ho
HOLMIULU
68 Er
ERBIULU
69 Tm
TULIULU
70 Yb
ITERBIULU
71 Lu
LUTEŢIULU

**

7 89 Ac
ACTINIULU
90 Th
TORIULU
91 Pa
PROTACTINIULU
92 U
URANIULU
93 Np
NEPTUNIULU
94 Pu
PLUTONIULU
95 Am
AMERICIULU
96 Cm
CURIULU
7 97 Bk
BERKELIULU
98 Cf
CALIFORNIULU
99 Es
EINSTEINIULU
100 Fm
FERMIULU
101 Md
MENDELEVIULU
102 No
NOBELIULU
103 Lr_LAURENŢIULU
LAWRENCIULU